skills 2 unit 10 lớp 8Lời giải bài xích luyện Unit 10 lớp 8 Skills 2 trang 110, 111 vô Unit 10: Communication in the future Tiếng Anh 8 Global Success cuốn sách Kết nối học thức hoặc, cụ thể giúp học viên đơn giản dễ dàng thực hiện bài xích luyện Tiếng Anh 8 Unit 10.

Tiếng Anh 8 Unit 10 Skills 2 (trang 110, 111) - Tiếng Anh 8 Global Success

Quảng cáo

Bạn đang xem: skills 2 unit 10 lớp 8

Listening

1 (trang 110 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Look at the pictures. Complete the word / phrase for each picture. (Nhìn vô những tranh ảnh. Hoàn trở thành kể từ / cụm kể từ cho từng bức tranh)

Tiếng Anh 8 Unit 10 Skills 2 (trang 110, 111) | Tiếng Anh 8 Global Success

Đáp án:

1. carrier pigeon

2. smart watch

3. time machine

4. holography

Giải thích:

1. carrier pigeon: chim người yêu câu đem thư

Quảng cáo

2. smart watch: đồng hồ thời trang thông minh

3. time machine: máy bộ thời gian

4. holography: hình tía chiều

2 (trang 111 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Listen to lớn an announcement about an exhibition. Complete each gap in the agenda with One word or a number. (Nghe một thông tin về một cuộc triển lãm. Hoàn trở thành từng khoảng chừng trống rỗng vô công tác thao tác với Một kể từ hoặc một số)

Bài nghe:

Tiếng Anh 8 Unit 10 Skills 2 (trang 110, 111) | Tiếng Anh 8 Global Success

Đáp án:

1. 8:20

2. First

3. Modern

4. 10:15

5. Cinema

Nội dung bài xích nghe:

Hi students, here's our plan for the exhibition tomorrow morning. First, the opening ceremony is at the main hall. We'll listen to lớn Doctor Lam introduce the exhibition. The ceremony starts at 8:30 AM, sánh remember to lớn meet bu at the main hall by 8:20. Next, we'll visit the history section.

Quảng cáo

It's on the 1st floor. You'll see pictures of different ways people communicated in the past, such as smoke signals and carrier pigeons. We'll be there from 9:15 to lớn 10:00. Then we'll move to lớn the Modern Times section. It's in the tech room. You will see devices with Internet connections lượt thích smartphones and smartwatches. I'm sure you'll lượt thích it very much.

But we can only spend an hour there, from 10:15 to lớn 11:15. Finally, we'll watch an animated film in the cinema room. The film is about communication devices in the future, lượt thích personal translation machines and holography. We must be at the cinema room by 11:30 AM now.

Hướng dẫn dịch:

Xin xin chào những em, đấy là plan của tất cả chúng ta cho tới buổi triển lãm vô sáng sủa mai. trước hết là lễ mở màn bên trên chánh năng lượng điện. Chúng tớ tiếp tục nghe chưng sĩ Lâm trình làng về cuộc triển lãm. Buổi lễ chính thức khi 8:30 sáng sủa, chính vì thế hãy ghi nhớ bắt gặp tôi bên trên sảnh chủ yếu trước 8:20. Tiếp theo dõi, tất cả chúng ta tiếp tục truy vấn phần lịch sử dân tộc.

Nó trên tầng 1. quý khách hàng tiếp tục thấy hình hình ảnh về những cơ hội không giống nhau tuy nhiên nhân loại tiếp xúc vô quá khứ, ví dụ như tín hiệu sương và chim người yêu câu đem thư. Chúng tôi tiếp tục ở cơ kể từ 9:15 cho tới 10:00. Sau cơ, tất cả chúng ta tiếp tục đem lịch sự phần Modern Times. Nó ở vô chống nghệ thuật. quý khách hàng tiếp tục thấy những tranh bị sở hữu liên kết Internet như Smartphone lanh lợi và đồng hồ thời trang lanh lợi. Tôi chắc chắn rằng rằng các bạn sẽ mến nó thật nhiều.

Nhưng Cửa Hàng chúng tôi chỉ hoàn toàn có thể dành riêng một giờ ở cơ, kể từ 10:15 cho tới 11:15. Cuối nằm trong, tất cả chúng ta tiếp tục coi một bộ phim truyền hình phim hoạt hình vô chống chiếu phim. Sở phim nói đến những tranh bị liên hệ vô sau này, như máy thông ngôn cá thể và hình ảnh tía chiều. Bây giờ tất cả chúng ta cần xuất hiện ở chống chiếu phim trước 11:30 sáng sủa.

