toán lớp 4 nâng cao

Bài luyện toán nâng lên lớp 4

Các đề chính tu dưỡng học viên chất lượng tốt môn Toán lớp 4 là tư liệu tổ hợp những bài bác luyện toán nâng lên lớp 4 hoặc, hữu ích. Toán lớp 4 nâng lên này bao hàm những câu hỏi về 11 đề chính, được bố trí kể từ dễ dàng cho tới khó khăn giành riêng cho những em học viên, cha mẹ và thầy thầy giáo tìm hiểu thêm và tiếp thu kiến thức.

Bạn đang xem: toán lớp 4 nâng cao

Chuyên đề 1: Tìm bộ phận chưa chắc chắn của phép tắc tính

Bài 1: Tìm x

x + 678 = 2813

4529 + x = 7685

x - 358 = 4768

2495 - x = 698

x × 23 = 3082

36 × x = 27612

x : 42 = 938

4080 : x = 24

Bài 2: Tìm x

a. x + 6734 = 3478 + 5782

b. 2054 + x = 4725 - 279

c. x - 3254 = 237 x 145

d. 124 - x = 44658 : 54

Bài 3: Tìm x

a. x × 24 = 3027 + 2589

b. 42 × x = 24024 - 8274

c. x : 54 = 246 ×185

d. 134260 : x = 13230 : 54

Bài 4*: Tìm x

a. ( x + 268) x 137 = 48498

b. ( x + 3217) : 215 = 348

c. ( x - 2048) : 145 = 246

d. (2043 - x) x 84 = 132552

Bài 5*: Tìm x

a. X x 124 + 5276 = 48304

b. X x 45 - 3209 = 13036

c. x : 125 x 64 = 4608

d. x : 48 : 25 = 374

e. 12925 : x + 3247 = 3522

f. 17658 : x - 178 = 149

g. 15892 : x x 96 = 5568

h. 117504 : x : 72 = 48

Bài 6*: Tìm x

a. 75 x ( x + 157) = 24450

69 x ( x - 157) = 18837

b. 14700 : ( x + 47) = 84

41846 : ( x - 384) = 98

c. 7649 + x x 54 = 33137

4057 + ( x : 38) = 20395

d. 35320 - x x 72 = 13072

21683 - ( x : 47) = 4857

Bài 7*: Tìm x

a. 75 x ( x + 157) = 24450

69 x ( x - 157) = 18837

b. 14700 : ( x + 47) = 84

41846 : (x - 384) = 98

c. 7649 + x x 54 = 33137

4057 + (x : 38) = 20395

d. 35320 - x x 72 = 13072

21683 - (x : 47) = 4857

Bài 8*: Tìm x

a. 327 x (126 + x) = 67035

10208 : (108 + x) = 58

b. 68 x (236 - x) = 9860

17856 : (405 - x) = 48

c. 4768 + 85 x x = 25763

43575 - 75 x x = 4275

d. 3257 + 25286 : x = 3304

3132 - 19832 : x = 3058

Bài 9*: Tìm x

X x 62 + X x 48 = 4200

X x 186 - X x 86 = 3400

X x 623 - X x 123 = 1000

X x 75 + 57 x X = 32604

125 x X - X x 47 = 25350

216 : x + 34 : x = 10

2125 : x - 125 : x = 100

Chuyên đề 2: Thứ tự động tiến hành những phép tắc tính nhập biểu thức. Tính độ quý hiếm của biểu thức

Bài 1: Tính độ quý hiếm biểu thức:

234576 + 578957 + 47958

41235 + 24756 - 37968

324586 - 178395 + 24605

254782 - 34569 - 45796

Bài 2: Tính độ quý hiếm biểu thức:

a. 967364 + (20625 + 72438)

420785 + (420625 - 72438)

b. (47028 + 36720) + 43256

(35290 + 47658) - 57302

c. (72058 - 45359) + 26705

(60320 - 32578) - 17020

Bài 3: Tính độ quý hiếm biểu thức:

25178 + 2357 x 36

42567 + 12328 : 24

100532 - 374 x 38

2345 x 27 + 45679

12348 : 36 + 2435

134415 - 134415 : 45

235 x 148 - 148

115938 : 57 - 57

Bài 4: Tính độ quý hiếm biểu thức:

324 x 49 : 98

4674 : 82 x 19

156 + 6794 : 79

7055 : 83 + 124 784 x 23 : 46 1005 - 38892 : 42

Bài 4.1: Tính độ quý hiếm biểu thức:

427 x 234 - 325 x 168

16616 : 67 x 8815 : 43

67032 : 72 + 258 x 37

324 x 127 : 36 + 873

Bài 4.2: Tính độ quý hiếm biểu thức:

213933 - 213933 : 87 x 68

15275 : 47 x 204 - 204

13623 -13623 : 57 - 57

93784 : 76 - 76 x 14

Bài 5.1*: Tính độ quý hiếm biểu thức:

48048 - 48048 : 24 - 24 x 57

10000 - (93120 : 24 - 24 x 57)

100798 - 9894 : 34 x 23 - 23

425 x 103 - (1274 : 14 - 14 )

(31 850 - 730 x 25) : 68 - 68

936 x 750 - 750 : 15 - 15

Bài 5.2*: Tính độ quý hiếm biểu thức:

17464 - 17464 : 74 - 74 x 158

32047 - 17835 : 87 x 98 - 98

( 34044 - 324 x 67) : 48 - 48

167960 - (167960 : 68 - 68 x 34 )

Bài 6: Cho biểu thức Phường = m + 527 x n

a. Tính Phường Khi m = 473, n = 138.

Bài 7: Cho biểu thức Phường = 4752 : ( x - 28 )

a. Tính Phường Khi x = 52.

b. Tìm x nhằm Phường = 48.

Bài 8*: Cho biểu thức Phường = 1496 : ( 213 - x ) + 237

a. Tính Phường Khi x = 145.

b. Tìm x nhằm Phường = 373.

- Cho biểu thức B = 97 x ( x + 396 ) + 206

a. Tính B Khi x = 57.

b. Tìm x nhằm B = 40849.

