we are looking for place to spend night

Câu hỏi:

19/03/2022 16,410

“place” là danh kể từ ko xác lập ví dụ vô câu và chính thức vị một phụ âm => tớ người sử dụng “a”

Bạn đang xem: we are looking for place to spend night

night” là danh kể từ và đã được xác lập ví dụ vô câu tuy nhiên toàn bộ cơ thể rằng và người nghe hiểu ra đối tượng người tiêu dùng cơ nên tớ người sử dụng “the”

=> We are looking for a place đồ sộ spend the night.

Tạm dịch: Chúng tôi đang được mò mẫm một điểm nhằm qua chuyện tối.

Đáp án hãy chọn là: B

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the best answer.

Please turn off ___ lights when you leave ___ room.

A.the-the

B.a-a

C.the-a

D.a-the

Câu 2:

Fill in the blank with “a”, “an” or “the”

She took  Fill in the blank with “a”, “an” or “the”She took hamburger and táo, but she didn’t eat táo. (ảnh 1)hamburger and  Fill in the blank with “a”, “an” or “the”She took hamburger and táo, but she didn’t eat táo. (ảnh 2)apple, but she didn’t eat  Fill in the blank with “a”, “an” or “the”She took hamburger and táo, but she didn’t eat táo. (ảnh 3)apple.

Câu 3:

Fill in the blank with “a”, “an” or “the”

Xem thêm: giới hạn sinh thái là

We have  Fill in the blank with “a”, “an” or “the”We have mèo and dog.  mèo doesn’t get on well with dog. (ảnh 1)cat and  Fill in the blank with “a”, “an” or “the”We have mèo and dog.  mèo doesn’t get on well with dog. (ảnh 2)dog.   Fill in the blank with “a”, “an” or “the”We have mèo and dog.  mèo doesn’t get on well with dog. (ảnh 3)cat doesn’t get on well with  Fill in the blank with “a”, “an” or “the”We have mèo and dog.  mèo doesn’t get on well with dog. (ảnh 4)dog.

Câu 4:

Choose the best answer.

Mr. Smith is ___old customer and ___honest man.A.an-the

B.the-an

C.an-an

D.the-the

Câu 5:

Choose the best answer.

When I travel đồ sộ ____ foreign country, I always want đồ sộ try ___ local specialties first.

A.a-the

B.a-a

C.the-the

D.the-a

Xem thêm: nội quy thư viện trường thpt

Câu 6:

Fill in the blank with “a”, “an” or “the”

You can see  Fill in the blank with “a”, “an” or “the”You can see moon clearly in the Mid-Autumn festival. (ảnh 1)moon clearly in the Mid-Autumn festival.