bài tập câu bị đông có đáp án

Câu tiêu cực (Passive voice) là vấn đề ngữ pháp không xa lạ trong những kỳ thi đua giờ đồng hồ Anh. Để cầm kiên cố cấu tạo này, hãy nằm trong ELSA Speak ôn luyện qua chuyện 100 bài xích tập dượt câu tiêu cực sau đây nhé.

Lý thuyết câu tiêu cực nhập giờ đồng hồ Anh

Câu tiêu cực thông thường dùng để làm nhấn mạnh vấn đề công ty – người hoặc vật đang được Chịu tác dụng từ là 1 hành vi.

Bạn đang xem: bài tập câu bị đông có đáp án

Kiểm tra vạc âm với bài xích tập dượt sau:

{{ sentences[sIndex].text }}

Click lớn start recording!

Recording... Click lớn stop!

loading

Cấu trúc:

S+ be + V3 + (by +n)

Ví dụ:

  • Câu mái ấm động: He bought a new xế hộp yesterday. (Anh ấy tiếp tục mua sắm một con xe mới mẻ trong ngày hôm qua.)
  • Câu bị động: A new xế hộp was bought by him yesterday. (Một con xe mới mẻ đã và đang được anh ấy mua sắm nhập trong ngày hôm qua.)

Cấu trúc câu tiêu cực của 12 thì nhập giờ đồng hồ Anh:

ThìCấu trúcVí dụ
Present simple

(Hiện bên trên đơn)

S + am/is/are + V3The floor is cleaned everyday.

Sàn mái ấm được vệ sinh dọn thường ngày.

Past simple

(Quá khứ đơn)

S + were/was + V3 My xe đạp was fixed yesterday.

→ Xe giẫm của tôi đã và đang được sửa ngày trong ngày hôm qua rồi.

Future Simple

(Tương lai đơn)

S + will be + V3 These goods will be sold in 2 months. 

→ Những sản phẩm & hàng hóa này sẽ tiến hành buôn bán nhập 2 mon nữa.

Present continuous

(Hiện bên trên tiếp diễn)

S + am/is/are + being + V3The house is being painted now. 

Ngôi mái ấm đang rất được tô nhập thời điểm này.

Past continuous

(Quá khứ tiếp diễn) 

S + were/was + being + V3The trees were being cut at 6 PM yesterday. 

Những loại cây này đã biết thành chặt nhập 6 giờ chiều trong ngày hôm qua.

Future continuous

(Tương lai tiếp diễn)

S + will be + being + V3The animals will be being fed by zookeepers at 7 AM tomorrow. 

Các loài vật sẽ tiến hành nhân viên cấp dưới sở thú mang đến ăn nhập 7 giờ ngày mai.

Present perfect

(Hiện bên trên trả thành)

S + has/have + been + V3This road has not been used for 2 years.

Con lối này đang không được dùng hai năm rồi.

Past perfect

(Quá khứ trả thành)

S + had + been + V3The exercises had been done by them.

Bài tập dượt đã và đang được Shop chúng tôi triển khai xong kết thúc.

Future perfect 

(Tương lai trả thành)

S + will have + been + V3This essay will have been finished by 6 o’clock.

Bài luận này sẽ tiến hành triển khai xong trước 6 giờ.

Present perfect continuous

(Hiện bên trên triển khai xong tiếp diễn)

S + have/has + been + being + V3The robbers have been being looked for by the police day and night. 

Những thương hiệu cướp đã biết thành công an săn lùng ráo riết ngày tối.

Past perfect continuous

(Quá khứ triển khai xong tiếp diễn)

S + had + been +being + V3The door had been knocking since we came in.

Cánh cửa ngõ bị gõ liên tiếp kể từ lúc Shop chúng tôi vào trong nhà.

Future perfect continuous 

(Tương lai triển khai xong tiếp diễn)

S + will  have + been +being + V3The piano will have been being played when she comes at 6 PM.

Piano sẽ tiến hành tấn công khi cô ấy cho tới nhập khi 6 giờ chiều.

