từ vựng tiếng anh lớp 8

UNIT 1. LEISURE ACTIVITIES

Hoạt động giải trí

Bạn đang xem: từ vựng tiếng anh lớp 8

1. adore (v) /əˈdɔː/: yêu thương mến, đắm đuối thích

Quảng cáo

2. addicted (adj) /əˈdɪktɪd/: nghiện (thích) khuôn mẫu gì

3. beach game (n) /biːtʃ ɡeɪm/: trò thể thao bên trên bến bãi biển

4. bracelet (n) /ˈbreɪslət/: vòng treo tay

5. communicate (v) /kəˈmjuːnɪkeɪt/: phú tiếp

6. community centre (n) /kəˈmjuːnəti ˈsentə/: trung tâm văn hoá nằm trong đồng

7. craft (n) /krɑːft/: trang bị thủ công

8. craft kit (n) /krɑːft kɪt/: cỗ khí cụ thực hiện thủ công

9. cultural sự kiện (n) /ˈkʌltʃərəl ɪˈvent/: sự khiếu nại văn hoá

10. detest (v) /dɪˈtest/: ghét

11. DIY (n) /ˌdiː aɪ ˈwaɪ/: trang bị tự động thực hiện, tự động sửa

12. don’t mind (v) /dəʊnt maɪnd/: ko quan ngại, ko ghét bỏ lắm

13. lỗ out (v) /hæŋ aʊt/: đi dạo với các bạn bè

14. hooked (adj) /hʊkt/: yêu thương mến khuôn mẫu gì

15. It’s right up my street! (idiom) /ɪts raɪt ʌp maɪ striːt/: Đúng vị của tớ!

16. join (v) /dʒɔɪn/: tham ô gia

17. leisure (n) /ˈleʒə/: sự thư giãn và giải trí nghỉ ngơi ngơi

18. leisure activity (n) /ˈleʒə ækˈtɪvəti/: sinh hoạt thư giãn và giải trí nghỉ ngơi ngơi

19. leisure time (n) /ˈleʒə taɪm/: thời hạn thư giãn và giải trí nghỉ ngơi ngơi

20. netlingo (n) /netˈlɪŋɡəʊ/: ngữ điệu dùng để làm tiếp xúc bên trên mạng

21. people watching (n) /ˈpiːpl wɒtʃɪŋ/: nhìn người qua loa lại

22. relax (v) /rɪˈlæks/: thư giãn

23. satisfied (adj) /ˈsætɪsfaɪd/: hài lòng

24. socialise (v) /ˈsəʊʃəlaɪz/: tiếp xúc sẽ tạo côn trùng quan tiền hệ

25. weird (adj) /wɪəd/: kì cục

26. window shopping (n) /ˈwɪndəʊ ˈʃɒpɪŋ/: đi dạo nhìn trang bị bày ở cửa ngõ hàng

27. virtual (adj) /ˈvɜːtʃuəl/: ảo (chỉ với phía trên mạng)

