toán lớp 1 cơ bản

Bộ tư liệu rộng lớn 50 bài xích toán lớp 1, bao hàm toàn bộ những dạng toán cơ bạn dạng và nâng lên được thầy cô biên soạn nhằm mục đích hùn những em ôn luyện kỹ năng và kiến thức cũ nhằm sẵn sàng cực tốt mang lại việc đoạt được kỹ năng và kiến thức mới nhất ở lớp 2. Các bài xích luyện bám sát công tác học tập, đem kèm cặp đáp án hùn thân phụ u và những bé nhỏ thuận tiện trong công việc so sánh sản phẩm. 

50 bài xích toán lớp 1 cơ bản và nâng lên mang lại bé nhỏ ôn luyện hè

1. Bài luyện toán lớp 1 về sánh sánh

Bài 1: Viết lốt <, >, = vô khu vực chấm

Bạn đang xem: toán lớp 1 cơ bản

1 …. 23 … 43 … 85 … 2
4 … 41 … 52 … 31 …. 4
2 … 71 …. 68 … 42 … 0

Bài 2: Điền số phù hợp vô khu vực chấm

3 < … < 58 > … > 66 > … > 46 < … < 8
1 < … < 32 < … < 45 < … < 77 < … < 9
0 < … < 28 < … < 107 > … > 53 > … > 1

Bài 3: Điền lốt >, < , = phù hợp vô khu vực chấm

8 ….. 1 + 85 ….. 2 + 19 – 2 ….. 8 + 3
8 – 5 ….. 7 – 48 – 5 ….. 2 + 49 + 2 ….. 5 – 4

Đáp án:

Bài 1: 

1 < 23 < 43 < 85 > 2
4 = 41 < 52 < 31 < 4
2 < 71 < 68 > 42 > 0

Bài 2:

3 < 4 < 58 > 7 > 66 > 5 > 46 < 7 < 8
1 < 2 < 32 < 3 < 45 < 6 < 77 < 8 < 9
0 < 1 < 28 < 9 < 107 > 6 > 53 > 2 > 1

Bài 3:

8 < 1 + 85 > 2 + 19 – 2 < 8 + 3
8 – 5 = 7 – 48 – 5 < 2 + 49 – 2 < 5 + 4

2. Bài toán lớp 1 viết lách mặt hàng số

Bài 4: Sắp xếp những số sau: 1, 11, 7, 20

a) Theo trật tự kể từ bé nhỏ cho tới lớn:…………………………………………

b) Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé:………………………………………….

Bài 5: Sắp xếp những số sau: 5, 14, 51, 22 

a) Theo trật tự kể từ bé nhỏ cho tới lớn:…………………………………………

b) Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé:………………………………………….

Đáp án:

Bài 4:

a) Theo trật tự kể từ bé nhỏ cho tới lớn: 1, 7, 11, đôi mươi.

b) Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: đôi mươi, 11, 7, 1.

Bài 5:

a) Theo trật tự kể từ bé nhỏ cho tới lớn: 5, 14, 22, 51

b) Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: 51, 22, 14, 5

3. Bài toán thám thính số lớn số 1 và nhỏ nhất

Bài 6:

a) Khoanh tròn trặn vô số lớn số 1 trong mỗi số được mang lại sau: 5; 11; 25; 1; 50

b) Khoanh tròn trặn vô số bé nhỏ nhất trong mỗi số được mang lại sau: 22, 11, 10, 78, 46

Bài 7: Tìm số tròn trặn chục lớn số 1 đem nhì chữ số?