Bài 9*: Hãy đối chiếu A và B biết :

a. A = 1a26 + 4b4 + 57c

B = ab9 + 199c

b. A = a45 + 3b5

B = abc + 570 - 15c

c. A = abc + pq + 452

B = 4bc + 5q + ap3

Bài 10*: Viết từng biểu thức sau kết quả những quá số:

a. 12 + 18 + 24 + 30 + 36 + 42

b. milimet + pp + xx + yy

c. 1212 + 2121 + 4242 + 2424

Bài 11*: Cho biểu thức: A = 3 x 15 + 18 : 6 + 3. Hãy đặt điều lốt ngoặc nhập địa điểm phù hợp nhằm biểu thức A có mức giá trị là: (chú ý trình diễn công việc thực hiện).

a, 47

b, Số bé nhỏ nhất rất có thể.

c, Số lớn số 1 rất có thể.

Bài 12*: Cho sản phẩm số : 3 3 3 3 3 (5 5 5 5 5). Hãy điền thêm thắt những lốt phép tắc tính và lốt ngoặc nhập sản phẩm số để sở hữu thành quả là :

a. 1

b. 2

c. 3

d. 4

Chuyên đề 3: Vận dụng đặc điểm của những phép tắc tính nhằm tính thời gian nhanh, tính thuận tiện

Bài 1.1: Tính nhanh:

237 + 357 + 763

2345 + 4257 - 345

5238 - 476 + 3476

1987 - 538 - 462

4276 + 2357 + 5724 + 7643

3145 + 2496 + 5347 + 7504 + 4653

2376 + 3425 - 376 - 425

3145 - 246 + 2347 - 145 + 4246 - 347

4638 - 2437 + 5362 - 7563

3576 - 4037 - 5963 + 6424

Bài 1.2: Tính nhanh:

5+ 5 + 5 + 5+ 5 + 5 +5+ 5 + 5 +5

25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 +25 + 25

45 + 45 + 45 + 45 + 15 + 15 + 15 + 15

2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18

125 + 125 + 125 + 125 - 25 - 25 - 25 - 25

Bài 2: Tính nhanh:

425 x 3475 + 425 x 6525

234 x 1257 - 234 x 257

3876 x 375 + 375 x 6124

1327 x 524 - 524 x 327

257 x 432 + 257 x 354 + 257 x 214

325 x 1574 - 325 x 325 - 325 x 249

312 x 425 + 312 x 574 + 312

175 x 1274 - 175 x 273 - 175

Bài 3: Tính nhanh:

4 x 125 x 25 x 8

2 x 8 x 50 x 25 x 125

2 x 3 x 4 x 5 x 50 x 25

25 x trăng tròn x 125 x 8 - 8 x trăng tròn x 5 x 125

Bài 4*: Tính nhanh:

8 x 427 x 3 + 6 x 573 x 4 6 x 1235 x trăng tròn - 5 x 235 x 24

(145 x 99 + 145 ) - ( 143 x 102 - 143 ) 54 x 47 - 47 x 53 - trăng tròn - 27

Bài 5*: Tính nhanh:

10000 - 47 x 72 - 47 x 28 3457 - 27 x 48 - 48 x 73 + 6543

Bài 6*: Tính nhanh:

326 x 728 + 327 x 272

2008 x 867 + 2009 x 133

1235 x 6789x ( 630 - 315 x 2 )

(m : 1 - m x 1) : (m x 2008 + m + 2008)

Bài 7*: Tính nhanh:

\frac{399 \times 45+55 \times 399}{1995 \times 1996-1991 \times 1995}

\frac{1995 \times 1993-18}{1975 \times 1993 \times 1994}

\frac{1996 \times 1995-996}{1000+1996 \times 1994}

Bài 8*: Cho A = 2009 x 425 B = 575 x 2009 Không tính A và B, em hãy tính thời gian nhanh thành quả của A - B ?

Chuyên đề 4: Mối mối liên hệ trong những bộ phận của phép tắc tính

A/ Vận dụng quan hệ nhằm Tìm những bộ phận của phép tắc tính:

Xem thêm: học 10.vn lớp 3

Câu 1- Tìm một trong những hiểu được nếu như nằm trong số bại với 1359 thì được tổng là 4372.

- Tìm một trong những hiểu được nếu như lấy 2348 cùng theo với số bại thì được tổng là 5247.

- Tìm một trong những hiểu được nếu như trừ số bại cho tới 3168 thì được 4527.

- Tìm một trong những hiểu được nếu như lấy 7259 trừ cút số bại thì được 3475.

Câu 2- Hai số sở hữu hiệu là 1536. Nếu thêm nữa số trừ 264 đơn vị chức năng thì hiệu mới mẻ bởi vì bao nhiêu?

- Hai số sở hữu hiệu là 1536. Nếu hạn chế ở số trừ 264 đơn vị chức năng thì hiệu mới mẻ bởi vì bao nhiêu?

- Hai số sở hữu hiệu là 3241. Nếu hạn chế số bị trừ 81 đơn vị chức năng thì hiệu mới mẻ bởi vì bao nhiêu?

- Hai số sở hữu hiệu là 3241. Nếu thêm nữa số bị trừ 81 đơn vị chức năng thì hiệu mới mẻ bởi vì bao nhiêu?

Câu 3- Hai số sở hữu hiệu là 4275. Nếu thêm nữa số bị trừ 1027 đơn vị chức năng và hạn chế ở số trừ 2148 đơn vị chức năng thì được hiệu mới mẻ bởi vì từng nào ?

- Hai số sở hữu hiệu là 5729. Nếu thêm nữa số trừ 2418 đơn vị chức năng và hạn chế ở số bị trừ 1926 đơn vị chức năng thì được hiệu mới mẻ bởi vì từng nào ?

Câu 4- Cho một phép tắc trừ. Nếu thêm nữa số bị trừ 3107 đơn vị chức năng và hạn chế ở số trừ 1738 đơn vị chức năng thì được hiệu mới mẻ là 7248. Tìm hiệu lúc đầu của phép tắc trừ.

Cho một phép tắc trừ. Nếu thêm nữa số trừ 1427 đơn vị chức năng và hạn chế ở số bị trừ 2536 đơn vị chức năng thì được hiệu mới mẻ là 9032. Tìm hiệu lúc đầu của phép tắc trừ.

Câu 5- Tìm một trong những hiểu được nếu như nhân số bại với 45 thì được 27045.

- Tìm một trong những hiểu được nếu như lấy 72 nhân với số bại thì được 14328.

- Tìm một trong những hiểu được nếu như phân chia số bại cho tới 57 thì được 426.

- Tìm một trong những hiểu được nếu như lấy 57024 phân chia cho tới số bại thì được 36.