UNIT 2. LIFE IN THE COUNTRYSIDE

Cuộc sinh sống ở vùng quê

1 beehive (n) /biːhaɪv/: tổ ong

2 brave (adj) /breɪv/: can đảm

3 buffalo-drawn cart (n) /ˈbʌfələʊ-drɔːn kɑːt/: xe pháo trâu kéo

4 cattle (n) /ˈkætl/: gia súc

5 collect (v) /kəˈlekt/: thu gom, lấy

6 convenient (adj) /kənˈviːniənt/: thuận tiện

7 disturb (v) /dɪˈstɜːb/: thực hiện phiền

8 electrical appliance (n) /ɪˈlektrɪkl əˈplaɪəns/: trang bị điện

9 generous (adj) /ˈdʒenərəs/: hào phóng

10 ger (n) /ger/: lều của dân du mục Mông Cổ

11 Gobi Highlands /ˈgəʊbi ˈhaɪləndz/: Cao nguyên vẹn Gobi

12 grassland (n) /ˈɡrɑːslænd/: đồng cỏ

13 harvest time (n) /ˈhɑːvɪst taɪm/: mùa gặt

14 herd (v) /hɜːd/: chăn dắt

15 local (adj, n) /ˈləʊkl/: địa hạt, dân địa phương

16 Mongolia (n) /mɒŋˈɡəʊliə/: Mông cổ

17 nomad (n) /ˈnəʊmæd/: dân du mục

18 nomadic (adj) /nəʊˈmædɪk/: thuộc sở hữu du mục

19 paddy field (n) /ˈpædi fiːld/: đồng lúa

20 pasture (n) /ˈpɑːstʃə(r)/: đồng cỏ

21 pick (v) /pɪk/: hái (hoa, quả…)

22 racing motorist (n) /ˈreɪsɪŋ məʊtərɪst/: người lái xe hơi đua

23 vast (adj) /vɑːst/: to lớn, chén ngát

UNIT 3. PEOPLES OF VIETNAM

Dân tộc Việt Nam

1. ancestor (n) /ˈænsestə(r)/: ông phụ thân, tổ tiên

2. basic (adj) /ˈbeɪsɪk/: cơ bản

3. complicated (adj) /ˈkɒmplɪkeɪtɪd/: khó hiểu, phức tạp

4. costume (n) /ˈkɒstjuːm/: trang phục

5. curious (adj) /ˈkjʊəriəs/: tò lần, mong muốn lần hiểu

6. custom (n) /ˈkʌstəm/: tập dượt quán, phong tục

7. diverse (adj) /daɪˈvɜːs/: nhiều dạng

8. diversity (n) /daɪˈvɜːsəti/: sự nhiều mẫu mã, phong phú

9. ethnic (adj) /ˈeθnɪk/ (thuộc): dân tộc

10. ethnic group (n) /ˈeθnɪk ɡruːp/ (nhóm): dân tộc

11. ethnic minority people (n) /ˈeθnɪk maɪˈnɒrəti ˈpiːpl/: người dân tộc bản địa thiểu số

12. gather (v) /ˈɡæðə(r)/: tích lũy, hái lượm

13. heritage (n) /ˈherɪtɪdʒ/: di sản

14. hunt (v) /hʌnt/: săn bắn bắt

15. insignificant (adj) /ˌɪnsɪɡˈnɪfɪkənt/: ko cần thiết, ko ý nghĩa

16. majority (n) /məˈdʒɒrəti/: nhiều số

17. minority (n) /maɪˈnɒrəti/: thiểu số

18. multicultural (adj) /ˌmʌltiˈkʌltʃərəl/: nhiều văn hóa

19. recognise (v) /ˈrekəɡnaɪz/: thừa nhận, xác nhận

20. shawl (n) /ʃɔːl/: khăn quàng

21. speciality (n) /ˌspeʃiˈæləti/: quánh sản

22. stilt house (n) /stɪlt haʊs/ mái ấm sàn

23. terraced field (n) /ˈterəst fiːld/: ruộng bậc thang

24. tradition (n) /trəˈdɪʃn/: truyền thống

25. unique (adj) /juˈniːk/: nhất, độc đáo

26. waterwheel (n) /ˈwɔːtəwiːl/: cối xay nước

UNIT 4. OUR CUSTOMS AND TRADITIONS

Phong tục và truyền thống lịch sử của bọn chúng ta

1. accept (v) /əkˈsept/: chấp nhận, nhận

2. break with (v) /breɪk wɪð/: không theo

3. cockwise (adv) / kɒkwaɪz/: theo chiều kim đồng hồ

4. compliment (n) /ˈkɒmplɪmənt/: lời khen 

5. course (n) /kɔːs/: món ăn 

6. cutlery (n) /ˈkʌtləri/: bộ món ăn (gồm thìa, dĩa, dao)

7. filmstrip (n) /ˈfɪlmstrɪp/: đoạn phim 

8. host (n) /həʊst/: chủ mái ấm (nam)