Cách quy đổi câu dữ thế chủ động lịch sự câu bị động

Bước 1: Xác toan những trở thành phần: S, V, O và thì của động kể từ nhập câu

Bước 2: Chuyển O (câu mái ấm động) → S (câu bị động)

Bước 3: Chuyển S (câu mái ấm động) → by O (câu bị động). 

Bước 4: V chủ yếu (câu mái ấm động) → be + V3 (câu bị động).

Lưu ýVí dụ
S (câu mái ấm động) là: People, everyone, someone, anyone. 

→ cũng có thể lược vứt nhập câu tiêu cực.

Someone turned on the air conditioner.

→ The air conditioner was turned on.

Ai này đã nhảy máy lạnh lẽo lên.

S (câu mái ấm động) chỉ người/vật thẳng phát sinh hành vi. 

→ By O

The cake is being cut by him.  

Chiếc bánh được hạn chế tự anh tao.

S (câu mái ấm động) chỉ người/vật loại gián tiếp phát sinh hành vi. 

→ With O

The cake is being cut with a knife.  

→ Chiếc bánh được hạn chế tự con cái dao.

>>Có thể chúng ta quan lại tâm: Câu tiêu cực thì thời điểm hiện tại đơn

Trọn cỗ 100 câu bài xích tập dượt tiêu cực [có đáp án chi tiết]

Bài tập dượt câu tiêu cực cơ bạn dạng sở hữu đáp án

Bài tập dượt tiêu cực với những thì cơ bản

1. A woman feeds the lions.

The lions ________________________

A. are fed

B. were fed by a woman.

2. A boy broke the window.

The window _____________________

A. was broken

B. is broken by a boy.

3. Somebody has made a mistake.

A mistake _______________________

A. was made

B. has been made.

4. Everybody is going lớn love him.

He _____________________________

A. is going lớn be loved

B. was going lớn be loved by everybody.

5. Cervantes wrote ‘Don Quixote’.

‘Don Quixote’ _______________________

A. was written by Cervantes.

B. has been written by Cervantes.

6. They are helping my brother.

My brother ________________

A. is being helped by them.

B. is being helped 

7. Pamela will drive the xe taxi.

The xe taxi ____________________

A. will been driven

B. will be driven by Pamela.

8. I was watering these trees.

These trees ___________________

A. were being watered

B. are being watered by bủ.

9. I will pay the bill in 2 months.

The bill__________________

A. will pay in 2 months

B. will be paid in 2 months

10. Hoa is reading comics now.

Comics_________________ now.

A. is read

B. is being read

Đáp án

12345678910
AABAABBABB

>> Xem thêm:

  • Bài tập dượt thì quá khứ đơn
  • Bài tập dượt câu điều kiện
  • Bài tập dượt câu tường thuật

Bài tập dượt Passive voice dạng câu hỏi

1. Do they teach English here?

 ……………………………………………………………………………

2. Will you invite her lớn your wedding party?

……………………………………………………………………………

3. Has Tom finished the work?

……………………………………………………………………………

4. Did the teacher give some exercises?

……………………………………………………………………………

5. Have you finished your homework?

……………………………………………………………………………

6. How many games has the team played?

……………………………………………………………………………

7. Where tự people speak English?

……………………………………………………………………………

8. Who will look after the children for you?

……………………………………………………………………………

9. How long have they waited for the doctor?

……………………………………………………………………………

10. What time can the boys hand in their papers?

……………………………………………………………………………

11. Who lent you this book?

……………………………………………………………………………

12. How many marks does the teacher give you?

……………………………………………………………………………

Đáp án: 

