bài tập câu tường thuật lớp 9

Bộ tư liệu bài tập câu tường thuật lớp 9 nhập nội dung bài viết này là cỗ tư liệu được VUS tổng phù hợp và đăng lên. Đây là cỗ bài xích tập luyện sát với công tác sách giáo khoa canh ty những em nâng lên hiệu suất cao học hành rưa rứa sẵn sàng chất lượng tốt cho những kỳ ganh đua, những bài xích đánh giá. Trước Lúc hợp tác nhập trả lời những bài xích tập luyện, mời mọc những em nằm trong điểm lại những phần lý thuyết cần thiết, cần thiết nắm rõ của câu trần thuật.

Ôn tập luyện những lý thuyết trọng tâm trước lúc thực hiện bài tập câu tường thuật lớp 9

Ôn tập luyện những lý thuyết trọng tâm trước lúc thực hiện bài xích tập luyện câu trần thuật là 1 trong những trong mỗi phần cần thiết vày sẽ hỗ trợ những em:

Bạn đang xem: bài tập câu tường thuật lớp 9

 • Hiểu trúng đòi hỏi của đề bài
 • Giải quyết bài xích tập luyện đúng mực theo gót đòi hỏi của đề bài
 • Tiết kiệm thời hạn thực hiện bài
 • Tránh phạm phải những sơ sót nhỏ ko xứng đáng có
 • Tự tin tưởng Lúc bắt gặp nên những câu bài xích tập luyện nâng cao

Cấu trúc câu trần thuật ở dạng câu kể

S + said + (that) + S + V (lùi thì)

Ví dụ:

 • Câu trực tiếp: “Linda won’t visit you tomorrow”, he said.
 • Câu tường thuật:  He said (that) Linda wouldn’t visit u the next day.

Cấu trúc câu trần thuật dạng câu hỏi

Câu chất vấn Yes / No

S + asked/wanted to tát know/wondered + if/whether + S + V (lùi thì)

Ví dụ:

 • Câu trực tiếp: She said, “Do you need any help?”
 • Câu tường thuật:  She asked if I needed any help.

Câu chất vấn Wh

S + asked(+O) /wanted to tát know/wondered + Wh-words + S + V (lùi thì)

Ví dụ:

 • Câu trực tiếp: I said, ‘What are you doing here?”
 • Câu tường thuật: I asked her what she was doing there.
Bài tập luyện câu trần thuật lớp 9

Cấu trúc câu trần thuật dạng câu mệnh lệnh

Câu khẳng định

S + told + O + to-infinitive

Ví dụ:

 • Câu trực tiếp: “Clean this living room,” Lan said to tát u.
 • Câu tường thuật: Lan told u to tát clean that living room.

Câu phủ định

S + told + O + not to-infinitive

Ví dụ:

 • Câu trực tiếp:  “Don’t eat junk food,” she said to tát u.
 • Câu tường thuật: She told u not to tát eat junk food.

Biến thay đổi thì và động kể từ khuyết thiếu hụt kể từ câu thẳng quý phái câu tường thuật

Câu trực tiếpCâu tường thuật
Hiện bên trên đơnQuá khứ đơn
Hiện bên trên tiếp diễnQuá khứ tiếp diễn
Hiện bên trên trả thànhQuá khứ trả thành
Quá khứ đơnQuá khứ trả thành
Hiện bên trên triển khai xong tiếp diễnQuá khứ triển khai xong tiếp diễn
Quá khứ tiếp diễnQuá khứ triển khai xong tiếp diễn
willwould
cancould
must/ have tohad to
maymight

Biến thay đổi trạng ngữ chỉ thời hạn và xứ sở kể từ câu thẳng quý phái câu tường thuật

Câu trực tiếpCâu tường thuật
herethere
nowthen/ at that moment
today/ tonightthat day/ that night
tomorrowthe next day
next weekthe following week / the week after
yesterdaythe previous day / the day before
last weekthe previous week / the week before 
agobefore
thisthat
thesethose
Bài tập luyện câu trần thuật lớp 9

Tổng phù hợp những dạng bài tập câu tường thuật lớp 9 với đáp án chi tiết

Dưới đấy là tổ hợp những dạng bài xích tập luyện câu trần thuật giành riêng cho những em học viên lớp 9 kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng lên. Mỗi phần bài xích tập luyện đều sở hữu kèm cặp đáp án cụ thể canh ty những em đơn giản và dễ dàng trong công việc tra cứu vớt thành quả rưa rứa nhanh gọn xử lý những lỗi sai nhập quy trình thực hiện bài xích.