9. hostess (n) /ˈhəʊstəs/: chủ mái ấm (nữ)

10. generation (n) /ˌdʒenəˈreɪʃn/: thế hệ

11. offspring (n) /ˈɒfsprɪŋ/: con cái

12. oblige (v) /əˈblaɪdʒ/: bắt buộc

13. palm (n) /pɑːm/: lòng bàn tay 

14. pass down (v) /pɑːs daʊn/: truyền cho 

15. prong (n) /prɒŋ/: đầu dĩa (phần với răng)

16. reflect (v) /rɪˈflekt/: phản ánh

17. sharp (adv) /ʃɑːp/: chính xác, đúng

18. sense of belonging (n) /sens əv bɪˈlɒŋɪŋ/: cảm giác thân thích thuộc

19. social (adj) /ˈsəʊʃl/: thuộc về xã hội

20. spot on (adj, informal) /spɒt ɒn/: chủ yếu xác

21. spray (v) /spreɪ/: xịt

22. spread (v) /spred/: lan truyền

23. table manners (n, plural) /ˈteɪbl ˈmænə (r)/: quy tắc ăn uống hàng ngày vô bàn ăn, luật lệ ăn uống

24. tip (n, v) /tɪp/: chi phí boa, boa

25. unity (n) /ˈjuːnəti/: sự thống nhất, đoàn kết

26. upwards (adv) /ˈʌpwədz/: phía lên trên

27. You’re kidding! (idiom) /jʊə kɪdɪŋ/: quý khách rằng đùa thế thôi!

UNIT 5. FESTIVALS IN VIETNAM

Lễ hội ở Việt Nam

1. anniversary (n) /ˌænɪˈvɜːsəri/: ngày kỉ niệm

2. archway (n) /ˈɑːtʃweɪ/: cái vòm

3. carnival (n) /ˈkɑːnɪvl/: tiệc tùng, lễ hội (hóa trang)

4. ceremony (n) /ˈserəməni/: nghi hoặc lễ

5. clasp (v) /klɑːsp/: bắt tay

6. commemorate (v) /kəˈmeməreɪt/: kỉ niệm

7. command (n) /kəˈmɑːnd/: hiệu lệnh

8. companion (n) /kəmˈpæniən/: các bạn đồng hành

9. defeat (v) /dɪˈfiːt/: tấn công bại

10. emperor (n) /ˈempərə(r)/: đế chế

11. float (v) /fləʊt/: thả trôi nổi

12. gong (n) /ɡɒŋ/: cồng (nhạc cụ dân tộc)

13. rice flake (n) /raɪs fleɪk/: cốm

14. incense (n) /ˈɪnsens/: mùi hương, nhang

15. invader (n) /ɪnˈveɪdə(r)/: kẻ xâm lược

16. joyful (adj) /ˈdʒɔɪfl /: hí hửng vẻ

17. lantern (n) /ˈlæntən/: đèn trời, đèn thả sông

18. offering (n) /ˈɒfərɪŋ/: lễ vật

19. procession (n) /prəˈseʃn/: đám rước

20. preserve (v) /prɪˈzɜːv/: bảo tồn

21. ritual (n) /ˈrɪtʃuəl/: nghi tiết (trong tiệc tùng, lễ hội, tôn giáo)

