trong phân tử của cacbohiđrat luôn có

Câu hỏi:

26/08/2019 156,400

C. group chức ancol

Bạn đang xem: trong phân tử của cacbohiđrat luôn có

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án C

Trong phân tử của cacbohiđrat luôn luôn với nhóm chức ancol.

Ví dụ như glucozơ và fructozơ với 5 group OH, saccarozơ với 8 group OH

Mỗi đôi mắt xích của xenlulozơ hoặc tinh ranh bột đều phải có 3 group OH.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số group –OH vô phân tử glucozơ là

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 2:

Quá trình thủy phân tinh ranh bột bởi vì enzim ko xuất hiện nay hóa học này sau đây?

A. Saccarozơ

B. Đextrin

C. Mantozơ

D. Glucozơ

Câu 3:

Xenlulozơ với cấu trúc mạch ko phân nhánh, từng gốc C6H10O5 với 3 group –OH nên rất có thể viết lách là

A.[C6H7O3(OH)2]n

B. [C6H5O2OH)3]n

Xem thêm: định nghĩa hình bình hành

C. [C6H7O2(OH)3]n

D. [C6H8O2(OH)3]n

Câu 4:

Khi thủy phân cho tới nằm trong xenlulozơ và tinh ranh bột, tớ đều nhận được những phân tử glucozơ. Thí nghiệm cơ chứng minh điều gì?

A. Xenlulozơ và tinh ranh bột đều nhập cuộc phản xạ tráng gương

B. Xenlulozơ và tinh ranh bột đều là những polime với nhánh

C. Xenlulozơ và tinh ranh bột đều phản xạ được với Cu(OH)2

D. Xenlulozơ và tinh ranh bột đều bao hàm những gốc glucozơ links với nhau

Câu 5:

Để minh chứng vô phân tử của glucozơ có tương đối nhiều group hiđroxyl. người tớ mang lại hỗn hợp glucozơ phản xạ với

A. nước brom

B. Cu(OH)2 ở nhiệt độ chừng thường

C. AgNO3 vô hỗn hợp NH3, đun nóng

D. kim loại Na

Câu 6:

Những phản xạ chất hóa học này minh chứng rằng glucozơ với chứa chấp 5 group hidroxyl vô phân tử?

A. Phản ứng tạo ra 5 chức este

B. Phản ứng tráng gương và phản xạ lên men rượu

C. Phản ứng tạo ra kết tủa đỏ tía gạch ốp với Cu(OH)2 khi đun rét và phản xạ lên men rượu

Xem thêm: cung phản xạ diễn ra theo trật tự

D. Phản ứng mang lại hỗn hợp xanh lơ lam ở nhiệt độ chừng chống với