1. Is English taught here?

2. Will she be invited lớn your wedding party?

3. Has the work been finished by Tom?

4. Were some exercises given by the teacher?

5. Has your homework been finished?

6. How many games have been played by the team?

7. Where is English spoken?

8. By whom are the children looked after?

9. How long has the doctor been waiting for?

10. What time can the boy’s papers be handed in?

11. By whom is this book lent lớn you?

12. How many marks are you given by the teacher?

Bài tập dượt sở hữu 2 tân ngữ

1. The waiter brought bủ this dish.

……………………………………………………………………………

2. Our friends send these postcards lớn us.

……………………………………………………………………………

3. Their grandmother told them this story when they visited her last week.

……………………………………………………………………………

4. Tim ordered this train ticket for his mother.

……………………………………………………………………………

5. You didn’t show bủ the special cameras.

……………………………………………………………………………

6. She showed her ticket lớn the airline agent.

……………………………………………………………………………

7. He lends his friend his new shoes.

……………………………………………………………………………

8.She left her relatives five million pounds.

……………………………………………………………………………

9. The cửa hàng assistant handed these boxes lớn the customer.

……………………………………………………………………………

10. The board awarded the first prize lớn the reporter.

……………………………………………………………………………

Xem thêm: cách xoá bình luận trên fb

Bài tập dượt câu tiêu cực sở hữu 2 tân ngữ

Đáp án:

1. This dish was brought lớn bủ (by the waiter).

2. These postcards are sent lớn us(by our friend).

3. This story was told lớn them(by their grandmother) when they visited her last week.

4. This train ticket was ordered for Tim’s mother.

5. The special cameras weren’t shown lớn bủ.

6. Her ticket was shown lớn the airline agent (by her).

7. His new shoes are lent lớn his friends (by him).

8. Five million pounds was left lớn her relatives (by her).

9. These boxes were handed lớn the customer (by the cửa hàng assistant).

10. The first prize was awarded lớn the reporter (by the board).

Bài tập dượt fake câu tiêu cực với động kể từ tường thuật

1. They told bủ that you were the best architect in this đô thị.

……………………………………………………………………………

2. She reported that the flowers were killed by frost.

……………………………………………………………………………

3. Some people inform bủ that the director is going lớn take a business trip lớn England.

……………………………………………………………………………

4. That officer announced that the meeting was delayed until next week.

……………………………………………………………………………

5. He discovered that this cốt tông was grown in Egypt.

……………………………………………………………………………

6. They promise that the performance will start on time.

……………………………………………………………………………

7. He recommends that we should stay in the đô thị center.

……………………………………………………………………………

8. We believed that Alice would pass the driving test.

……………………………………………………………………………

9. The director notifies all the workers that they will have lớn work extra hard this month.

……………………………………………………………………………

10. They have persuaded bủ that they will go with bủ lớn the stadium.

……………………………………………………………………………

Đáp án:

1. I was told that you were the architect in this đô thị.

2. It was reported that the flowers were killed by frost./The flowers were reported lớn be killed by frost.

3. I am informed that the director is going lớn take a business trip lớn England.

4. It was announced that the meeting was delayed until next week.

5. It was discovered that this cốt tông was grown in Egypt.

6. It is promised that the performance will start on time.

7. It is recommended that we stay in the đô thị center.

8. It was believed that Alice would pass the driving test.

9. All the workers are notified that they will have lớn work extra hard this month.

10. I have been persuaded that they will go with bủ lớn the stadium.

Chuyển câu tiêu cực với động kể từ sai bảo

1. I had my uncle paint my room last week.

……………………………………………………………………………

2. She will have bủ wash the dishes tomorrow.

……………………………………………………………………………

3. They have her tell the story again.

……………………………………………………………………………

4. John gets his sister lớn clean his shirt.

……………………………………………………………………………

5. Anne had had a friend type her composition.

……………………………………………………………………………

6. Rick will have a barber cut his hair.

……………………………………………………………………………

7. I will get the dressmaker lớn make a new dress.

……………………………………………………………………………

8. He got a mechanic lớn repair his xế hộp.

……………………………………………………………………………

9. We had a man take this photograph when we were on holiday last summer.

……………………………………………………………………………

10. The Greens had a carpet cleaner clean their carpet.

……………………………………………………………………………

Đáp án:

1. I had my room painted last week.

2. She will have the dishes washed tomorrow.

3. They have the story told again.

4. John gets his shirt cleaned.

5. Anne has had her composition typed.

6. Rick will have his hair cut.

7. I will get a new dress made.

8. He got his xế hộp repaired.

9. We had this photograph taken when we were on holiday last summer.

10. The Greens had their carpet cleaned.

Bài tập dượt tiêu cực ôn thi đua THPTQG

Câu chất vấn Đáp án
1. “What a lovely dress you’re wearing!”

