tiếng anh 7 unit 7 a closer look 1


1. Match the words in A with the phrases in B. 2. Look at these road signs. Then write the correct phrases under the signs. 3. Work in pairs. Take turns to tát say which of the signs in 2 you see on the way to tát school. 4. Listen and repeat. Pay attention to tát the sounds /aɪ/ and /eɪ/. 5. Underline the words with the sound /aɪ/ and circle the words with the sound /eɪ/. Then listen, kiểm tra and repeat.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 7 unit 7 a closer look 1

Video chỉ dẫn giải

Vocabulary

1. Match the words in A with the phrases in B.

(Nối những kể từ vô cột A với những cụm kể từ vô cột B.)

A

B

1. ride

2. drive

3. sail

4. go

5. travel

a. a car

b. a boat

c. a bike

d. by air

e. on foot 

Make your own sentences with these phrases. Then tell your partner.

(Đặt câu của riêng rẽ các bạn với những cụm kể từ tê liệt. Sau tê liệt phát biểu với các bạn của khách hàng.)

Example: 1. c (ride a bike)

My father taught mạ how to tát ride a xe đạp. 

(Bố bản thân dạy dỗ mình cách chuồn xe đạp điện.)

Lời giải chi tiết:

1-c

2-a

3-b

4-e

5-d

1 - c: ride a bike (đi xe pháo đạp)

My father taught mạ how to tát ride a xe đạp. 

(Bố bản thân dạy dỗ mình cách chuồn xe đạp điện.)

2 - a: drive a car (lái xe pháo dù tô)

My father usually drives a xế hộp to tát work.

(Bố tôi thông thường lái xe hơi đi làm việc.)

3- b: sail a boat (chèo thuyền)

I can sail a boat in Ha Long Bay.

(Tôi hoàn toàn có thể chèo thuyền ở Vịnh Hạ Long.)

4 - e: go on foot (đi bộ)

I sometimes go on foot to tát school.

(Tôi thỉnh phảng phất quốc bộ cho tới ngôi trường.)

5 - d: travel by air (đi máy bay)

Nowadays, people can travel by air to tát anywhere in the world.

(Ngày ni, quý khách hoàn toàn có thể chuồn máy cất cánh cho tới bất kể đâu bên trên toàn cầu.)

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Look at these road signs. Then write the correct phrases under the signs. 

(Hãy nom vô những biển khơi báo này. Sau tê liệt ghi chép những cụm kể từ tương thích bên dưới những biển khơi báo tê liệt.)

No right turn                    Traffic lights                          Cycle lane                   No cycling

School ahead              Hospital ahead

[Global success] Giải giờ đồng hồ Anh 7 Unit 7: Traffic - A closer look 1

Lời giải chi tiết:

1. Traffic lights (Đèn phú thông)

2. Hospital ahead (Bệnh viện ở phía trước)

3. No right turn (không được rẽ phải)

4. Cycle lane (Làn đàng cho những người chuồn xe pháo đạp)

5. School ahead (Trường học tập ở phía trước)

6. No cycling (Cấm xe pháo đạp)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Work in pairs. Take turns to tát say which of the signs in 2 you see on the way to tát school.

(Làm việc theo đuổi cặp. Lần lượt nói đến những biển khơi báo này vô bài xích tập dượt 2 mà bạn nhận ra bên trên đàng cho tới ngôi trường.)

Example:

A: On the way to tát school, there are crossroads, sánh I see several traffic lights. 

(Trên đàng cho tới ngôi trường, mang trong mình một ngã tư đường, vậy nên tối nhận ra một vài ba đèn giao thông vận tải.)

B: On my way to tát school, there is a hospital, sánh I see a “hospital ahead sign”. 

(Trên đàng cho tới ngôi trường, mang trong mình một cơ sở y tế, vậy nên tôi nhận ra biển khơi báo “bệnh viện ở phía trước”.)

Lời giải chi tiết:

A: On the way to tát school, there are many bicycles on the roads, sánh I see a “Cycle lane” sign.

(Trên lối đi học tập, có không ít xe đạp điện bên trên đàng nên em thấy biển khơi báo "Làn đàng giành riêng cho xe pháo đạp".)

B: On the way to tát school, I see a “school ahead” sign.

(Trên đàng cho tới ngôi trường, tôi thấy biển khơi báo "trường học tập ở phía trước".)

A: On the way to tát school, there is no bicycle on the road, sánh I see a “No cycling” sign.