Quảng cáo

3 (trang 111 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Listen again. Circle the correct answer A, B, or C. (Nghe lại. Khoanh tròn trĩnh câu vấn đáp đích A, B hoặc C)

Bài nghe:

1. Who is making the announcement?

A. A teacher.

B. Astudent

C. Dr Lam.

2. What is in the History section?

A. An introductory talk.

B. A documentary.

C. Many pictures.

3. What is NOT true about the Modern Time section?

A. Students won't lượt thích this section.

B. It shows smart devices.

C. They will be there for one hour.

4. What will the film in the Cinema Room be about?

A. Super smartwatches.

B. Translation devices for personal use.

C. Telepathy machines.

5. In general, what does the exhibition show?

A. Problems of modern technology.

B. History of smartphones.

C. Means of communication.

Đáp án:

1. A

2. C

3. A

4. B

5. C

Hướng dẫn dịch:

1. Ai là kẻ thể hiện thông báo?

Một nghề giáo.

2. Phần Lịch sử sở hữu gì?

Nhiều hình hình ảnh.

3. Điều gì KHÔNG đích về phần Thời hiện tại đại?

Học sinh sẽ không còn mến phần này.

4. Sở phim vô Phòng chiếu phim tiếp tục nói đến điều gì?

Thiết bị dịch cho tới dùng cá thể.

5. Nhìn công cộng, triển lãm trưng bày những gì?

Phương tiện truyền thông.

Xem thêm: chiến tranh thế giới thứ nhất mang tính chất

Writing

4 (trang 110 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Work in pairs. Match the ideas (a - h) with parts of an outline (1- 4) for a paragraph about a Clip Gọi. (Làm việc theo dõi cặp. Nối những ý (a - h) với những phần của dàn ý (1- 4) cho 1 đoạn văn về một cuộc gọi video)

1. What is it?

2. What are its advantages?

3. What are its disadvantages?

4. Will people use it in the future?

a. a phone Gọi using Internet connection

b. needs a high-speed Internet access

c. saves time because people needn't travel to lớn meet

d. transmits live images of the speakers with a webcam or camera on smart devices

e. may spend too much time chatting with each other

f. can be useful for family members and business partners

g. will still be a common tool of communication

h. can see and hear each other in real time

Hướng dẫn dịch:

1. Nó là gì?

2. Ưu điểm của chính nó là gì?

3. Nhược điểm của chính nó là gì?

4. Mọi người tiếp tục dùng nó vô sau này chứ?

a. một cuộc gọi Smartphone dùng liên kết Internet

b. cần thiết truy vấn Internet vận tốc cao

c. tiết kiệm ngân sách thời hạn vì thế người xem không cần thiết phải đi đi lại lại nhằm gặp

d. truyền hình hình ảnh thẳng của diễn thuyết vị webcam hoặc camera bên trên tranh bị thông minh

e. hoàn toàn có thể dành riêng rất nhiều thời hạn truyện trò với nhau

f. hoàn toàn có thể hữu ích cho những member mái ấm gia đình và đối tác chiến lược kinh doanh

g. vẫn tiếp tục là một trong những dụng cụ tiếp xúc phổ biến

h. hoàn toàn có thể coi và nghe thấy nhau vô thời hạn thực

Gợi ý:

1. What is it: a, d

2. Advantages: c, f, h

3. Disadvantages: b, e

4. Will people use it in the future: g

5 (trang 110 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Write a paragraph (80 - 100 words) to lớn describe a way of modern communication. You can use the ideas in 4 or your own ideas. (Viết một quãng văn (80 - 100 từ) nhằm tế bào miêu tả một cơ hội tiếp xúc tân tiến. quý khách hàng hoàn toàn có thể dùng những phát minh vô 4 hoặc phát minh của riêng rẽ bạn)

Gợi ý:

Have you ever asked yourself what ways of communication you will be using in the future?

I strongly believe there will be huge changes in the way we communicate.

Presently, we often meet face-to-face, send emails or chat online to lớn work on our group projects.

