unit 8 lớp 7 a closer look 2


1. Combine the two sentences, using although / though. 2. Complete the sentences, using although/ though or however. 3. Use your own ideas vĩ đại complete the following sentences. Then compare your sentences with a partner's. 4. Choose the correct answer A, B, or C vĩ đại complete each sentence. 5. GAME Chain story

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: unit 8 lớp 7 a closer look 2

Video chỉ dẫn giải

Grammar

 1. Combine the two sentences, using although / though.

(Kết hợp ý nhị câu, dùng "although / though".)

Example:

She watched the film twice. She didn't understand the film. 

(Cô ấy đang được coi tập phim nhị phen. Cô ấy thiếu hiểu biết nội dung của tập phim bại.)

→ Although / Though she watched the film twice, she didn't understand it. 

(Mặc cho dù cô ấy đang được coi tập phim nhị phen, cô ấy vẫn thiếu hiểu biết nội dung của chính nó.)

→ She didn't understand the film although / though she watched it twice. 

(Cô ấy thiếu hiểu biết nội dung tập phim tuy nhiên cô ấy đang được coi nó nhị phen.)

1. The questions were very difficult. He solved them easily.

2. He was a great actor. He never played a leading role in a film.

3. They spent a lot of money on the film. The film wasn't a big success.

4. The film was a comedy. I didn't find it funny at all.

5. We played well. We couldn't win the match.

Phương pháp giải:

Chúng tao dùng “although / though” trước một mệnh đề nhằm nối nhị ý tương phản nhập và một câu.

Lời giải chi tiết:

1. The questions were very difficult. He solved them easily.

 (Các thắc mắc đặc biệt khó khăn. Anh ấy đang được xử lý bọn chúng một cơ hội đơn giản dễ dàng.)

→ Although / Though the questions were very difficult, he solved them easily.  

(Mặc cho dù những thắc mắc đặc biệt khó khăn, tuy nhiên anh ấy đang được xử lý bọn chúng một cơ hội đơn giản dễ dàng.)

→ He solved questions easily although / though they were very difficult. 

(Anh ấy đang được xử lý những câu hỏi một cơ hội đơn giản dễ dàng tuy nhiên chúng rất khó khăn.)

2. He was a great actor. He never played a leading role in a film. 

(Anh ấy là 1 trong những trình diễn viên ấn tượng. Anh ấy ko lúc nào vào vai chủ yếu nhập một tập phim nào là cả.)

→ Although / Though he was a great actor, he never played a leading role in a film. 

(Mặc cho dù anh ấy là 1 trong những trình diễn viên ấn tượng, tuy nhiên anh ấy ko lúc nào vào vai chủ yếu nhập một tập phim nào là cả.)

→ He never played a leading role in a film although / though he was a great actor. 

(Anh ấy ko lúc nào vào vai chủ yếu nhập một tập phim nào là tuy nhiên anh ấy là 1 trong những trình diễn viên ấn tượng.)

3. They spent a lot of money on the film. The film wasn't a big success. 

(Họ đang được chi thật nhiều chi phí cho tới tập phim. Sở phim ko thiệt sự thành công xuất sắc.)

→ Although / Though they spent a lot of money on the film, the film wasn't a big success. 

(Mặc cho dù chúng ta đang được chi thật nhiều chi phí cho tới tập phim, tuy nhiên tập phim ko thiệt sự thành công.)

→ The film wasn't a big success although / though they spent a lot of money on the film. 

(Bộ phim ko thiệt sự thành công tuy nhiên chúng ta đang được chi thật nhiều chi phí cho tới tập phim bại.)

4. The film was a comedy. I didn't find it funny at all. 

(Bộ phim là phim hài. Mình ko thấy nó khôi hài 1 chút nào.)

 Although / Though the film was a comedy, I didn't find it funny at all. 

(Mặc cho dù tập phim là phim hài, tuy nhiên bản thân ko thấy nó khôi hài 1 chút nào.)

→ I didn't find the film funny at all although / though it was a comedy. 

 (Mình ko thấy cỗ phim buồn cười cợt 1 chút nào tuy nhiên nó là một tập phim hài.)

5. We played well. We couldn't win the match. 

(Chúng tao đang được đùa rất hay. Chúng tao ko thể thắng trận đấu.)

→ Although / Though we played well, we couldn't win the match. 