(Trên lối đi học tập không tồn tại xe đạp điện nên tôi thấy biển khơi báo "Cấm chuồn xe pháo đạp".)

B: On the way to tát school, I see in a traffic light a “not turn right” sign.

(Trên đàng cho tới ngôi trường, tôi nhận ra bên trên cột đèn giao thông vận tải đem biển khơi báo “Cấm rẽ phải”.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Pronunciation

/aɪ/ and /eɪ/

4. Listen and repeat. Pay attention to tát the sounds /aɪ/ and /eɪ/. 

(Lắng nghe và nhắc nhở lại. Chú ý cho tới âm /aɪ/ và /eɪ/.)

Xem thêm: toán lớp 5 luyện tập chung trang 144

/aɪ/

/eɪ/

cycle

fly

fine

sign

motorbike

sail

train

plane

station

pavement

Lời giải chi tiết:

/aɪ/

/eɪ/

cycle  /ˈs.kəl/

fly /fl/

fine /fn/

sign /sn/

motorbike  /ˈməʊ.tə.bk/

sail /sl/ 

train /trn/

plane /pln/

station /ˈst.ʃən/

pavement /ˈpv.mənt/

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Underline the words with the sound /aɪ/ and circle the words with the sound /eɪ/. Then listen, kiểm tra and repeat. 

Gạch chân những kể từ đem âm /aɪ/ và khoanh tròn trĩnh những kể từ đem âm /eɪ/. Sau tê liệt, nghe, đánh giá và nhắc nhở lại.

1. The bus station is far from my house.

2. Remember to ride your bike carefully.

3. We must obey traffic rules for our safety.

4. You have to tát get there in time for the train.

5. Don't ride on the pavement. 

Lời giải chi tiết:

1. The bus station is far from my house.

(Bến xe pháo buýt tách rời nhà đất của tôi.) 

2. Remember to tát ride your bike carefully.

(Nhớ chuồn xe đạp điện cẩn trọng.) 

3. We must obey traffic rules for our safety.

(Chúng tớ cần vâng lệnh luật giao thông vận tải vì như thế an toàn và tin cậy của chủ yếu tất cả chúng ta.)

4. You have to tát get there in time for the train.

(Bạn cần cho tới phía trên chính giờ để tiếp tàu.) 

5. Don't ride on the pavement. 

(Đừng tài xế bên trên vỉa hè.) 

/aɪ/

/eɪ/

my /m/

ride /rd/

bike /bk/

time /tm/

obey /əʊˈb/

station/ˈst.ʃən/

pavement/ˈpv.mənt/

safety /ˈsfti/

train /trn/

Từ vựng

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 7 Unit 7 A Closer Look 2

  1. Write sentences with It. Use these cues. 2. Work in pairs. Ask and answer questions about distances in your neighbourhood. 3. Choose the correct option in brackets. 4. Complete each sentence, using should / shouldn't. 5. Look at the pictures. Make sentences, using should / shouldn't and the cues.

 • Tiếng Anh 7 Unit 7 Communication

  1. Listen and read the conversation, paying attention to tát the highlighted parts. 2. Work in pairs. Take turns to tát ask and answer about the means of transport your family members use every day 3. When you go on the road, which side vì thế you keep, to tát the right or to tát the left? 4. Listen and kiểm tra your answers in 3. Then listen again and complete the sentence with no more than thở THREE words. 5. Read the strange driving rules below.

 • Tiếng Anh 7 Unit 7 Skills 1

  1. Look at the picture. Can you see anything that is dangerous? 2. Read the following text and choose the correct answer. 3. Read the text again and answer the questions. 4. Work in groups. Ask and answer the following question. 5. Read the following sentences about these people. Then work in groups. Discuss who is being safe, and who isn't.

 • Tiếng Anh 7 Unit 7 Skills 2

  1. What can you see in this picture? What is special about it? 2. Listen to tát the recording and choose the correct answer A, B, or C. 3. Listen again and write ONE word or number in each gap. 4. Tick (✓) the traffic problems in big cities in Viet Nam. 5. Write a paragraph of about 70 words about the traffic problems in your town/city. Use the cues above, and the following outline.

 • Tiếng Anh 7 Unit 7 Looking back

  1. Label each sign. 2. Fill in each gap with one word to tát complete the sentences. 3. Write complete sentences, using these cues. 4. Choose A, B, or C to tát complete the sentences.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: phần lớn các nguyên tố đa lượng cấu tạo nên

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định chung học viên lớp 7 học tập chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.