Xây dựng kỹ năng và kiến thức Anh ngữ vững chãi nằm trong cỗ tài năng mượt hơn hẳn tạo ra ngôi nhà chỉ đạo con trẻ sau này tại: Tiếng Anh Cho Thiếu Niên

Bài tập luyện câu trần thuật – Dạng 1

Yêu cầu: Chuyển những câu tiếp sau đây trở nên câu tường thuật

 1. “I won’t see you tomorrow”, she said.

_______________________________________.

 1. “He’s living in Paris for a few months”, she said.

_______________________________________.

 1. “I visited my parents at the weekend”, she told u.

_______________________________________.

 1. “He hasn’t eaten sushi before”, she said.

_______________________________________.

 1. “I hadn’t travelled by underground before I came to tát London”, she said.

_______________________________________.

 1. “They would help if they could”, she said.

_______________________________________.

 1. “I’ll vì thế the washing-up later”, she told u.

_______________________________________.

 1. “He could read when he was three”, she said.

_______________________________________.

 1. “I was sleeping when Julie called”, she said.

_______________________________________.

Đáp án:

1She said (that) she wouldn’t see u the next day.
2She said (that) he was living in Paris for a few months.
3She told u (that) she had visited her parents at the weekend.
4She said (that) he hadn’t eaten sushi before.
5She said (that) she hadn’t travelled by underground before she came to tát London.
6She said (that) they would help if they could.
7She told u (that) she would vì thế the washing-up later.
8She said (that) he could read when he was three.
9She said (that) she had been sleeping when Julie had called.

Bài tập luyện câu trần thuật lớp 9 – Dạng 2

Yêu cầu: Chuyển những câu tiếp sau đây trở nên câu trần thuật (tường thuật dạng câu hỏi)

 1. “Where is he?” she asked u.

_______________________________________.

 1. “What are you doing?” she asked u.

_______________________________________.

 1. “Why did you go out last night?” she asked u.

_______________________________________.

 1. “Who was that beautiful woman?” she asked u.

_______________________________________.

 1. “How is your mother?” she asked u.

_______________________________________.

 1. “What are you going to tát vì thế at the weekend?” she asked u.

_______________________________________.

 1. “Where will you live after graduation?” she asked u.

_______________________________________.

 1. “What were you doing when I saw you?” she asked u.

_______________________________________.

Đáp án:

1She asked u where he was.
2She asked u what I was doing.
3She asked u why I had gone out the previous night / the night before.
4She asked u who that beautiful woman was.
5She asked u how my mother was.
6She asked u what I was going to tát vì thế at the weekend.
7She asked u where I would live after graduation.
8She asked u what I had been doing when she had seen u.
Bài tập luyện câu trần thuật lớp 9

Bài tập luyện câu trần thuật lớp 9 – Dạng 3

Yêu cầu: Chọn những phương án trúng nhằm triển khai xong những câu tường thuật

 1. Caitlin: “Americans are very, very friendly; sometimes it seems that they’re too friendly.”

→ She answered that Americans were / are / will be very friendly and that sometimes they’re too friendly.

 1. Yui: “There is public transportation in most American cities but not in smaller towns.”

→ She advised that most American cities have / have had / would had public transportation but not smaller towns.

 1. Natalia: “Americans eat dinner kind of early: 6 o’clock.”

→ She complained that Americans eat / have eaten / would eat dinner too early.