Câu 6- Tìm nhị số biết số rộng lớn cấp 7 thứ tự số bé nhỏ và số bé nhỏ cấp 5 thứ tự thương. (hơn, kém)

- Tìm nhị số biết số rộng lớn cấp 9 thứ tự thương và thương cấp 4 thứ tự số bé nhỏ.

- Tìm nhị số biết số số bé nhỏ bởi vì 1/5 số rộng lớn và số rộng lớn cấp 8 thứ tự thương.

- Tìm nhị số biết thương bởi vì 1/4 số rộng lớn và cấp 8 song số bé nhỏ.

- Tìm nhị số biết số số bé nhỏ bởi vì 1/3 thương và thương bởi vì 1/9 số rộng lớn.

Câu 7- Trong một phép tắc phân chia không còn, 9 phân chia cho tới bao nhiêu nhằm được:

a, Thương lớn số 1.

b, Thương bé nhỏ nhất.

Câu 8-Tìm một trong những biết nếu như phân chia số bại cho tới 48 thì được thương là 274 và số dư là 27.

- Trong một phép tắc phân chia sở hữu số phân chia bởi vì 59, thương bởi vì 47 và số dư là số lớn số 1 rất có thể sở hữu. Tìm số bị phân chia.

- Tìm một trong những hiểu được nếu như rước số bại phân chia cho tới 74 thì được thương là 205 và số dư là số dư lớn số 1.

- Tìm số bị phân chia của một phép tắc phân chia biết thương cấp 24 thứ tự số phân chia và sở hữu số dư lớn số 1 là 78.

B/ Vận dụng kinh nghiệm tính nhằm giải toán:

Câu 1, Tổng của nhị số là 82. Nếu cấp số hạng loại nhất lên 3 thứ tự thì được tổng mới mẻ là 156. Tìm nhị số bại.

- Tổng của nhị số là 123. Nếu cấp số hạng loại nhị lên 5 thứ tự thì được tổng mới mẻ là 315. Tìm nhị số bại.

Câu 2, Hiệu của nhị số là 234. Nếu cấp số bị trừ lên 3 thứ tự thì được hiệu mới mẻ là 1058. Tìm nhị số bại.

- Hiệu của nhị số là 387. Nếu cấp số trừ lên 3 thứ tự thì được hiệu mới mẻ là 113. Tìm nhị số bại.

- Hiệu của nhị số là 57. Nếu viết lách thêm thắt chữ số 0 nhập tận phía bên phải số bị trừ thì được hiệu mới mẻ là 2162. Tìm số bị trừ và số trừ.

- Hiệu của nhị số là 134. Nếu viết lách thêm 1 chữ số nhập tận phía bên phải số bị trừ thì được hiệu mới mẻ là 2297. Tìm số bị trừ , số trừ và chữ số viết lách thêm thắt.

Câu 3, Tổng của nhị số là 79. Nếu tăng số loại nhất lên 4 thứ tự và tăng số loại nhị lên 5 thứ tự thì được tổng mới mẻ là 370. Tìm nhị số bại.

- Tổng của nhị số là 270. Nếu tăng số loại nhất lên gấp đôi và tăng số loại nhị lên 4 thứ tự thì tổng mới mẻ gia tăng 370 đơn vị chức năng. Tìm nhị số bại.

Câu 4, Tích của nhị số là 1932. Nếu thêm nữa quá số loại nhất 8 đơn vị chức năng thì được tích mới mẻ là 2604. Tìm nhị số bại.

- Tích của nhị số là 1692. Nếu hạn chế ở quá số loại nhị 17 đơn vị chức năng thì được tích mới mẻ là 893. Tìm nhị số bại.

Câu 5 - Khi nằm trong một trong những đương nhiên với 107, một chúng ta học viên đang được chép sai sót 107 trở thành 1007 nên được thành quả là 1996. Tìm tổng đích thị của phép tắc nằm trong.

- Khi nằm trong 2009 với một trong những đương nhiên, một chúng ta học viên đang được chép sai sót 2009 trở thành 209 nên được thành quả là 684. Tìm số hạng chưa chắc chắn.

Câu 6, Khi trừ một trong những sở hữu 3 chữ số cho tới một trong những có một chữ số, vì thế đãng trí, một chúng ta học viên đang được đặt điều số trừ trực tiếp với chữ số hàng nghìn nên đang được thành quả là 486 nhưng mà đáng ra thành quả đích thị nên là 783. Tìm số bị trừ và số trừ.

Chuyên đề 5: Dấu hiệu phân chia hết

Kiến thức cần thiết nắm:

- Học sinh cầm được 2 group tín hiệu cơ bản:

+ Dấu hiệu phân chia không còn cho tới 2 ; 5. (xét chữ số tận cùng)

+ Dấu hiệu phân chia không còn cho tới 3 ; 9. (xét tổng những chữ số)

+ Nắm được những tín hiệu phân chia không còn cho tới 4 ; 8

+ Nắm được những tín hiệu phân chia không còn cho tới 6 ; 12 ; 15 ; 18 ; 24 ; 36 ; 45 ; 72 ...

+ Nắm được một trong những đặc điểm của phép tắc phân chia không còn và phép tắc phân chia sở hữu dư.

- hiểu phụ thuộc tín hiệu phân chia không còn nhằm xác lập số dư trong những phép tắc phân chia.

- hiểu phụ thuộc tín hiệu phân chia không còn nhằm lần số và lập những số theo đòi đòi hỏi.

Bài luyện vận dụng

1- Viết 5 số sở hữu 5 chữ số không giống nhau:

a. Chia không còn cho tới 2 ; b. Chia không còn cho tới 3 ; c. Chia không còn cho tới 5;

d. Chia không còn cho tới 9. g. Chia không còn cho tất cả 5 và 9. (mỗi dạng viết lách 5 số).

2* Viết 5 số sở hữu 5 chữ số không giống nhau:

a. Chia không còn cho tới 6 ; b. Chia không còn cho tới 15 ; c. Chia không còn cho tới 18 ; d. Chia không còn cho tới 45.

3* Viết 5 số sở hữu 5 chữ số không giống nhau:

a. Chia không còn cho tới 12 ; b. Chia không còn cho tới 24 ; c. Chia không còn cho tới 36 ; d. Chia không còn cho tới 72.

4- Với 3 chữ số: 2; 3; 5. Hãy lập toàn bộ những số sở hữu 3 chữ số: (3, 4, 5)

a. Chia không còn cho tới 2. b. Chia không còn cho tới 5. c. Chia không còn cho tới 3.