(Mặc cho dù tất cả chúng ta đang được đùa rất hay, tuy nhiên tất cả chúng ta ko thể thắng trận đấu.)

→ We couldn't win the match although / though we played well. 

(Chúng tao ko thể thắng trận đấu tuy nhiên tất cả chúng ta đang được đùa rất tốt.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Complete the sentences, using although/ though or however.

(Hoàn trở thành những câu, dùng although / though hoặc however)

1. ________ the acting in the film was good, I didn't lượt thích its story. 

2. I felt really tired. ________, I went to see the film. 

3. I really enjoyed the new film________ most of my friends didn't lượt thích it.

4. He studied hard for the exam. ________ , he failed it.

5. Mai speaks English very well ________ her native language is Vietnamese. 

Phương pháp giải:

- Chúng tao dùng “although / though” trước một mệnh đề nhằm nối nhị ý tương phản nhập và một câu.

- Chúng tao dùng “however” nhằm chỉ sự trái chiều thân thiết ý nhập nhị vế của câu, thông thường được dùng sau lốt phẩy.

Lời giải chi tiết:

1Although / Though the acting in the film was good, I didn't lượt thích its story. 

(Mặc cho dù trình diễn xuất nhập phim rất hay tuy nhiên bản thân ko mến mẩu truyện của chính nó.)

2. I felt really tired. However, I went to see the film. 

(Mình đang được cảm nhận thấy thực sự mệt rũ rời. Tuy nhiên, bản thân vẫn đi coi phim.)

3. I really enjoyed the new film although / though most of my friends didn't lượt thích it. 

(Mình thực sự đặc biệt mến tập phim mới mẻ tuy nhiên đa số đồng minh của tôi đều ko mến nó.)

4. He studied hard for the exam. However, he failed it. 

(Anh ấy đang được học tập rất chăm chỉ chỉ cho tới kỳ ganh đua. Tuy nhiên, anh lại ko đạt thành phẩm cao.)

5. Mai speaks English very well although / though her native language is Vietnamese.

 (Mai thưa giờ đồng hồ Anh rất hay tuy nhiên tiếng mẹ đẻ của cô ý ấy là giờ đồng hồ Việt.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Use your own ideas vĩ đại complete the following sentences. Then compare your sentences with a partner's.

(Sử dụng ý tưởng phát minh của riêng biệt chúng ta nhằm hoàn thiện những câu sau. Sau bại đối chiếu câu của người sử dụng với câu của người sử dụng nằm trong lớp.)

1. I don't really lượt thích the film though _______.

2. He felt very well. However, _______.

3. The film was a great success. However, _______.

4. Although it rained all day, _______.

5. The music in the film was terrible. However, _______.

Lời giải chi tiết:

1. I don't really lượt thích the film though its storyline was intriguing. 

(Mình ko thực sự mến tập phim đem dù cốt truyện của chính nó thú vị.)

2. He felt very well. However, he was diagnosed with cancer. 

(Anh ấy cảm nhận thấy đặc biệt khỏe khoắn. Tuy nhiên, anh và được chẩn đoán giắt các bệnh ung thư.)

3. The film was a great success. However, the acting was disappointing.

 (Bộ phim thành công xuất sắc rực rỡ tỏa nắng. Tuy nhiên, trình diễn xuất thực hiện tuyệt vọng.)

4. Although it rained all day, he decided vĩ đại hốc out alone. 

(Dù trời mưa một ngày dài tuy nhiên cậu ta vẫn đưa ra quyết định đi dạo 1 mình.)

5. The music in the film was terrible. However, it contributed vĩ đại drawing public attention. 

(Âm nhạc nhập phim thiệt quyết liệt. Tuy nhiên, nó đang được góp thêm phần hấp dẫn sự để ý của công bọn chúng.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

 4. Choose the correct answer A, B, or C vĩ đại complete each sentence.

(Chọn câu vấn đáp trúng trong những đáp án A, B hoặc C nhằm hoàn thiện từng câu.)

1. Mary overslept this morning _______ she went vĩ đại bed early last night.

Xem thêm: lời bài hát em gái mưa

A. although

B. because

C. so

2.  _______ the sun is shining, it isn't very warm.

A. Because

B. However

C. Though

3. I don't lượt thích running,  _______  I lượt thích swimming.

A. but

B. so

C. however

4.  _______  the film was exciting, Jim fell asleep in the cinema.