 1. Ye-jun: “There’s a special relationship between Americans and their cars.”

→ He confirmed that Americans are having / has / have a special relationship with their cars.

 1. Nora: “Soft drinks and water are served with ice, so sánh you need to tát tell the server if you don’t want ice.”

→ She reminded us that soft drinks and water are always served / serve / serving with ice in the US.

 1. James: “Americans are usually on time and appreciate it if you are, too.”

→ He repeated that Americans lượt thích / would liked / have liked it when you are on time.

Xem thêm: tính chu vi hình bình hành

Đáp án:

1are
2have
3eat
4have
5served
6like

Bài tập luyện câu trần thuật lớp 9 – Dạng 4

Yêu cầu: Sắp xếp những kể từ theo như đúng trật tự sẽ tạo rời khỏi những thắc mắc tường thuật

 1. Jens asked if / was / funny / for making / there / a championship / faces /

___________________________________________________________.

 1. Monika asked whether / Turkey / camel wrestling / in / there / was /

___________________________________________________________.

 1. Chen asked what / to tát celebrate /weddings / Germans / did /

___________________________________________________________.

 1. Wilma asked how / Đài Loan Trung Quốc and nhật bản / business cards / exchanged / people / in /

___________________________________________________________.

 1. Hasan asked if / a monkey festival / was / Thailand / there / in /

___________________________________________________________.

 1. Petra asked whether / unusual / to tát close / was / is / it / while another / person / speaking / for people / their eyes /

___________________________________________________________.

 1. Ana asked where / in the world / took / tomato fight / place / the biggest /

___________________________________________________________.

Đáp án:

1Jens asked if there was a championship for making funny faces.
2Monika asked whether there was camel wrestling in Turkey.
3Chen asked what Germans did to tát celebrate weddings.
4Wilma asked how people exchanged business cards in Đài Loan Trung Quốc and nhật bản. (Hoặc) Wilma asked how people in Đài Loan Trung Quốc and nhật bản exchanged business cards.
5Hasan asked if there was a monkey festival in Thailand.
6Petra asked whether it was unusual for people to tát close their eyes while another person is speaking.
7Ana asked where the biggest tomato fight in the world took place.

Bài tập luyện câu trần thuật lớp 9 – Dạng 5

Yêu cầu: Viết lại câu trần thuật bằng phương pháp dùng những kể từ viết lách hoa

 1. “You should be careful of believing stereotypes,” he said.

→ He _____________________ stereotypes. WARNED

 1. The speaker put forward the idea that we could learn from other cultures.

→ In the talk _____________________ it we could learn from other cultures. ARGUED

 1. My parents didn’t let u dye my hair when I was younger.

→ My parents _____________________  my hair when I was younger. REFUSED

 1. Most modern companies want to tát employ people with good intercultural communication

Skills.

→ Most modern companies _____________________  people with good intercultural communication skills. INSIST

 1. “You should go to tát a place if you want to tát understand the people,” she said.

→ She _____________________  a place to tát understand the people. SUGGESTED

 1. Society should make companies react strongly to tát any discrimination in the workplace.

→ Companies should _____________________  strongly to tát any discrimination in the workplace. FORCED

 1. Challenging social norms is a normal part of teenage years, scientists have said.

→ Scientists have _____________________  social norms is a normal part of teenage years. STATED

Đáp án:

1He warned u not to tát believe stereotypes.
2In the talk it was argued that we could learn from other cultures.
3My parents refused to tát let u dye my hair when I was younger.
4Most modern companies insist on employing people with good interculturalcommunication skills.
5She suggested that I go to a place to tát understand the people.
6Companies should be forced to tát react strongly to tát any discrimination in the workplace.
7Scientists have stated that challenging social norms is a normal part of teenage years.