5 - Với 3 chữ số: 1; 2; 3; 5 (1, 3, 8, 5). Hãy lập toàn bộ những số sở hữu 3 chữ số không giống nhau:

a. Chia không còn cho tới 2. b. Chia không còn cho tới 5. c. Chia không còn cho tới 3.

Chuyên đề 6: Bài toán về mối liên hệ tỉ số

Dạng 1: Tìm phân số của một trong những.

1 - Lớp 4B sở hữu 35 học viên. Số học viên phái đẹp bởi vì 2/5 số học viên cả lớp. Hỏi lớp 4A sở hữu từng nào học viên nam giới. (2 cách)

2 - Lớp 4A sở hữu 18 học viên nam giới. Số học viên phái đẹp bởi vì 2/3 số học viên nam giới. Hỏi lớp 4A sở hữu từng nào học viên ? (2 cách)

3 - Một mảnh đất nền hình chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm 36m, chiều rộng lớn bởi vì 2/3 chiều nhiều năm. Tính chu vi và diện tích S mảnh đất nền.

4 - Một hình chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm 3/5m, chiều rộng lớn bởi vì 3/4 chiều nhiều năm. Tính chu vi và diện tích S hình chữ nhật bại.

5- Một cửa hàng sở hữu 15 tạ gạo. Đã buôn bán 2/3 số gạo. Hỏi cửa hàng sót lại ? kilogam gạo?

- Một mảnh đất nền hình chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm 25m, rộng lớn 18m. Người tớ dùng 2/5 diện tích S nhằm moi ao, phần khu đất sót lại nhằm thực hiện vườn. Tính diện tích S phần khu đất thực hiện vườn.

6- Hùng sở hữu một trong những chi phí, Hùng đang được chi tiêu không còn 45000 đồng. Như vậy số chi phí sót lại bởi vì 3/5 số chi phí đang được chi tiêu. Hỏi khi đầu Hùng sở hữu từng nào tiền?

Dạng 2: Tìm một trong những lúc biết độ quý hiếm phân số của nó

3 - Lớp 4A sở hữu 18 học viên nam giới. Số học viên nam giới bởi vì 2/3 số học viên cả lớp. Hỏi lớp 4A sở hữu từng nào học viên phái đẹp.(2 cách)

4 - Lớp 4B sở hữu 12 học viên phái đẹp. Số học viên phái đẹp bởi vì 2/3 số học viên nam giới. Hỏi lớp 4A sở hữu từng nào học viên. (2 cách)

- Lớp 4B sở hữu 15 học viên nam giới. Số học viên nam giới bởi vì 5/4 số học viên phái đẹp. Hỏi lớp 4B sở hữu từng nào học tập sinh? (2 cách)

5 - 3/5 số học viên chất lượng tốt của lớp 5A là 6 em. Hỏi lớp 5A sở hữu từng nào học viên giỏi?

- Tìm chiều nhiều năm của một phần đường, biết 3/5 đoạn bại bởi vì 9/10 km.

- Có nhị thùng dầu. hiểu 2/3 số dầu ở thùng loại nhất là 24 lít. 3/4 số dầu ở thùng loại nhị là 36 lít. Hỏi cả nhị thùng sở hữu toàn bộ từng nào lít dầu ?

- Khối 5 sở hữu 3 lớp. hiểu 2/3 số học viên của lớp 5A là 18 học tập sinh; 3/4 số học viên của lớp 5B là 24 học tập sinh; 4/7 số học viên của lớp 5C là 16 học viên. Hỏi khối 5 sở hữu toàn bộ từng nào học tập sinh?

6- Hải sở hữu một trong những chi phí, Hải đang được chi tiêu không còn 45000 đồng. Như vậy số chi phí đang được chi tiêu bởi vì 2/3 số chi phí Hải sở hữu lúc đầu. Hỏi sau khoản thời gian chi tiêu, Hải sót lại từng nào tiền?

- Hùng sở hữu một trong những chi phí, Hùng đang được chi tiêu không còn 36000 đồng. Như vậy số chi phí đang được chi tiêu bởi vì 3/4 số chi phí sót lại. Hỏi khi đầu Hùng sở hữu từng nào tiền?

Dạng 3: Dạng cởi rộng:

1- Lan sở hữu 84000 đồng, Lan mua sắm vở không còn 2/7 số chi phí, mua sắm sách không còn 3/5 số chi phí. Hỏi Lan sót lại từng nào tiền? (2 cách)

- Lớp 4A sở hữu 35 học viên. Cuối năm học tập, sở hữu 2/7 số học viên giành danh hiệu học viên Giỏi, 2/5 số học viên giành danh hiệu học viên Tiên Tiến. Hỏi sở hữu ? học viên ko giành danh hiệu. (2 cách)

- Tuổi anh bởi vì 2/5 số tuổi hạc tía, tuổi hạc em bởi vì 2/9 số tuổi hạc tía. Tính tuổi hạc từng người biết tuổi hạc tía là 45 tuổi hạc.

2- Tuổi anh bởi vì 2/5 số tuổi hạc tía, tuổi hạc em bởi vì 50% số tuổi hạc anh. Tính tuổi hạc từng người biết tuổi hạc tía là 45 tuổi hạc.

- Số tuổi hạc em bởi vì 2/9 số tuổi hạc tía và bởi vì 5/9 số tuổi hạc anh. Tính tuổi hạc từng người biết tuổi hạc tía là 45 tuổi hạc.

3- Một cửa hàng sở hữu 96kg muối bột. Buổi sáng sủa bán tốt 24kg muối bột, chiều tối buôn bán 3/8 số

muối. Hỏi cả nhị buổi cửa hàng đang được bán tốt từng nào ki-lô-gam muối bột.

- Một cửa hàng sở hữu 196kg gạo. Ngày đầu bán tốt 84kg gạo ngày loại nhị buôn bán 3/4 số gạo sót lại. Hỏi sau nhị ngày buôn bán cửa hàng sót lại từng nào ki-lô -gam gạo.

4- Chị Hồng sở hữu 42 dòng sản phẩm kẹo, chị cho tới An 2/7 số kẹo, cho tới Bình 3/5 số kẹo sót lại. Hỏi sau cuối chị Hồng sót lại từng nào dòng sản phẩm kẹo?

- Mẹ cho tới Hoa 48000 đồng. Hoa mua sắm cặp không còn 2/3 số chi phí, mua sắm cây viết không còn 3/4 số chi phí sót lại. Hỏi Hoa sót lại từng nào tiền?