22. royal court music /ˈrɔɪəl kɔːt ˈmjuːzɪk/: nhã nhạc cung đình

23. regret (v) /rɪˈɡret/: ăn năn hận

24. scenery (n) /ˈsiːnəri/: cảnh quan

25. worship (v) /ˈwɜːʃɪp/: tôn thờ, thờ cúng ai

UNIT 6. FOLKS TALES

Truyện dân gian

1. brave (adj) /breɪv/: gan dạ, gan góc dạ

2. Buddha (n) /ˈbʊdə/: Bụt, Đức phật

3. cruel (adj) /ˈkruːəl/:độc ác

4. cunning (adj) /ˈkʌnɪŋ/: xảo quyệt, lừa lọc xảo

5. dragon (n) /ˈdræɡən/: con cái rồng

6. emperor (n) /ˈempərə(r)/: hoàng đế

7. evil (adj) /ˈiːvl/: xấu xí về mặt mày đạo đức

8. fable (n) /ˈfeɪbl/: truyện ngụ ngôn

9. fairy (n) /ˈfeəri/: tiên, nường tiên

10. fairy tale (n) /ˈfeəri teɪl/: truyện thần tiên, truyện cổ tích

11. folk tale (n) /fəʊk teɪl/: truyện dân gian

12. fox (n) /fɒks/: con cái cáo

13. generous (adj) /ˈdʒenərəs/: phóng khoáng, rộng lớn rãi

14. giant (n) /ˈdʒaɪənt/: người khổng lồ

15. glitch (n) /ɡlɪtʃ/: mụ phù thủy

16. hare (n) /heə(r)/: con cái thỏ

17. knight (n) /naɪt/: hiệp sĩ

18. legend (n)/ ˈledʒənd/: truyền thuyết

19. lion (n) /ˈlaɪən/: con cái sư tử

20. mean (adj) /miːn/: keo dán kiệt, bủn xỉn

21. ogre (n) /ˈəʊɡə(r)/: quỷ ăn thịt người, yêu thương tinh

22. princess (n) /ˌprɪnˈses/: công chúa

23. tortoise (n) /ˈtɔːtəs/: con cái rùa

24. wicked (adj) /ˈwɪkɪd/: xấu xí, độc ác

25. wolf (n) /wʊlf/: con cái chó sói

Xem thêm: gặp biển nào người lái xe phải nhường đường cho người đi bộ

26. woodcutter (n) /ˈwʊdkʌtə(r)/: tiều phu, người đốn củi

UNIT 7. POLLUTION

Ô nhiễm

1. affect (v) /əˈfekt/: thực hiện hình ảnh hưởng

2. algea (n) /ˈældʒiː/: tảo

3. aquatic (adj) /əˈkwætɪk/: bên dưới nước

4. billboard (n) /ˈbɪlbɔːd/: biển khơi lăng xê ngoài trời

5. blood pressure (n) /blʌd ˈpreʃə/: huyết áp

6. cause (n,v) /kɔːz/: nguyên vẹn nhân, thực hiện ra

7. cholera (n) /ˈkɒlərə/: dịch tả

8. come up with (v) /kʌm ʌp wɪð/: nghĩ về ra

9. contaminate (v) /kənˈtæmɪneɪt/: thực hiện bẩn

10. contaminant (n) /kənˈtæmɪnənt/: hóa học thực hiện bẩn

11. dump (v) /dʌmp/: vứt, bỏ

12. earplug (n) /ˈɪəplʌɡ/: khuôn mẫu nút tai

13. effect (n) /ɪˈfekt/: kết quả

14. fine (v) /faɪn/: trị tiền

15. float (v) /f əʊt/: nổi

16. groundwater (n) /ˈɡraʊndwɔːtə/: nước ngầm

17. hearing loss (n) /ˈhɪərɪŋ lɒs/: mất mặt thính lực

18. illustrate (v) /ˈɪləstreɪt/: minh họa

19. litter (n, v) /ˈlɪtə/: rác rến vụn (mẩu giấy má, vỏ lon…), vứt rác

20. measure (v) /ˈmeʒə/: đo

21. non-point source pollution (n) /nɒn-pɔɪnt sɔːs pəˈluːʃn/: ô nhiễm và độc hại ko mối cung cấp (nguồn phân tán)

22. permanent (adj) /ˈpɜːmənənt/: vĩnh viễn

23. point source pollution (n) /pɔɪnt sɔːs pəˈluːʃn/: ô nhiễm và độc hại với nguồn