A. However

B. Because

C. Although

5. The story of the film is silly.  _______,  many people still enjoyed it. 

A. However  

B. Though 

C. But

Lời giải chi tiết:

1. A

2. C

3. B

4. C

5. A

1. A

Mary overslept this morning although she went vĩ đại bed early last night. 

(Mary đang được ngủ quên sáng sủa ni tuy nhiên cô ấy đã từng đi ngủ sớm nhập tối qua chuyện.)

A. although (măc dù)

B. because (bởi vì)

C. so (vì vậy)

2. C

Though the sun is shining, it isn't very warm. 

(Mặc cho dù mặt mũi trời chói lóa, tuy nhiên không khí ko rét lắm.)

A. Because (bởi vì)

B. However (tuy nhiên)

C. Though (mặc dù)

3. B

I don't lượt thích running, but I lượt thích swimming.

 (Mình ko mến chạy cỗ. Nhưng mình yêu thích lượn lờ bơi lội.)

A. But (nhưng)

B. So (vì vậy)

C. However (tuy nhiên)

4. C

Although the film was exciting, Jim fell asleep in the cinema. 

(Mặc cho dù tập phim đặc biệt thú vị tuy nhiên Jim đang được ngủ quên nhập rạp chiếu phim.)

A. However (tuy nhiên)

B. Because (bởi vì)

C. Although (mặc dù)

5. A

The story of the film is silly. However, many people still enjoyed it. 

(Câu chuyện của phim thiệt là ngớ ngẩn. Tuy nhiên, nhiều người vẫn mến nó.)

A. However (tuy nhiên)

B. Though (mặc dù)

C. But (nhưng)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. GAME Chain story

Work in groups. Develop a story using although / though.

(Làm việc group. Phát triển một mẩu truyện bằng phương pháp dùng "although / though".)

Although it rained yesterday, ... (Mặc cho dù trong ngày hôm qua trời mưa,...)

Example:

A: Although it rained yesterday, we went shopping. 

(Mặc cho dù trong ngày hôm qua trời mưa tuy nhiên bọn chúng bản thân vẫn lên đường sắm sửa.)

B: Although / Though we went shopping, we didn't buy anything. 

(Mặc cho dù bọn chúng tôi đã lên đường sắm sửa, tuy nhiên bọn chúng bản thân ko mua sắm được gì cả.)

C: ...

Lời giải chi tiết:

A: Although / Though the sun is shining, the weather isn't very warm. 

(Mặc cho dù mặt mũi trời chói lóa tuy nhiên không khí không thực sự rét.)

B: Although / Though the weather isn't very warm, we go camping.

(Mặc cho dù không khí không thực sự rét tuy nhiên Cửa Hàng chúng tôi vẫn lên đường cắm trại.)

C: Although / Though we go camping, we don’t prepare anything.

(Mặc cho dù Cửa Hàng chúng tôi lên đường cắm trại, Cửa Hàng chúng tôi ko sẵn sàng bất kể cái gì cả.)

D: ….

Từ vựng

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 7 Unit 8 Communication
 • Tiếng Anh 7 Unit 8 Skills 1

  1. Work in pairs. Discuss the following questions. 2. Read the film review of Harry Potter and the Sorcerer's Stone on Mark's blog. Match the words with their meanings.3. Read Mark's blog again and answer the questions. 4. Look at the table. Work in pairs. Ask and answer questions about the film Kungfu Boy. 5. Work in groups. Take turns vĩ đại talk about the film Kungfu Boy.

 • Tiếng Anh 7 Unit 8 Looking back

  1. Match the types of film in column A with their descriptions in column B. 2. Give an example for every film type in the box. 3. Choose the correct answer A, B, or C vĩ đại complete each sentence. 4. Match the sentences or sentence halves in columns A and B.

 • Tiếng Anh 7 Unit 8 Project
 • Tiếng Anh 7 Unit 8 Skills 2

  1. Work in pairs. Discuss the following question. 2. Mark and Hoa are talking about the film Naughty Twins. Listen vĩ đại their conversation. Who stars in the film? 3. Listen vĩ đại the conversation again. Choose the best answer vĩ đại each question below. 4. Make notes about one of your favourite films. 5. Write a paragraph of about 70 words about your favourite film, using the information in 4.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: đề thi toán thpt 2022

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom học viên lớp 7 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.