20B. 90C. 100D. 50

Bài 8: Tìm số bé nhỏ nhất trong những số sau: 29, 11, 51, 20

29B. 11C. 51D. 20

Bài 9: Tìm số tròn trặn chục bé nhỏ nhất đem nhì chữ số: 25, đôi mươi, 100, 15

25B. 20C. 100D. 15

Đáp án:

Bài 6: 

a) Khoanh tròn trặn vô số lớn số 1 là: 50

b) Khoanh tròn trặn vô số bé nhỏ nhất là: 10

Bài 7: B. 90

Bài 8: B. 11

Bài 9: B. 20

4. Bài toán nằm trong, trừ vô phạm vi 10

Bài 10: Kết trái khoáy của 2 + 5 là:

A. 7

B. 8

C . 9

Bài 11: Điền số vô khu vực thân phụ chấm và để được phép tắc tính đúng: 7 – … = 4?

A. 2

B. 3

C. 4

Bài 12: Khoanh tròn trặn vô phép tắc tính đúng:

A. 10 – 2 = 7

B. 4 + 3 = 7

C. 2 + 5 = 8

Bài 13: Kết trái khoáy của phép tắc tính: 8 – 7 + 3 là?

A. 3

B. 4

C. 5

Bài 14: Kết trái khoáy của phép tắc tính: 1 + 3 – 2 là?

A. 3

B. 2

C. 1

Bài 15: Thực hiện nay những phép tắc tính sau:

2 + 1 = …..

0 + 3 = …..

1 + 1 + 5 = …..

5 – 2 = …..

7 – 0 = …..

4 + 1 – 0 = …..

Giúp con chất lượng trọn vẹn Toán và giờ đồng hồ Anh với Babilala Math. Phương pháp toán suy nghĩ Singapore CPA và quy mô học tập xoắn ốc hỗ trợ cho việc học tập toán tự giờ đồng hồ Anh của con trẻ trở thành giản dị và hiệu suất cao rộng lớn bên trên nền tảng online.

Khởi động ngay lập tức với gói khởi điểm 3 mon chỉ 390.000 đồng!

Đáp án:

Bài 10: A. 7

Bài 11: B. 3

Bài 12: B

Bài 13: B. 4

Bài 14: B. 2

Bài 15: 

2 + 1 = 3

0 + 3 = 3

1 + 1 + 5 = 7

5 – 2 = 3

7 – 0 = 7

4 + 1 – 0 = 5

5. Bài luyện toán lớp 1 đem điều văn

Bài 16: Viết phép tắc tính và triển khai tính?

Có: 9 trái khoáy cam 

Cho đi: 3 quả

Còn lại: … trái khoáy cam

Bài 17: Viết phép tắc tính và triển khai tính?

Nhóm đem 3 phái nữ và 2 các bạn phái mạnh. Hỏi, group đem toàn bộ từng nào bạn?

Bài 18: Viết phép tắc tính và triển khai tính?

Có: 6 lá cờ

Mua thêm: 2 lá cờ

Hỏi có: … lá cờ?

Bài 19: Viết phép tắc tính và triển khai tính?

Tổ 1 có: 7 bạn 

Tổ 2 có: 6 bạn

Cả 2 tổ có: … bạn?

Bài 20: Viết phép tắc tính và triển khai tính?

Có: 10 trái khoáy bóng

Cho đi: 5 trái khoáy bóng

Còn: … trái khoáy bóng?

Đáp án:

Bài 16: 9 – 3 = 6. Còn lại 6 trái khoáy cam.

Bài 17: 3 + 2 = 5. Nhóm đem toàn bộ 5 các bạn. 

Bài 18: 6 + 2 = 8. Có toàn bộ 8 lá cờ. 

Bài 19: 7 + 6 = 13. Cả 2 tổ đem 13 các bạn. 

Bài 20: 10 – 5 = 5. Còn 5 trái khoáy bóng.

6. Bài toán về những số kiểm điểm 100

Bài 21: Viết những số kể từ đôi mươi cho tới 30

………………………………………………………………………..

Xem thêm: hoán dụ và ẩn dụ

Bài 22: Viết những số kể từ 61 cho tới 73

………………………………………………………………………..