24. poison (n, v) /ˈpɔɪzn/: chất độc hại, thực hiện nhiễm độc

25. pollutant (n) /pəˈluːtənt/: hóa học thực hiện dù nhiễm

26. radioactive (adj) /ˌreɪdiəʊˈæktɪv/: thuộc sở hữu phóng xạ

27. radiation (n) /ˌreɪdiˈeɪʃn/: phóng xạ

28. thermal (adj) /ˈθɜːml/: thuộc sở hữu nhiệt

29. untreated (adj) /ˌʌnˈtriːtɪd/: ko được xử lý

30. visual (adj) /ˈvɪʒuəl/: thuộc sở hữu thị giác

UNIT 8. ENGLISH SPEAKING COUNTRIES

Những vương quốc rằng giờ đồng hồ Anh


1. Aborigines (n) /ˌæbəˈrɪdʒəniz/ thổ dân châu Úc

2. absolutely (adv) /ˈæbsəluːtli / tuyệt đối, Chắn chắn chắn

3. accent (n) /ˈæksent/ giọng điệu4. awesome (adj) /ˈɔːsəm/ tuyệt vời

5. cattle station (n) / ˈkætl ˈsteɪʃn/ trại gia súc

6. ghost (n) /ɡəʊst/ ma

7. haunt (v) /hɔːnt/ ám hình ảnh, yêu tinh ám

8. icon (n) /ˈaɪkɒn/ biểu tượng

9. kangaroo (n) /ˌkæŋɡəˈruː/ chuột túi

10. koala (n) /kəʊˈɑːlə/ gấu túi

11. kilt (n) /kɪlt/ váy ca-rô của con trai Scotland

12. legend (n) /ˈledʒənd/ huyền thoại

13. loch (n) /lɒk/ hồ (phương ngữ ở Scotland)

14. official (adj) /əˈfɪʃl/ chính thống/ chủ yếu thức

15. parade (n) /pəˈreɪd/ cuộc diễu hành

16. puzzle (n) /ˈpʌzl/ trò đùa đố

17. schedule (n) /ˈʃedjuːl/ lịch trình, thời hạn biểu

18. Scots/ Scottish (n) /skɒts/ ˈskɒtɪʃ/ người Scotland

19. state (n) /steɪt/ bang

20. unique (adj) /juˈniːk/ độc đáo, riêng biệt biệt

UNIT 9. NATURAL DISATERS

Thảm họa thiên nhiên

1. accommodation (n) /əˌkɒməˈdeɪʃn/: địa điểm ở

2. bury (v) /ˈberi/: chôn vùi, vùi lấp

3. collapse (v) /kəˈlæps/: sập, sập, sụp, sập sập

4. damage (n) /ˈdæmɪdʒ/: sự thiệt sợ hãi, sự hỏng hại

5. disaster (n) /dɪˈzɑːstə/: tai ương, thảm họa

6. drought (n) /draʊt/: hạn hán

7. earthquake (n) /ˈɜːθkweɪk/: trận động đất

8. erupt (v) /ɪˈrʌpt/: phun (núi lửa)

9. eruption (n) /ɪˈrʌpʃn/: sự phun (núi lửa)

10. evacuate (v) /ɪˈvækjueɪt/: sơ tán

11. forest fire (n) /ˈfɒrɪst faɪər/: cháy rừng

12. homeless (adj) /ˈhəʊmləs/: không tồn tại mái ấm cửa ngõ, vô gia cư

13. mudslide (n) /ˈmʌdslaɪd/: lũ bùn

14. put out (v) /pʊt aʊt/: dập tắt (lửa..)