- Lớp 4A sở hữu 40 học viên. Cuối năm học tập, sở hữu 3/8 số học viên giành danh hiệu học viên Tiên

Tiến, 2/5 số học viên sót lại giành danh hiệu học viên Giỏi. Hỏi sở hữu ? hsinh ko giành danh hiệu.

5- Một tấm vải vóc nhiều năm 20m. Đã may áo không còn 4/5 tấm vải vóc bại. Số vải vóc sót lại người tớ rước may những túi,

mỗi túi không còn 2/3m. Hỏi may được toàn bộ từng nào dòng sản phẩm túi như vậy?

6- Một mảnh đất nền hình chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm 24m, rộng lớn 15m. Người tớ dùng 3/8 diện tích S nhằm trồng hoa, 1/5 diện tích S nhằm thực hiện lối đi, phần diện tích S sót lại nhằm xây bể nước. Tính S bể nước.

Dạng 4: Dạng nâng cao

1- Kết ngược của học tập kì I, lớp 4A sở hữu 1/4 số học viên đạt Học sinh Giỏi, 3/8 số học viên đạt Học sinh Tiên tiến thủ. Hỏi số học viên ko được tuyên dương cướp từng nào đối với cả lớp?

2 - Lớp 4B sở hữu 18 học viên nam giới. Số học viên phái đẹp bởi vì 2/3 số học viên cả lớp. Hỏi lớp 4A sở hữu từng nào học viên phái đẹp.

3- Cường sở hữu một trong những chi phí, Cường đang được chi tiêu không còn 45000 đồng. Như vậy số chi phí sót lại bởi vì 3/4 số chi phí Cường sở hữu lúc đầu. Hỏi Cường sót lại từng nào tiền?

4 - Lan sở hữu một trong những chi phí. Lan đang được chi tiêu không còn 3/4 số chi phí thì sót lại 20000 đồng. Hỏi khi đầu Lan sở hữu từng nào chi phí ?

5- Nam sở hữu một trong những chi phí, sau khoản thời gian mua sắm vở không còn 5/8 số chi phí thì Nam sót lại 24000 đồng. Hỏi khi đầu Nam sở hữu từng nào tiền?

6 - Một thùng chứa chấp chan chứa dầu trọng lượng 48 kilogam, người tớ xối rời khỏi 5/9 số dầu nhập thùng thì thùng dầu chỉ với nặng nề 23 kilogam. Hỏi thùng ko nặng nề từng nào kilogam ?

- Một thùng chứa chấp chan chứa mắm trọng lượng 27 kilogam, người tớ xối rời khỏi 2/5 số mắm nhập thùng thì thùng mắm chỉ với nặng nề 17 kilogam. Hỏi thùng ko nặng nề từng nào kilogam ?

7 - Tuổi em bởi vì 1/4 tuổi hạc u, tuổi hạc anh bởi vì 3/8 tuổi hạc u. hiểu tổng số tuổi hạc của nhị bằng hữu là 30 tuổi hạc. Tính số tuổi hạc của từng người.

- Số tuổi hạc em bởi vì 2/9 số tuổi hạc tía, sô tuổi hạc anh bởi vì 2/5 số tuổi hạc tía. hiểu tổng số tuổi hạc của nhị bằng hữu là 28 tuổi hạc. Tính số tuổi hạc của từng người.

8- Một người buôn bán trứng, buổi sáng sớm bán tốt 1/5 số trứng, chiều tối bán tốt 1/3 số trứng. hiểu chiều tối buôn bán nhiều hơn thế buổi sáng sớm là 30 ngược. Hỏi sót lại từng nào ngược trứng?

- Một máy cày, ngày loại nhất cày được 3/8 diện tích S ruộng, ngày loại nhị cày được 2/5 diện tích S ruộng và như thế, ngày loại nhị đang được cày nhiều hơn thế ngày loại nhất 100m2. Hỏi thường ngày, máy cày này đã cày được từng nào diện tích S ruộng?

- Qua mùa KTĐK thứ tự II, lớp 5A sở hữu 5/8 số học viên đạt điểm Giỏi, 1/4 số học viên đạt điểm

khá, sót lại đạt điểm khoảng. hiểu số hsinh đạt điểm Giỏi rộng lớn số học viên đạt điểm khá là 12 em.

a. Tính số học viên lớp 5B.

b. Tính số học viên từng loại.

9- Một xe cộ máy cút quãng đàng kể từ A cho tới B. Giờ loại nhất cút được 2/7 quãng đàng, giờ loại nhị cút được 1/7 quãng đàng, giờ loại tía ôtô cút 56 km nữa thì không còn quãng đàng. Hỏi quãng đàng AB nhiều năm từng nào km?

- Một ôtô cút quãng đàng kể từ A cho tới B. Giờ loại nhất cút được 2/5 quãng đàng, giờ loại nhị cút được 3/7 quãng đàng, giờ loại tía ôtô cút 42 km nữa thì không còn quãng đàng. Hỏi quãng đàng AB nhiều năm từng nào km?

- Một người buôn bán trứng, thứ tự loại nhất bán tốt 1/5 số trứng, thứ tự loại nhị buôn bán 3/8 số trứng thì sót lại 17 ngược. Hỏi người bại rước buôn bán ? ngược trứng và từng thứ tự buôn bán từng nào quả?

- Một chưng người công nhân, hàng tháng ăn không còn 50% sô chi phí bổng, trả chi phí ngôi nhà không còn 1/6 số chi phí bổng, chi tiêu lặt vặt không còn 1/5 số chi phí bổng, thời điểm cuối tháng chưng còn nhằm dành riêng được 200000 đồng. Tính coi bổng mon của chưng người công nhân là bao nhiêu?

10- Đạt sở hữu một trong những chi phí. Đạt mua sắm vở không còn 2/3 số chi phí, mua sắm cây viết không còn 1/5 số chi phí sót lại sau khoản thời gian mua sắm vở thì sót lại 8000 đồng. Hỏi khi đầu Đạt sở hữu từng nào chi phí ?

Chuyên đề 8 - Giải câu hỏi sở hữu câu nói. văn

- Có 4 thùng dầu như nhau chứa chấp tổng số 112 lít. Hỏi sở hữu 16 thùng như vậy thì chứa chấp được từng nào lít ?

- hiểu 28 bao lúa như nhau thì chứa chấp tổng số 1260 kilogam. Hỏi nếu như sở hữu 1665 kilogam lúa thì chứa chấp nhập từng nào bao ?