Bài 23: Viết số vô khu vực trống:

Số ngay tắp lự trước của 89 là…

Số ngay tắp lự trước của 33 là…

Bài 24: Viết số vô khu vực trống:

69 bao gồm ….. Chục và .…. Đơn vị

88 bao gồm ….. Chục và ….. Đơn vị

50 bao gồm ….. Chục và ….. Đơn vị

Đáp án:

Bài 21: đôi mươi, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Bài 22: 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73

Bài 23:

Số ngay tắp lự trước của 89 là 88

Số ngay tắp lự trước của 33 là 32

Bài 24:

69 bao gồm 6 Chục và 9 Đơn vị

88 bao gồm 8 Chục và 8 Đơn vị

50 bao gồm 5 Chục và 0 Đơn vị

7. Bài toán lớp 1 về phỏng nhiều năm và đo phỏng dài

Bài 25: Tính:

10cm + 30cm = ……

20cm + 20cm = ……

20cm + 60cm = ……

Bài 26: Tính:

80cm + 10cm – 2cm = .……

31cm + 22cm – 6cm = ……

75cm – 15cm + 3cm = ……

Bài 27: Điền vô khu vực trống

Số …… bao gồm 3 chục và 0 đơn vị chức năng.

Số …… bao gồm 5 chục và 9 đơn vị chức năng. 

Số …… bao gồm 2 chục và 7 đơn vị chức năng.

Đáp án:

Bài 25:

10cm + 30cm = 40cm

20cm + 20cm = 40cm

20cm + 60cm = 80cm

Bài 26:

80cm + 10cm – 2cm = 88cm

31cm + 22cm – 6cm = 47cm

75cm – 15cm + 3cm = 63cm

Bài 27:

Số 30 bao gồm 3 chục và 0 đơn vị chức năng.

Số 59 bao gồm 5 chục và 9 đơn vị chức năng. 

Số 27 bao gồm 2 chục và 7 đơn vị chức năng.

8. Bài toán lớp 1 nâng lên mang lại bé nhỏ tập luyện tư duy

Bài 28: Bích đem 12 trái khoáy bóng, Mai đem 7 trái khoáy bóng. Hỏi cả nhì các bạn đem toàn bộ từng nào trái khoáy bóng?

Bài 29: An đem 6 quyển vở, Hà đem 3 quyển vở. Hỏi Hà cần thiết mua sắm tăng từng nào quyển vở nhằm thông qua số vở của An?

Bài 30: Lớp 1B đem 36 học viên, vô bại đem 19 học viên nữ giới. Hỏi, lớp 1B đem từng nào học viên nam?

Bài 31: Trên cây cỏ đem 10 con cái chim, bỗng nhiên đem 6 con cái cất cánh lên đường. Hỏi, bên trên cây cỏ còn sót lại từng nào con cái chim?

Bài 32: Băng giấy má red color nhiều năm 20cm, băng giấy má màu xanh da trời 40cm. Hỏi cả nhì băng giấy má nhiều năm từng nào cm?

Bài 33: Số?

Một tuần lễ đem …… ngày

Một tuần lễ em đến lớp …… ngày 

Hôm ni là loại thân phụ, ngày 4 mon năm. Vậy loại sáu vô tuần là ngày ……

Bài 34: Kim giờ chỉ vô số 8, kim phút chỉ vô số 12, khi này là bao nhiêu giờ?

Bài 35: Đồng hồ nước đang sẵn có kim nhiều năm chỉ vô số 12, kim ngắn ngủi chỉ vô số cửu. Đồng hồ nước chỉ …… giờ?

Bài 36: Kim giờ chỉ vô số 12, kim phút chỉ vô số 2. Đồng hồ nước chỉ …… giờ?

Bài 37: Hè này, Nam về thăm hỏi các cụ nội được một tuần 3 ngày và thăm hỏi các cụ nước ngoài được một tuần một ngày. Hỏi Nam vẫn về thăm hỏi các cụ nội nước ngoài được từng nào ngày?

Bài 38: Lan đem thấp hơn Hưng 3 hòn bi, Hưng đem thấp hơn Thắng 2 hòn bi. Hỏi Thắng đem bao nhiêu hòn bi, hiểu được Lan đem 5 hòn bi.