15. rage (v) /reɪdʒ/: ra mắt kịch liệt, hung dữ

16. rescue worker (n) /ˈreskjuː ˈwɜːkə/: nhân viên cấp dưới cứu vớt hộ

17. scatter (v) /ˈskætə/: tung, rải, rắc

18. shake (v) /ʃeɪk/: lắc, rung lắc, thực hiện lắc, khi lắc

19. tornado (n) /tɔːˈneɪdəʊ/: lốc xoáy

20. trap (v) /træp/: thực hiện mang lại giắt kẹt

21. tsunami (n) /tsuːˈnɑːmi/: sóng thần

22. typhoon (n) /taɪˈfuːn/: bão nhiệt độ đới

23. victim (n) /ˈvɪktɪm/: nàn nhân

24. volcanic (adj) /vɒlˈkænɪk/: nằm trong núi lửa

25. volcano (n) /vɒlˈkeɪnəʊ/: núi lửa

UNIT 10. COMMUNICATION 

Giao tiếp


1. body language (n) /ˈbɒdi ˈlæŋɡwɪdʒ/: ngữ điệu khung người, cử chỉ

2. communicate (v) /kəˈmjuːnɪkeɪt/: phú tiếp

3. communication breakdown (n) /kəˌmjuːnɪˈkeɪʃn ˈbreɪkdaʊn/: tiếp xúc ko thành công xuất sắc, thiếu hiểu biết nhiều nhau, dừng trệ phú tiếp

4. communication channel (n) /kəˌmjuːnɪˈkeɪʃn ˈtʃænl/: kênh phú tiếp

5. cultural difference (n) /ˈkʌltʃərəl ˈdɪfrəns/: khác lạ văn hoá

6. cyber world (n) /ˈsaɪbə wɜːld/: trái đất ảo, trái đất mạng

7. chat room (n) /tʃæt ruːm/: chống chat (trên mạng)

8. face-to-face (adj, ad) /feɪs tʊ feɪs/: trực diện (trái nghĩa với bên trên mạng)

9. interact (v) /ˌɪntərˈækt/: tương tác

10. landline phone (n) /ˈlændlaɪn fəʊn/điện thoại bàn

11. language barrier (n) /ˈlæŋɡwɪdʒ ˈbæriə/: rào cản ngôn ngữ

12. message board (n) /ˈmesɪdʒ bɔːd/: forums bên trên mạng

13. multimedia (n) /ˌmʌltiˈmiːdiə/: nhiều phương tiện

14. netiquette (n) /ˈnetɪket/:phép lịch thiệp Lúc tiếp xúc bên trên mạng

15. non-verbal language (n) /nɒn-vɜːbl ˈlæŋɡwɪdʒ/: ngữ điệu ko người sử dụng lời nói nó

16. smart phone (n) /smɑːt fəʊn/: Smartphone thông minh

17. snail mail (n) /sneɪl meɪl/: thư gửi vào lối bưu năng lượng điện, thư chậm

18. social media (n) /ˈsəʊʃl ˈmiːdiə: mạng xã hội

19. telepathy (n) /təˈlepəθi/: thần phú cơ hội cảm

20. text (n, v) /tekst/: văn bạn dạng, lời nhắn văn bản

21. verbal language (n) /ˈvɜːbl ˈlæŋɡwɪdʒ/: ngữ điệu người sử dụng lời nói nói

22. video conference (n, v) /ˈvɪdiəʊ ˈkɒnfərəns/: hội thảo chiến lược, họp hành qua loa mạng với hình ảnh

