toán lớp 5 trang 100

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 100

Video chỉ dẫn giải

Tính diện tích S hình tròn trụ đem nửa đường kính \(r\):

a) \(r = 6cm\);                                                b) \(r = 0,35dm\).

Phương pháp giải:

Muốn tính diện tích S của hình tròn trụ tớ lấy nửa đường kính nhân với nửa đường kính rồi nhân với số \(3,14.\)

                         \(S = r × r × 3,14\)

(\(S\) là diện tích S hình tròn trụ, \(r\) là nửa đường kính hình tròn).

Lời giải chi tiết:

a) Diện tích của hình tròn trụ là :

\(6 × 6 × 3,14 = 113,04\; (cm^2)\)

            Đáp số: 113,04 cm2

b) Diện tích của hình tròn trụ là : 

\(0,35 × 0,35 × 3,14 = 0,38465\; (dm^2)\)

            Đáp số: 0,38465 dm2

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tính diện tích S hình tròn trụ biết chu vi \(C = 6,28cm.\)

Phương pháp giải:

- Từ công thức tính chu vi : \(C = r × 2 × 3,14\), tớ suy rời khỏi nửa đường kính \(r = C : 3,14 : 2\).

- Tính diện tích S hình tròn trụ theo gót công thức: \( S= r \times r \times 3,14\).

Xem thêm: tính từ trong tiếng anh là gì

Lời giải chi tiết:

Bán kính của hình tròn trụ là:

       \(6,28 : 3,14 : 2 = 1\;(cm)\)

Diện tích của hình tròn trụ là:

       \(1 × 1 × 3,14 = 3,14 \;(cm^2)\)

                          Đáp số: \(3,14cm^2.\)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Miệng giếng nước là 1 trong hình tròn trụ đem nửa đường kính \(0,7m\). Người tớ xây trở nên giếng rộng lớn \(0,3m\) xung quanh mồm giếng. Tính diện tích S của trở nên giếng ê.

Phương pháp giải:

- Tính diện tích S của hình tròn trụ đồ sộ đem nửa đường kính là \(0,7m + 0,3m = 1m\).

- Tính diện tích hình tròn trĩnh bé bỏng (miệng giếng) đem nửa đường kính \(0,7m\).

- Diện tích trở nên giếng = diện tích của hình tròn trụ đồ sộ \(-\) diện tích hình tròn trĩnh bé bỏng (miệng giếng).

Lời giải chi tiết:

Diện tích của hình tròn trụ bé bỏng (miệng giếng) là:

        \(0,7 × 0,7 × 3,14 = 1,5386\; (m^2)\) 

Bán kính của hình tròn trụ bị gạch ốp chéo cánh là: 

           \(0,7 + 0,3 = 1\; (m)\)

Diện tích của hình tròn trụ bị gạch ốp chéo cánh (hay diện tích S hình tròn trụ to) là:

           \(1 × 1 × 3,14 = 3,14\; (m^2)\) 

Xem thêm: tác dụng của biện pháp liệt kê

Diện tích của trở nên giếng là:

           \(3,14 - 1,5386 = 1,6014\;(m^2)\) 

                         Đáp số: \(1,6014m^2\).