“Thank you. It …………… especially for bủ by my mother.”

A. is made

B. has made

C. made

D. was made

2. I don’t understand why the students didn’t keep silent while the speech …………A. has been made

B. was made

C. would be made

D. was being made

3. This is the first time I have seen this xế hộp. Where ………………?A. did it make

B. did it made

C. was it make

D. was it made

4. Today, many serious childhood diseases ……………….. by early immunization.A. are preventing

B. can prevent

C. prevent

D. can be prevented

5. Whole-grain food products …………….. in most large supermarkets across the United States and Canada.A. now can purchase

B. can now be purchased

C. now lớn purchase

D. the purchase of which

6. All that rubbish will have lớn be …………. at once.A. get rid of

B. got rid of

C. lớn get rid of

D. getting rid of

7. “What happened lớn the postman?”

“He …………………. lớn a new town lớn work.”

A. has sent

B. was send

C. was sent

D. sent

8. Excuse bủ. Is this seat………………?A. taking

B. took

C. occupy

D. taken

9. There’s somebody walking behind us. I think ………………. .A. we are following

B. we are being followed

C. we are followed

D. we are being following

10. We’re late. The film ……………… by the time we get lớn the cinema.A. will already start

B. will be already started

C. will already have started

D. will be starting

11. I still can’t believe it. My bicycle ……………… some minutes ago.A. was stolen

B. was stealing

C. stolen

D. stole

12. Some funny ……………… in class yesterday.A. happened

B. was happened

C. happens

D. is happened

Đáp án:

1. D2. D3. D4. D
5. B6. B7. C8. D
9. B10. C11. A12. A
Bài tập dượt câu tiêu cực ôn thi đua THPTQG

Bài tập dượt tiêu cực dạng nâng cao

1. The boys pointed at the woman with a red hat.

……………………………………………………………………………………………………………

2. They have provided the poor with food and clothing.

……………………………………………………………………………………………………………

3. People speak English in almost every corner of the world.

……………………………………………………………………………………………………………

4. You mustn’t use that machine after 7:30 p.m.

……………………………………………………………………………………………………………

5. After class, they always erase the chalkboard.

……………………………………………………………………………………………………………

6. The company paid bủ a lot of money lớn tự the job.

……………………………………………………………………………………………………………

7. The headmaster gave each of us two exercise books.

……………………………………………………………………………………………………………

8. Someone will tell him that story.

……………………………………………………………………………………………………………

9. They have sent enough money lớn those poor families.

……………………………………………………………………………………………………………

10. They have given women in most countries the right lớn vote.

……………………………………………………………………………………………………………

Đáp án:

1. The woman with a red hat was pointed at by the boys.

2. The poor have been provided with food and clothing.

3. English is spoken in almost every corner of the world.

4. That machine mustn’t be used after 7:30 p.m.

5. After class, the chalkboard is always erased.

6. I was paid a lot of money lớn tự the job by the company.

7. Each of us was given two exercise books by the headmaster.

8. He will be told that story.

Xem thêm: k2so4 có kết tủa không

9. Those poor have been sent enough money.

10. Women in most countries have been given the right lớn vote.

Trên trên đây những bài xích tập dượt câu tiêu cực nhưng mà ELSA Speak tiếp tục tổ hợp được. quý khách hãy luyện thiệt tập dượt chuyên cần nhằm đoạt được mái ấm điểm ngữ pháp này và đạt điểm số cao trong mỗi kỳ thi đua tới đây nhé.