- Xe loại nhất chở 12 bao đàng, xe cộ loại nhị chở 8 bao đàng, xe cộ loại nhị chở thấp hơn xe cộ loại nhất 192 kilogam đàng. Hỏi từng xe cộ chở từng nào kilogam đàng ?

- Hai xe cộ ôtô chở tổng số 4554 kilogam thực phẩm gia súc, xe cộ loại nhất chở 42 bao, xe cộ loại nhị chở nhiều hơn thế xe cộ loại nhất 15 bao. Hỏi từng xe cộ chở từng nào kilogam ?

- Cửa sản phẩm sở hữu 15 túi bi, cửa hàng buôn bán không còn 84 viên bi và sót lại 8 túi bi. Hỏi trước lúc buôn bán cửa hàng sở hữu từng nào viên bi ?

- Có một trong những lít nước mắm nam ngư đóng góp nhập những can. Nếu từng can chứa chấp 4 lít thì đóng góp được 28 can. Hỏi nếu như từng can chứa chấp 8 lít thì đóng góp được từng nào can ?

II/ Toán khoảng cộng:

- Học sinh cần thiết nắm rõ định nghĩa về số TBC và tìm kiếm ra số TBC của 2 -> 5 số.

- Giải được những câu hỏi lần số TBC dạng:

1- Một kho gạo, ngày loại nhất xuất 180 tấn, ngày loại nhị xuất 270 tấn, ngày loại tía xuất 156 tấn. Hỏi khoảng thường ngày cửa hàng đang được xuất được từng nào tấn gạo ?

2 - Hằng sở hữu 15000 đồng, Huệ sở hữu nhiều hơn thế Hằng 8000 đồng. Hỏi khoảng từng chúng ta sở hữu từng nào tiền?

- Hằng sở hữu 15000 đồng, Hằng sở hữu thấp hơn Huệ 8000 đồng. Hỏi khoảng từng chúng ta sở hữu từng nào tiền?

3 - Lan sở hữu 125000 đồng, Huệ sở hữu nhiều hơn thế Lan 37000 đồng. Hồng sở hữu thấp hơn Huệ 25000 đồng. Hỏi khoảng từng chúng ta sở hữu từng nào chi phí ?

- Lan sở hữu 125000 đồng, như thế Lan sở hữu nhiều hơn thế Huệ 37000 đồng tuy nhiên lại thấp hơn Hồng 25000 đồng. Hỏi khoảng từng chúng ta sở hữu từng nào chi phí ?

4 - Hằng sở hữu 15000 đồng, Huệ sở hữu số chi phí bởi vì 3/5 số gia sản Hằng. Hỏi khoảng từng chúng ta sở hữu từng nào tiền?

- Hằng sở hữu 15000 đồng, Hằng sở hữu số chi phí bởi vì 3/5 số gia sản Huệ. Hỏi khoảng từng chúng ta sở hữu từng nào tiền?

5- Lan sở hữu 126000 đồng, Huệ sở hữu số chi phí bởi vì 2/3 số gia sản Lan. Hồng sở hữu số chi phí bởi vì 3/4 số gia sản Huệ. Hỏi khoảng từng chúng ta sở hữu từng nào chi phí ?

- Lan sở hữu 126000 đồng, Huệ sở hữu số chi phí bởi vì 2/3 số gia sản Lan và bởi vì 3/4 số gia sản Hồng. Hỏi khoảng từng chúng ta sở hữu từng nào chi phí ?

7 - Một đoàn xe cộ chở sản phẩm. Tốp đầu sở hữu 4 xe cộ, từng xe cộ chở 92 tạ hàng; tốp sau sở hữu 3 xe cộ, từng xe cộ chở 64 tạ sản phẩm. Hỏi:

a. Trung bình từng tốp chở được từng nào tạ sản phẩm ?

b. Trung bình từng xe cộ chở được từng nào tạ sản phẩm ?

8- Trung bình nằm trong của tía số là 48. hiểu số loại nhất là 37, số loại nhị là 42. Tìm số loại tía.

- Trung bình nằm trong của tía số là 94. hiểu số loại nhất là 85 và số loại nhất rộng lớn số loại nhị là 28. Tìm số loại tía.

- Một cửa hàng nhập về tía mùa, khoảng các mùa 150 kilogam đàng. Đợt một nhập 170 kilogam và nhập thấp hơn mùa nhị 40 kilogam. Hỏi mùa tía cửa hàng đang được nhập về từng nào kilogam ?

- Một cửa hàng nhập về tía mùa, khoảng các mùa 150 kilogam đàng. Đợt một nhập 168 kilogam, và nhập bởi vì 4/5 mùa nhị. Hỏi mùa tía cửa hàng đang được nhập về từng nào kilogam ?

- Khối lớp 5 của ngôi trường em sở hữu 3 lớp, khoảng từng lớp sở hữu 32 em. hiểu lớp 5A sở hữu 33 học viên và nhiều hơn thế lớp 5B là 2 em. Hỏi lớp 5C sở hữu từng nào học viên ?

9 - An sở hữu 18 viên bi, Bình sở hữu 16 viên bi, Hùng sở hữu số viên bi bởi vì khoảng nằm trong số bi của An và Bình. Hỏi Hùng sở hữu từng nào viên bi ?

- An sở hữu 18 viên bi, Bình sở hữu 16 viên bi, Hùng sở hữu 23 viên bi. Dũng sở hữu số viên bi bởi vì khoảng nằm trong số bi của An, Bình và Hùng. Hỏi Dũng sở hữu từng nào viên bi ?

- An sở hữu 18 viên bi, Bình sở hữu nhiều hơn thế An16 viên bi, Hùng sở hữu thấp hơn Bình11 viên, Dũng sở hữu số viên bi bởi vì khoảng nằm trong số bi của An, Bình và Hùng. Hỏi Dũng sở hữu từng nào viên bi ?

- An sở hữu 18 viên bi, Bình sở hữu 16 viên bi, Hùng sở hữu số viên bi bởi vì khoảng nằm trong số bi của An và Bình, Dũng sở hữu số bi bởi vì khoảng nằm trong số bi của Bình và Hùng. Hỏi Dũng sở hữu từng nào viên bi?

Chuyên đề 9 - Bài toán về việc làm chung

1/ Có nhị người nằm trong thực hiện một việc làm. Người loại nhất thực hiện 1 mình thì nên 3h mới mẻ kết thúc. Người loại nhị thực hiện 1 mình thì nên 4 giờ mới mẻ kết thúc. Hỏi nếu như nhị người nằm trong thực hiện công cộng việc làm bại thì sau bao lâu tiếp tục kết thúc ?