Bài tập luyện câu trần thuật – Dạng 6

Yêu cầu: Chọn những phương án trúng nhằm triển khai xong câu

 1. They were surprised when we announced / told that we’d quit our jobs to tát start our own company.
 2. The teenagers admitted to start / starting the fire, but said it was an accident.
 3. You always promise you arrive / to tát arrive on time, but you never vì thế.
 4. I advised Jane that she should / should that she speak to tát her parents before making a decision.
 5. The other students quickly got tired of Mary boasting of passing / to tát pass her exams.
 6. Mark was one of the first people to tát congratulate on u getting / u on getting engaged..
 7. My doctor has recommended that I should / do more exercise.
 8. Will you remind u to pay / paying the gas bill before the kết thúc of the month?

Đáp án:

1announced
2starting
3to arrive
4that she should
5of passing
6me on getting
7do
8to pay
Bài tập luyện câu trần thuật lớp 9

Bài tập luyện câu trần thuật lớp 9 – Dạng 7

Yêu cầu: Sắp xếp những kể từ sẽ tạo trở nên câu

 1. threatened to tát / more cost-effective / dismiss workers / The company / to tát be /

___________________________________________________________.

 1. I / to tát make / urge everyone / like-minded / would / friends /

___________________________________________________________.

 1. notified us that / by gmail / the tickets / The company / had been sent /

___________________________________________________________.

 1. discriminated against / He denied that / anyone / he had /

___________________________________________________________.

 1. being called / She / a goth / resented /

___________________________________________________________.

 1. for being / He thanked / well-mannered / the audience / so sánh /

___________________________________________________________.

 1. always asked / My / my clothes / to tát borrow / sister /

___________________________________________________________.

 1. people / I / staying away from / would recommend / two-faced /

___________________________________________________________.

Đáp án:

1The company threatened to tát dismiss workers to tát be more cost-effective.
2I would urge everyone to tát make like-minded friends.
3The company notified us that the tickets had been sent by gmail.
4He denied that he had discriminated against anyone.
5She resented being called a goth.
6He thanked the audience for being so sánh well-mannered.
7My sister always asked to tát borrow my clothes.
8I would recommend staying away from two-faced people.

Học giờ Anh với Young Leaders: Hành trình vươn cho tới sau này tươi tỉnh sáng

Anh ngữ thiếu hụt niên Young Leaders (11 – 15 tuổi) tiếng Anh trung học cơ sở, là khóa đào tạo và huấn luyện giành riêng cho những em học viên ở những cung cấp lớp 6, 7, 8, 9. Đây là công tác học tập được kiến thiết theo gót chi chuẩn chỉnh quốc tế, không chỉ là canh ty những em trở nên tân tiến vốn liếng kể từ vựng mà còn phải tập luyện 4 tài năng nghe, rằng, phát âm, viết lách, chuẩn bị hành trang vững chãi nhằm những em đạt điểm trên cao trong những kỳ ganh đua học tập kỳ, kỳ ganh đua fake cung cấp và xa xôi không dừng lại ở đó là những kỳ ganh đua học tập thuật KET, PET, IELTS.

Mục chi đào tạo và giảng dạy cho tới học tập viên

 • Phát triển đồng đều 4 tài năng nghe, rằng, phát âm, viết lách cho những em học viên.
 • Giúp những em không ngừng mở rộng vốn liếng kể từ vựng, nâng cao phân phát âm và nắm rõ những cấu hình ngữ pháp ở ngôi trường trung học cơ sở.
 • Phát triển cỗ tài năng mượt quan trọng cho tới quy trình học hành như tài năng suy nghĩ phản biện, tài năng tạo ra, tài năng tiếp xúc, tài năng liên minh và tài năng dùng technology.
 • Sẵn sàng đoạt được những kỳ ganh đua Cambridge KET, PET và chuẩn bị kỹ năng và kiến thức giờ Anh học tập thuật nhằm sẵn sàng cho những lớp luyện ganh đua IELTS về sau.
 • Khơi phanh toàn cầu quan tiền, không ngừng mở rộng sự nắm vững, kích ứng niềm mê say Anh ngữ so với học tập viên.