Bài 39: Số tuổi tác của Hòa và Bình nằm trong lại thông qua số tuổi tác của Ngọc và của Cúc nằm trong lại. Hòa nhiều tuổi tác rộng lớn Cúc. Hỏi Bình nhiều tuổi tác rộng lớn hoặc không nhiều tuổi tác rộng lớn Ngọc?

Bài 40: Lấy số lớn số 1 đem nhì chữ số trừ lên đường số bé nhỏ nhất đem nhì chữ số, sản phẩm của phép tắc trừ là:

A. 10

B. 98

C. 89

Bài 41: Lấy số lớn số 1 mang trong mình 1 chữ số nằm trong số bé nhỏ nhất đem nhì chữ số, sản phẩm của phép tắc nằm trong là bao nhiêu?

Bài 42: Chị Hà mua sắm được 65 bồn hoa. Lát sau Hương lên đường chợ mua sắm tăng 15 bồn hoa nữa. Hỏi hà và Hương đem toàn bộ từng nào chậu hoa?

Bài 43: Sợi chạc vải vóc nhiều năm 80 centimet, chị hạn chế một quãng nhiều năm 45cm nhằm buộc làm quà tặng tặng. Hỏi, chạc vải vóc còn sót lại là bao nhiêu?

Bài 44: Yến đem 15 trái khoáy cam, Yến mang lại em 8 trái khoáy. Sau bại, Yến được bà cho thêm nữa 3 trái khoáy. Hỏi, Yến đem từng nào trái khoáy cam?

Bài 45: Trong vỏ hộp đem 12 cây cây viết chì và 2 cây cây viết bi. Hỏi, cây viết chì rộng lớn cây viết bi từng nào cây?

Bài 46: Chi đem số cây viết nhiều hơn thế nữa 8 tuy nhiên lại thấp hơn 10. Hỏi Chi đem từng nào bút?

Bài 47: Từ 0 cho tới 10 đem bao nhiêu số to hơn 7?

Bài 48: Có từng nào số to hơn 5 và nhỏ hơn 10?

Bài 49: Hãy viết lách những số to hơn 6 và nhỏ rộng lớn 10.

Bài 50: Gà cái đẻ 1 trái khoáy trứng thường ngày. Hỏi, sau đó 1 tuần gà mẹ và để được từng nào trái khoáy trứng?

Đáp án:

Bài 28: 19 trái khoáy bóng.

Bài 29: 3 quyển vở.

Bài 30: 17 học viên phái mạnh.

Bài 31: 4 con cái chim.

Bài 32: 60cm.

Bài 33: 

Một tuần lễ đem 7 ngày

Một tuần lễ em đến lớp 5 ngày 

Hôm ni là loại thân phụ, ngày 4 mon năm. Vậy loại sáu vô tuần là ngày 6

Bài 34: 8 giờ

Bài 35: 9 giờ

Bài 36: 12 giờ 10 phút

Bài 37: 18 ngày.

Bài 38: Thắng đem 10 hòn bi

Bài 39: Bình không nhiều tuổi tác rộng lớn Ngọc

Bài 40: B. 98

Bài 41: 19

Bài 42: 80 chậu hoa

Bài 43: 35cm

Bài 44: 10 trái khoáy cam

Bài 45: 10 cây bút

Bài 46: 9

Bài 47: 2 số

Bài 48: 4 số 

Xem thêm: lời dẫn chương trình văn nghệ

Bài 49: 7, 8, 9

Bài 50: 7 trái khoáy trứng

Các việc được share bên trên trên đây bám sát công tác toán lớp 1, không hề thiếu những dạng toán cơ bạn dạng và nâng lên nhằm mục đích hùn những con cái gia tăng lại kỹ năng và kiến thức vẫn học tập. Chúc những con cái học tập tốt! Đừng quên bám theo dõi Babilala.vn nhằm nhận được không ít kỹ năng và kiến thức trượt ích!