- Có nhị vòi vĩnh nước nằm trong chảy nhập một chiếc bể. Vòi loại nhất chảy chan chứa bể nhập 4giờ. Vòi loại nhị chảy chan chứa bể nhập 6giờ. Bể không tồn tại nước, nếu như cho tới nhị vòi vĩnh chảy nhập bể và một khi thì sau bao lâu bể tiếp tục chan chứa nước?

2/ Có tía người nằm trong thực hiện một việc làm. Người loại nhất thực hiện 1 mình thì nên 3h mới mẻ kết thúc. Người loại nhị thực hiện 1 mình thì nên 4 giờ mới mẻ kết thúc. Người loại tía thực hiện 1 mình thì chỉ với sau 2 tiếng là kết thúc Hỏi nếu như cả tía người nằm trong thực hiện công cộng việc làm bại thì sau bao lâu tiếp tục kết thúc ?

3/ Hai người nằm trong thực hiện công cộng một việc làm thì sau 2 tiếng tiếp tục kết thúc. Nếu người loại nhất thực hiện 1 mình thì nên mất mặt 5 giờ mới mẻ kết thúc. Hỏi nếu như người loại nhị thực hiện 1 mình thì nên cần thiết từng nào thời hạn nhằm thực hiện kết thúc việc làm bại ?

- Hai vòi vĩnh nước nằm trong chảy nhập bề thì sau 3h tiếp tục chan chứa bể. Nếu nhằm một vòi vĩnh loại nhất chảy thì nên mất mặt 8 giờ mới mẻ chan chứa. Hỏi nếu như chỉ cởi một vòi vĩnh loại nhị thì sau bao lâu bể tiếp tục chan chứa ?

4/ Hai người công nhân nằm trong thực hiện công cộng một việc làm thì sau 5 giờ tiếp tục kết thúc. Sau Khi thực hiện được 3h thì người công nhân cả bận việc nên nhằm người công nhân phụ hoàn thiện nốt việc làm bại nhập 6 giờ. Hỏi nếu như từng công nhân thực hiện 1 mình thì sau bao lâu tiếp tục kết thúc việc làm bại ?

5/ Một dòng sản phẩm bể sở hữu nhị vòi vĩnh nước, một chảy nhập và một chảy rời khỏi. Vòi chảy nhập chảy nhập 5 giờ thì chan chứa bể. Vòi chảy rời khỏi tiếp tục thực hiện cạn bể chan chứa nước nhập 7 giờ. Nếu cởi cả nhị vòi vĩnh đồng thời thì sau bao lâu bể tiếp tục chan chứa nước ?

6/ Một dòng sản phẩm bể sở hữu tía vòi vĩnh nước, nhị chảy nhập (V1, V2) và một chảy rời khỏi (V3). Vòi1 chảy chan chứa bể nhập 2 tiếng. Vòi2 chảy chan chứa bể nhập 6 giờ. Vòi chảy rời khỏi tiếp tục thực hiện cạn bể chan chứa nước nhập 4 giờ. Nếu 2/5 bể đang được sở hữu việt nam cởi cả tía vòi vĩnh đồng thời thì sau bao lâu bể tiếp tục chan chứa nước ?

8/ Trâu u ăn một bó cỏ không còn 16 phút. Nhưng trâu mới mẻ ăn được 4 phút thì nhận thêm nghé con cái cho tới nằm trong ăn và cả nhị u con cái chỉ ăn nhập 10 phút thì không còn bó cỏ. Hỏi nếu như nghé con cái ăn 1 mình thì sau bao lâu tiếp tục không còn bó cỏ bên trên ?

9*/ Một bể nước sở hữu nhị dòng sản phẩm vòi vĩnh. Vòi 1 chảy chan chứa bể nhập 2 tiếng 15 phút. Cách lòng bể 1/3 độ cao sở hữu vòi vĩnh loại nhị dùng làm tháo dỡ nước rời khỏi. Nếu bể chan chứa nước, tớ cởi vòi vĩnh nhị nhập 3h thì vòi vĩnh nhị không thể chảy nữa. Bể không tồn tại nước, khi 5 giờ người tớ cởi vòi1 và quên ko khoá vòi vĩnh 2. Hỏi cho tới lúc nào thì bể chan chứa nước ?

10/ Có tía vòi vĩnh nước nằm trong chảy nhập một chiếc bể thì sau nhị giờ bể tiếp tục chan chứa.

+ Nếu vòi vĩnh 1 và 2 nằm trong chảy thì sau 4 giờ tiếp tục chan chứa bể.

+ Nếu vòi vĩnh 2 và 3 nằm trong chảy thì sau 4 giờ tiếp tục chan chứa bể.

Chuyên đề 10: Toán VUI - SUY LUẬN

1. Gà Nâu và gà Mơ ấp trứng. Gà Nâu nói: " Nếu tôi fake cho tới chị 2 trứng thì số trứng của nhị tớ ấp bởi vì nhau". Gà Mơ nói: " Nếu tôi fake cho tới chị 3 trứng thì thì số trứng của tôi chỉ bởi vì 50% số trứng của chị ý ấp ".

Hỏi từng con cái ấp từng nào trứng?

2. 3 chúng ta Hồng, Hoa, Huệ tham dự cuộc thi học viên chất lượng tốt lớp 5 đạt 3 giải: Nhất, nhì, tía. Sau khi nghe tới chúng ta đoán:

+ Tùng giải tía.

+ Lâm ko giành giải tía.

+ Tú ko giành giải nhì.

- Ba chúng ta Tùng, Lâm, Tú thực hiện bài bác đánh giá toán đạt tía điểm: 8 ; 9 ; 10. Trong 3 câu: " Lâm được điểm 10 ", "Tùng ko đạt điểm 10 ", " Tú ko được 9 " thì chỉ có một câu đích thị.

Tính số điểm của từng chúng ta.

3. Hai chúng ta Tí và Tèo sinh sống bên trên quần đảo thưa thiệt và dối trá. Tí thưa với Tèo: " tối thiểu 1 trong những nhị tất cả chúng ta sở hữu một người dối trá ". Hỏi Tí và Tèo ai là kẻ thưa thiệt, ai là kẻ thưa dối?