Điểm mạnh mẽ của Young Leaders đối với những khóa đào tạo và huấn luyện khác

 • Kiến thức toàn thế giới nhiều chủng loại và thực tiễn: Học viên được học tập giáo trình chuẩn chỉnh quốc tế được tích phù hợp kể từ 2 cuốn sách phổ biến Time Zone và Oxford Discover Futures. Với chủ thể học tập nhiều chủng loại kể từ thiên văn học tập, khảo cổ học tập, phượt,… kích ứng những em dữ thế chủ động và mê say học hành, không ngừng mở rộng sự nắm vững. điều đặc biệt công tác còn tồn tại thêm thắt những chủ thể thực tiễn biệt mang ý nghĩa triết lý công việc và nghề nghiệp canh ty những em phát hiện được sở trường của bạn dạng thân thiết về những công việc và nghề nghiệp nhập sau này.
 • Kỹ năng ngôn từ vững vàng chắc: Giúp những em trở nên tân tiến 4 tài năng ngôn từ nghe, rằng, phát âm, viết lách, sẵn sàng cho những bậc học tập cao hơn nữa. Chương trình học tập còn chuẩn bị cho những em suy nghĩ thực hiện bài xích ganh đua thoải mái tự tin đạt được những thang điểm trên cao trong những kỳ ganh đua bên trên ngôi trường lớp và kiến thiết nền tảng nhằm nhập cuộc kỳ ganh đua IELTS.
 • Kỹ năng học hành vượt lên trên trội: Các em học tập viên được nhập cuộc những dự án công trình học hành nhiều chủng loại và thực tiễn biệt (thiết nối tiếp poster đảm bảo an toàn động vật hoang dã quý và hiếm, dẫn đến những ấn phẩm thẩm mỹ và nghệ thuật kể từ chủ yếu lốt vân tay của những em học tập viên,…) canh ty những em tự tại thể hiện tại ý kiến, đậm chất ngầu, thỏa mức độ tạo ra và thoải mái tự tin trình diễn ý tưởng phát minh.

Phương pháp học tập đặc biệt quan trọng bên trên Young Leaders

Khác với những cách thức tuy nhiên những em học tập viên từng học tập trước đó, bên trên Young Leaders những em sẽ tiến hành học tập vày cách thức dữ thế chủ động. Vấn đề này canh ty khơi dậy sự tò lần, yêu thương mến mày mò cho những em học tập viên, canh ty học tập thâm thúy lưu giữ lâu và phần mềm kỹ năng và kiến thức tiếp tục tiếp nhận nhập thực tiễn một cơ hội hiệu suất cao. Phương pháp học tập được ra mắt theo gót trình tự động như sau: 

 • Khơi mở: Gợi sự tò lần bằng phương pháp bịa đặt những thắc mắc cho tới học tập viên.
 • Tìm hiểu: Học viên trả lời sự tò lần bằng sự việc lần hiểu vấn đề qua chuyện phát âm hiểu và để ý.
 • Sáng tạo: Sau Lúc tích lũy vấn đề, những em chính thức thể hiện những ý kiến, ý tưởng phát minh riêng biệt của bạn dạng thân thiết về yếu tố.
 • Thảo luận: Chia sẻ với chúng ta về ý tưởng phát minh của tôi và không ngừng mở rộng thêm thắt về tầm nhìn Lúc lắng tai những ý tưởng phát minh của những bạn
 • Đúc kết: Trình bày những vấn đề tiếp tục tích lũy trải qua thuyết trình, viết

Ứng dụng học hành độc quyền V-HUB

Đây là phần mềm học hành độc quyền chỉ giành riêng cho những em học viên bên trên VUS bao hàm cả những em ĐK nhập cuộc khóa đào tạo và huấn luyện Young Leaders.