UNIT 11. SCIENCE AND TECHNOLOGY

Khoa học tập và công nghệ

1. archaeology (n) /ˌɑːkiˈɒlədʒi/: khảo cổ học

2. become a reality (v) /bɪˈkʌm ə riˈæliti/: phát triển thành hiện nay thực

3. benefit (n, v) /ˈbenɪfɪt/: quyền lợi, hưởng trọn lợi

4. cure (v) /kjʊə/: chữa trị khỏi

5. discover (v) /dɪˈskʌvə/: vạc hiện nay ra

6. enormous (adj) /ɪˈnɔːməs/: to lớn lớn

7. explore (v) /ɪkˈsplɔː/: mày mò, nghiên cứu

8. field (n) /fiːld/: lĩnh vực

9. improve (v) /ɪmˈpruːv/: nâng lên, cải thiện

10. invent (v) /ɪnˈvent/: sáng tạo ra

11. light bulb (n) /laɪt bʌlb/: bóng đèn

12. oversleep (v) /ˌəʊvəˈsliːp/: ngủ quên

13. patent (n, v) /ˈpætnt/: vày sáng tạo, được cấp cho vày sáng sủa chế

14. precise (adj) /prɪˈsaɪs/: chủ yếu xác

15. quality (n) /ˈkwɒləti/: hóa học lượng

16. role (n) /rəʊl/: vai trò

17. science (n) /ˈsaɪəns/: khoa học

18. scientific (adj) /ˌsaɪənˈtɪfɪk/: nằm trong khoa học

19. solve (v) /sɒlv/: giải quyết

20. steam engine (n) /stiːm ˈendʒɪn/: đầu máy khá nước

21. support (n, v) /səˈpɔːt/: ủng hộ

22. technique (n) /tekˈniːk/: thủ pháp, kĩ thuật

23. technical (adj) /ˈteknɪkl/ 

24. technology (n) /tekˈnɒlədʒi/: kinh nghiệm, công nghệ

25. technological (adj) /ˌteknəˈlɒdʒɪkəl/: nằm trong technology, kĩ thuật

26. transform (v) /trænsˈfɔːm/: thay cho thay đổi, vươn lên là đổi

27. underground (adj, adv) /ʌndəˈɡraʊnd/: sâu dưới lòng đất, ngầm

28. yield (n) /jiːld/: sản lượng

UNIT 12. LIFE ON OTHER PLANETS

Cuộc sinh sống bên trên hành tình khác

1. accommodate (v) /əˈkɒmədeɪt/: hỗ trợ điểm ăn, vùng ở; dung chứa

2. adventure (n) /ədˈventʃə/: cuộc phiêu lưu

3. alien (n) /ˈeɪliən/: người ngoài hành tinh

4. experience (n) /ɪkˈspɪəriəns/: trải nghiệm

5. danger (n) /ˈdeɪndʒə/: tác hại, côn trùng đe dọa

6. flying saucer (n) /ˈflaɪɪŋ ˈsɔːsə/: đĩa bay

7. galaxy (n) /ˈɡæləksi/: dải ngân hà

8. Jupiter (n) /ˈdʒuːpɪtə/: sao Mộc

9. Mars (n) /mɑːz/: sao Hỏa

10. messenger (n) /ˈmesɪndʒə/: người đem tin

11. Mercury (n) /ˈmɜːkjəri/: sao Thủy

12. NASA (n) /ˈnæsə/: phòng ban Hàng ko và Vũ trụ Mỹ

13. Neptune (n) /ˈneptjuːn/: sao Hải Vương

14. outer space (n) /ˈaʊtə speɪs/: ngoài vũ trụ

15. planet (n) /ˈplænɪt/: hành tinh

16. poisonous (adj) /ˈpɔɪzənəs/: độc, với độc

17. Saturn (n) /ˈsætɜːn/: sao Thổ

18. solar system (n) /ˈsəʊlə ˈsɪstəm/: hệ mặt mày trời

19. space buggy (n) /speɪs ˈbʌɡi/: xe pháo vũ trụ

20. stand (v) /stænd/: chịu đựng đựng, chịu đựng được, nhịn được

21. surface (n) /ˈsɜːfɪs/: bề mặt

22. trace (n, v) /treɪs/: dấu tích, phen theo dõi vết vết

23. terrorist (n) /ˈterərɪst/: kẻ xịn bố

24. trek (n, v) /trek/: hành trình dài, du hành

25. UFO (n) /ˌjuː ef ˈəʊ/: đĩa cất cánh, vật thể cất cánh ko xác định

26. uncontrollably (adv) /ˌʌnkənˈtrəʊləbli/: ko kiểm soát được

Xem thêm: điều kiện để phương trình có nghiệm

27. Venus (n) /ˈviːnəs/: sao Kim

28. weightless (adj) /ˈweɪtləs/: ko trọng lượng

Loigiaihay.com