4. Có 5 ổ khoá nhìn y sì nhau, những chìa cũng có thể có vẻ giống như nhau tuy nhiên từng ổ khoá đều phải có chìa phù hợp. Vì sơ ý người thân đang được nhằm lộn lạo những chìa khoá. Hỏi nên test tối đa từng nào thứ tự nhằm lần rời khỏi chìa khoá phù hợp cho từng ổ khoá.

5. Trong vỏ hộp sở hữu 15 viên bi đỏ loét, 14 viên bi xanh rờn, 10 viên bi vàng. Hỏi nên kéo ra tối thiểu từng nào viên bi thì thì chắc hẳn rằng nhập bại sở hữu 10 viên bi nằm trong màu sắc ( ko nhìn nhập vỏ hộp ).

6. Người tớ nhằm 10 cái cây viết chì đỏ loét, trăng tròn cây viết chì xanh rờn và 30 cây viết chì vàng nhập một cái vỏ hộp. Hỏi còn nếu không nhìn nhập vỏ hộp thì nên kéo ra tối thiểu từng nào dòng sản phẩm cây viết chì nhằm nhập số cây viết kéo ra có:

a. tối thiểu 1 cái cây viết red color.

b. tối thiểu 2 cái cây viết màu xanh da trời.

c. tối thiểu 3 cái cây viết gold color.

d. tối thiểu 2 cái cây viết nằm trong màu sắc.

g. tối thiểu có một cái cây viết từng loại.

h. tối thiểu 3 cái cây viết red color và 2 cái cây viết màu xanh da trời.

7. Ba chúng ta Hồng, Cúc, Huệ trồng 3 cây hoa: hồng, cúc, huệ. Quý Khách trồng cây hồng thưa với Cúc: "Trong cả tía tất cả chúng ta, không tồn tại ai trồng cây trùng với thương hiệu của tớ cả". Hỏi chúng ta nào là đang được trồng cây nào?

8. Có 10 người lao vào chống họp, toàn bộ đều hợp tác cho nhau. Hỏi sở hữu toàn bộ từng nào dòng sản phẩm bắt tay?

9. Trước Khi nhập trận soccer, những cầu thủ thứu tự hợp tác nhau và hợp tác 3 trọng tài, những trọng tài cũng thứu tự hợp tác nhau. Hỏi sở hữu toàn bộ từng nào dòng sản phẩm hợp tác.

10. Có 9 cái nhẫn hiệ tượng y sì nhau, nhập bại sở hữu 8 cái nặng nề cân nhau và 1 cái nặng nề rộng lớn một ít. Làm thế nào là nhằm tìm kiếm ra cái nhẫn nặng nề rộng lớn bởi vì một cái cân nặng đĩa và chỉ với gấp đôi cân?

11. Có 5 hòm đựng xà chống, nhập bại sở hữu một hòm nhưng mà từng gói bị thiếu thốn 10g. Làm thế nào là chỉ sử dụng dòng sản phẩm cân nặng đồng hồ đeo tay (cân đơn) và với cùng một thứ tự cân nặng nhằm trị sinh ra hòm xà chống bị thiếu thốn. (đánh số trật tự và kéo ra ở từng hòm số gói theo đòi trật tự của hòm-> cân nặng và địa thế căn cứ nhập lượng xà chống thiếu thốn nhằm trị sinh ra hòm xà chống thiếu thốn.

12. An sở hữu 3 miếng giấy tờ. Từ 3 miếng giấy tờ này, An kéo ra một trong những miếng rồi xé mỗi từng miếng bại trở thành 3 miếng nhỏ. Trong số những miếng đã có được An lại kéo ra một trong những miếng rồi lại xé mỗi từng miếng trở thành 3 miếng nhỏ rộng lớn. Cứ thực hiện như thế sau cuối An kiểm đếm được toàn bộ 102 miếng giấy tờ rộng lớn nhỏ. Hỏi An đang được kiểm đếm đích thị hoặc sai?

Chuyên đề 11: Các câu hỏi về cân nặng - đong - đo

*- Một tấm vải vóc nhiều năm 2m 4dm. Muốn hạn chế lấy 6dm vải vóc nhưng mà không tồn tại thước đo thì thực hiện thế nào là nhằm hạn chế cho tới đúng?

- Có một sợi dây tương đối dài 3m 2dm. Muốn hạn chế lấy một quãng nhiều năm 6dm nhưng mà không tồn tại thước đo thì thực hiện thế nào là nhằm hạn chế cho tới đúng?

- Có một sợi dây tương đối dài 3m 6dm. Muốn hạn chế lấy một quãng nhiều năm 9dm nhưng mà không tồn tại thước đo thì thực hiện thế nào là nhằm hạn chế cho tới đúng?

- Có một sợi dây tương đối dài 1m 2dm. Không sở hữu thước đo, thực hiện thế nào là nhằm hạn chế rời khỏi một quãng nhiều năm 4dm 5cm?

- Bình sở hữu một sợi dây tương đối dài 1m 2dm, Bình mong muốn hạn chế rời khỏi một quãng dây tương đối dài 4dm5cm tuy nhiên không tồn tại thước đo nên ko hạn chế được. Em hãy nghĩ về cơ hội gom Bình.

*- Có 4 kilogam gạo và một cân nặng nhị đĩa, không tồn tại ngược cân nặng. Muốn kéo ra 1kg gạo thì nên thực hiện như vậy nào?

- Có 5 kilogam gạo, một ngược cân nặng 1kg và một cân nặng nhị đĩa. Muốn kéo ra 1kg gạo bởi vì một thứ tự cân nặng thì nên thực hiện như vậy nào?

Xem thêm: văn tả con chó ngắn gọn

Có một cân nặng nhị đĩa và một ngược cân nặng 1kg, một ngược cân nặng 2kg. Làm thế nào là nhằm qua chuyện nhị thứ tự cân nặng kéo ra được 9kg gạo?

Các đề chính tu dưỡng học viên chất lượng tốt lớp 4 môn Toán bao hàm 11 đề chính cho những em học viên cầm được những dạng Toán trọng tâm ôn ganh đua học viên chất lượng tốt môn Toán lớp 4. Các em coi và chuyên chở về cụ thể toàn cỗ tư liệu. Các thầy cô tìm hiểu thêm tư liệu để mang rời khỏi những bài bác ôn luyện lớp 4 cho những em học viên.

Xem thêm:

  • 300 bài bác ôn luyện môn Toán lớp 4
  • Chuyên đề tu dưỡng học viên chất lượng tốt môn Toán lớp 4: Toán khoảng cộng