the student next to me kept chewing gum. that bothered me a lot

Câu hỏi:

02/04/2020 42,868

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Bạn đang xem: the student next to me kept chewing gum. that bothered me a lot

The student next to tướng mạ kept chewing gum. That bothered mạ a lot

A. The student next to tướng mạ kept chewing gum, that bothered mạ a lot

B. The student next to tướng mạ kept chewing gum, which bothered mạ a lot

Đáp án chủ yếu xác

C. The student next to tướng mạ kept chewing gum bothering mạ a lot

D. The student next to tướng mạ kept chewing gum bothered mạ a lot

Đáp án B

Giải thích: Câu gốc dùng đại kể từ "that" để thay thế thế cho tới toàn cỗ câu đứng trước.

Dịch nghĩa: Học sinh sát bên tôi cứ nhai kẹo cao su đặc. Điều ê nhiều chuyện tôi vô cùng nhiều.

Phương án B dùng đại kể từ mối liên hệ “which” để thay thế thế cho tới toàn cỗ vế câu phần bên trước.

Dịch nghĩa: The student next to tướng mạ kept chewing gum, which bothered mạ a lot. = Học sinh sát bên tôi cứ nhai kẹo cao su, điều nhiều chuyện tôi vô cùng nhiều.

Đây là phương án có nghĩa của câu sát với nghĩa câu gốc nhất.

A. The student next to tướng mạ kept chewing gum, that bothered mạ a lot. = Học sinh sát bên tôi cứ nhai kẹo cao su, điều nhiều chuyện tôi vô cùng nhiều.

Đại kể từ mối liên hệ “that” ko sử dụng vô mệnh đề mối liên hệ ko xác lập.

C. The student next to tướng mạ kept chewing gum bothering mạ a lot. = Học sinh sát bên tôi cứ nhai kẹo cao su đặc nhiều chuyện tôi vô cùng nhiều.

Không thể rút gọn gàng đại kể từ mối liên hệ Lúc đại kể từ ê thay cho thế cho tới toàn cỗ vế câu đứng trước.

D. The student next to tướng mạ kept chewing gum bothered mạ a lot. = Học sinh sát bên tôi cứ nhai kẹo cao su đặc bị làm phiền tôi vô cùng nhiều.

Không thể rút gọn gàng đại kể từ mối liên hệ Lúc đại kể từ ê thay cho thế cho tới toàn cỗ vế câu đứng trước. Hơn nữa động kể từ ko mang tính chất thụ động nên ko thể rút gọn gàng trở thành “bothered”.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Transportation has been made much easier thanks to tướng the invention of cars. However, cars are the greatest contributor of air pollution

A. The invention of cars has made transportation much easier, but cars are among the greatest contributors of air pollution

B. Although the invention of cars has made transportation much easier, people use cars to tướng contribute to tướng the pollution of air

C. Although the invention of cars has made transportation much easier, cars are the greatest contributor of air pollution

D. However easier the invention of cars has made transportation, it is cars that are among the greatest contributors of air pollution

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions.

Not until late 1960s ___________ on the moon

A. that Americans walked

B. did Americans walk 

C. when did Americans walk

Xem thêm: ông lão đánh cá và con cá vàng

D. when Americans walked

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions.

Neither Peter nor his parents ____________ going to tướng spend the summer abroad

A. is

B. are 

C. was 

D. has been

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions.

When she died, she gave _________ all her money to tướng a charity for cats.

A. away

B. out

C. on

D. off

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions.

The university is proud of their students,   ________ earn national recognition

A. many of who

B. many of whom

C. that

D. whom

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions.

I don’t think you have been watering the plants near the gate. The soil is ____________

A. as dry as rice

B. as dry as a tile 

C. as dry as a bone

Xem thêm: nét mới trong phong trào độc lập dân tộc ở đông nam á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới là gì

D. as dry as wood