unit 11 lớp 6 a closer look 1

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: unit 11 lớp 6 a closer look 1

Video chỉ dẫn giải

Vocabulary

1. The three Rs stands for Reduce- Reuse - Recycle. Draw a line from a symbol in column A to tướng its matching word in column B and its meaning column C.

(Ba chữ R là viết lách tắt của Reduce- Reuse - Recycle. Vẽ một đường thẳng liền mạch từ là một ký hiệu nhập cột A tới từ tương thích của chính nó nhập cột B và ý nghĩa sâu sắc của chính nó nhập cột C.)

Lời giải chi tiết:

- Symbol 1 - Reuse - use something again

(Ký hiệu 1 - Tái dùng - dùng lại cái gì đó)

- Symbol 2 - Reduce - use less of something

(Ký hiệu 2 - giảm bớt - dùng không nhiều loại hơn)

- Symbol 3 - Recycle - createnew products from used materials

(Ký hiệu 3 - Tái chế - dẫn đến thành phầm mới mẻ kể từ vật tư đang được qua chuyện sử dụng)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Write a word/phrase in the box under each picture.

(Viết một kể từ / cụm kể từ nhập dù bên dưới từng hình ảnh.)

     rubbish         plastic bottle       glass        noise        plastic bag        paper        water        clothes

Lời giải chi tiết:

1. rubbish: rác

2. plastic bag: túi nhựa

3. glass: thủy tinh

4. plastic bottle: chai nhựa

5. noise: tiếng ồn

6. paper: giấy

7. water: nước

8. clothes: quần áo

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Work in pairs. Put the words from 2 into groups. Some words can belong to tướng more than vãn one group.

(Làm việc bám theo cặp. Xếp những kể từ từ 2 trở thành group. Một số kể từ rất có thể thuộc nhiều hơn thế nữa một group.)

Reduce

Reuse

Recycle

Can you add more words to tướng each group?

(Em rất có thể thêm thắt kể từ vào cụ thể từng group không?)

Lời giải chi tiết:

Reduce (Giảm)

Reuse (Tái sử dụng)

Recycle (Tái chế)

- plastic bottle (chai nhựa)

- plastic bag (túi nhựa)

- clothes (quần áo)

- paper (giấy)

- glass (thủy tinh)

- water (nước)

- rubbish (rác)

- noise (tiếng ồn)

Xem thêm: trường đại học văn hoá tp hcm

- glass (thủy tinh)

- clothes (quần áo)

- water (nước)

- paper (giấy)

- plastic bottle (chai nhựa)

- plastic bag (túi nhựa)

- clothes (quần áo)

- glass (thủy tinh)

- paper (giấy)

- plastic bottle (chai nhựa)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Pronunciation

Rhythm in sentences (Nhịp điệu nhập câu)

4. Listen to tướng these sentences, then repeat. Pay attention to tướng the bold syllables.

(Nghe những câu này, tiếp sau đó tái diễn. Chú ý cho tới những âm tiết in đậm.)

1. If you cycle, it'll help the Earth.

(Nếu chúng ta giẫm xe cộ, nó sẽ hỗ trợ ích cho tới Trái Đất.)

2. Water is good for your body.

(Nước rất tuyệt cho tới khung hình của công ty.)

3. The students are planting trees in the garden.

(Các học viên đang được trồng cây nhập vườn.)

4. Is it better to tướng use paper bags?

(Sử dụng túi giấy má đem đảm bảo chất lượng rộng lớn không?)

5. We are happy to tướng walk to tướng school.

(Chúng tôi đặc biệt phấn chấn khi đi dạo cho tới ngôi trường.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Listen to tướng the conversation. Pay attention to tướng the bold syllables. Then practise the conversation with a classmate.

(Nghe đoạn đối thoại. Chú ý cho tới những âm tiết in đậm.Sau cơ, thực hành thực tế cuộc truyện trò với cùng một người chúng ta nằm trong lớp.)

Vy: What are you doing?

(Bạn đang khiến gì đó?)

Mi: I'm writing an article about going green.

(Mình đang được viết lách một bài xích báo về sự sinh sống xanh xao.)

Vy: Great! I'm writing a poem about the 3Rs.

(Tuyệt vời! Mình đang được viết lách một bài xích thơ về 3Rs.)

Mi: Let mạ read it.

(Cho bản thân phát âm nó nhé.)

Vy: I'm still writing. Wait for a minute.

(Mình vẫn đang được viết lách. Đợi một ít nhé.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7.

Xem thêm: đạo hàm của căn x

8. 

9. 

10.