their chances of success are small

Câu hỏi:

23/03/2020 14,470

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet đồ sộ indicate the sentence that is closest in meaning đồ sộ each of the following questions.

Bạn đang xem: their chances of success are small

Their chances of success are small.

A. It’s not very likely that they will succeed 

Đáp án chủ yếu xác

B. They will definitely be successful 

C. It’s very likely that they will succeed 

D. They won’t have any chances of being successful

Đáp án A.

Nghĩa câu gốc: Cơ hội thành công xuất sắc của mình là rất rất nhỏ.

Đáp án A sở hữu nghĩa tương tự: Rất không tồn tại kỹ năng rằng chúng ta tiếp tục thành công xuất sắc.

Các đáp án còn sót lại truyền đạt sai nghĩa gốc:

C. It’s very likely that they will succeed: Rất sở hữu khả năng rằng họ tiếp tục trở nên công.

B. They will definitely be successful: Họ chắc chắn rằng tiếp tục thành công xuất sắc.

D. They won’t have any chances of being successful: Họ tiếp tục không tồn tại thời cơ thành công xuất sắc này đâu.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the Setter A, B, C or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

Every day I  up at 6 o’clock, ________ breakfast at seven o’clock and ______ for work at 8 o’clock

A. get- eat- leave

B. have got- eating- leaving 

C. got- ate- left

D. will get- have eaten- left

Câu 2:

Mark the Setter A, B, C or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

Reading the story of the ________ having her dress torn off in the lift reminded meof my friend’s wedding.

A. groom

B. bride

C. celibate

D. groomsman

Câu 3:

Mark the Setter A, B, C or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

The Games really became a festival that impressed sports ________.

A. enthusiasts

B. enthusiasm

Xem thêm: cho tam giác mnp vuông tại m

C. enthuse

D. enthusiastic

Câu 4:

Mark the Setter A, B, C or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

On behalf of the referees and athletes, referee Hoang Quoc Vinh and shooter Nguyen Manh Tuong swore đồ sộ an oath of”__________, Honesty and Fair Play”.

A. Performance

B. Delegation

C. Participation

D. Solidarity

Câu 5:

Mark the Setter A, B, C or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

The road is _______ .

A. sánh slippery that we drove fast

B. sánh slippery for us đồ sộ drive fast 

C. too slippery for us đồ sộ drive

D. too slippery that we can't drive fast.

Câu 6:

Mark the Setter A, B, C or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

Is Miss Wilson very fond _____ French food? - No, she is not used ______ having French food.

A. over / with

B. of / to 

C. off / for

D. in / about

Đáp Án B.

- To be fond of with something: Hài lòng, yêu thích với cái gì
- Cấu trúc “Be used đồ sộ with something/V-ing”, tức thị quen thuộc dần dần với việc gì.
Dịch câu: Cô Wilson rất rất quí món ăn Pháp đích thị không? Không, cô ấy ko quen thuộc món ăn Pháp lắm.

Câu 7:

Mark the Setter A, B, C or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

In the 22nd SEA Games in 2003, the country _________ the competition with 340 medals, including 156 golds, 91 silvers and 93 bronzes.

A. defended

B. cost

C. topped

Xem thêm: bảng lượng giác cơ bản

D. ranked