But it’s possible that in the year 2030, we’ll be having Clip conferences with 3 chiều images and Hololens Virtual Reality Glasses to lớn interact with these people.

When we want to lớn ask our friends to lớn get some drinks, we often liên hệ them by phone or social truyền thông.

However, in trăng tròn years, super-smart phones, which can read your thoughts and automatically transfer them into text or voice messages, will be replacing those methods.

Besides, I guess telepathy will be especially popular then.

And I bet in 40 years, we will be able to lớn understand what our pets are thinking with the help from some smart devices.

That will certainly be very amazing!

Hướng dẫn dịch:

Bạn vẫn lúc nào tự động chất vấn bản thân tiếp tục dùng những cơ hội tiếp xúc này vô sau này chưa?

Tôi thực sự tin cậy rằng sẽ sở hữu được những thay cho thay đổi rộng lớn vô cơ hội tất cả chúng ta tiếp xúc.

Hiện bên trên, Cửa Hàng chúng tôi thông thường họp mặt thẳng, gửi tin nhắn hoặc truyện trò trực tuyến nhằm thao tác trong những dự án công trình group của tôi.

Nhưng hoàn toàn có thể là vô năm 2030, tất cả chúng ta tiếp tục tổ chức triển khai hội nghị truyền hình với hình hình ảnh 3 chiều và Kính thực tiễn ảo Hololens nhằm tương tác với những người dân này.

Khi ham muốn rủ bằng hữu chuồn hấp thụ nước, tất cả chúng ta thông thường tương tác với bọn họ qua quýt Smartphone hoặc social.

Tuy nhiên, vô hai mươi năm nữa, những chiếc Smartphone siêu lanh lợi, hoàn toàn có thể hiểu rõ tâm trí của người sử dụng và tự động hóa đem bọn chúng trở thành lời nhắn văn phiên bản hoặc lời nhắn thoại, tiếp tục thay cho thế những cách thức cơ.

Bên cạnh cơ, tôi đoán thần kí thác cơ hội cảm tiếp tục quan trọng đặc biệt thông dụng tiếp sau đó.

Và tôi cá là vô 40 năm nữa, tất cả chúng ta tiếp tục hoàn toàn có thể hiểu rõ thú nuôi của tôi đang được suy nghĩ gì với việc trợ canh ty của một số trong những tranh bị lanh lợi.

Điều cơ chắc chắn rằng tiếp tục tuyệt vời lắm vời!

Lời giải bài xích luyện Tiếng Anh 8 Unit 10: Communication in the future hoặc khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 10

 • Tiếng Anh 8 Unit 10 Getting Started (trang 104, 105)

 • Tiếng Anh 8 Unit 10 A Closer Look 1 (trang 106, 107)

 • Tiếng Anh 8 Unit 10 A Closer Look 2 (trang 107, 108)

 • Tiếng Anh 8 Unit 10 Communication (trang 108, 109)

 • Tiếng Anh 8 Unit 10 Skills 1 (trang 109, 110)

 • Tiếng Anh 8 Unit 10 Looking Back (trang 112)

 • Tiếng Anh 8 Unit 10 Project (trang 113)

Xem tăng tiếng giải bài xích luyện Tiếng Anh lớp 8 Global Success cuốn sách Kết nối học thức hoặc khác:

 • Tiếng Anh 8 Unit 9: Natural disasters
 • Tiếng Anh 8 Review 3
 • Tiếng Anh 8 Unit 11: Science and technology
 • Tiếng Anh 8 Unit 12: Life on other planets
 • Tiếng Anh 8 Review 4

Xem tăng những loạt bài xích Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 8 mới mẻ hoặc khác:

 • Giải sách bài xích luyện Tiếng Anh 8 mới
 • 720 Bài luyện trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới mẻ sở hữu đáp án
 • Top 30 Đề thi đua Tiếng Anh 8 mới mẻ (có đáp án)

Săn SALE shopee mon 12:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi đua giành cho nghề giáo và gia sư giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu ứng dụng VietJack bên trên Smartphone, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Giải Tiếng Anh 8 hoặc nhất, chi tiết của Cửa Hàng chúng tôi được biên soạn bám sát sgk Tiếng Anh 8 sách mới mẻ.

Xem thêm: đề thi địa thpt quốc gia 2022

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.


unit-10-communication.jspGiải bài xích luyện lớp 8 sách mới mẻ những môn học