 • Ứng dụng cung ứng bài xích tập luyện bám sát trước và sau buổi học tập canh ty học tập viên bắt dĩ nhiên kỹ năng và kiến thức sau từng bài học kinh nghiệm.
 • Tích phù hợp technology AI nhập vào phần mềm tương hỗ những em nâng cao phân phát âm, chuẩn chỉnh hóa phân phát âm như người bạn dạng xứ.
 • Cổng vấn đề liên hệ thân thiết ngôi nhà ngôi trường và bố mẹ canh ty quý bố mẹ theo gót dõi tình hình học hành của con trẻ rưa rứa tiến trình thực hiện những bài xích tập luyện nên.
 • V-HUB còn là 1 trong những xã hội liên kết canh ty kết nối những học tập viên lại cùng nhau và xúc tiến nhau học hành.
Bài tập luyện câu trần thuật lớp 9

VUS – Hệ thống đào tạo và giảng dạy Anh ngữ số 1 bên trên Việt Nam

Với rộng lớn 70 trung tâm đạt ghi nhận NEAS có mặt mũi bên trên 18 tỉnh trở nên, VUS là khối hệ thống Anh ngữ có một không hai nhập chống đạt hạng nút Platinum, hạng nút tối đa của British Council – Hội đồng Anh và hạng nút Vàng, hạng nút tối đa của Cambridge University Press & Assessment

Với những trở nên tựu chất lượng tốt nhập ngành dạy dỗ, VUS đang được lưu giữ vững vàng kỷ lục là trung tâm với con số học tập viên đạt những chứng từ (Cambridge Starters, Movers, Flyers, KET, PET, IELTS) tối đa lên tới mức 180.918 em và có được sự tin tưởng tưởng của rộng lớn 2.700.000 mái ấm gia đình bên trên toàn quốc.

Nhằm đưa đến môi trường thiên nhiên học hành chuẩn chỉnh quốc tế, đáp ứng quality Output đầu ra cho những học tập viên rộng lớn 2.700 nhà giáo và trợ giảng bên trên VUS đảm bảo:

 • 100% nhà giáo bên trên những hạ tầng đều đạt vày CN trở lên trên và vày giảng dạy dỗ giờ Anh chuẩn chỉnh quốc tế như TESOL, CELTA & TEFL.
 • Phải trải qua không ít vòng tuyển chọn lựa chọn và sàng thanh lọc gắt gao về chuyên môn trình độ chuyên môn và tài năng giảng dạy dỗ.
 • Tham gia và triển khai xong khóa đào tạo và giảng dạy trình độ chuyên môn của VUS trong tầm 98 giờ.

Bên cạnh bại liệt, 100% vận hành quality giảng dạy dỗ cũng đáp ứng với vày thạc sỹ hoặc TS nhập đào tạo và giảng dạy ngôn từ Anh.

Xem thêm: nghị luận về ước mơ

Với tận tâm mang về cho những em môi trường thiên nhiên học hành ngôn từ đạt chuẩn chỉnh quốc tế, VUS luôn luôn không ngừng nghỉ nỗ lực và trở nên tân tiến nhằm nâng lên quality giảng dạy dỗ và đào tạo và giảng dạy, canh ty chuẩn bị cho những học tập viên những hành trang vững chãi và chính yếu, kể từ bại liệt phanh rời khỏi những ô cửa nhắm đến một sau này tươi tỉnh sáng sủa rộng lớn.

Bài tập luyện câu trần thuật lớp 9

Với những kỹ năng và kiến thức trọng tâm và những dạng bài tập câu tường thuật lớp 9 như tiếp tục share bên trên nội dung bài viết này, VUS kỳ vọng sẽ hỗ trợ những em ôn luyện đơn giản và dễ dàng rộng lớn và với sự sẵn sàng chất lượng tốt cho tới kỳ ganh đua tuyển chọn nhập lớp 10 sắp tới đây. Theo dõi VUS nhằm update thêm thắt nhiều nội dung bài viết hoặc về ngữ pháp giờ Anh lớp 9 những em nhé!

Có thể phụ huynh quan tiền tâm:

 • TOP 8 bài xích kiểu reviews bạn dạng thân thiết vày giờ Anh lớp 9
 • Trọn cỗ 60 câu bài xích tập luyện mệnh đề mối liên hệ lớp 9 hoặc với kèm cặp đáp án
 • Ngữ pháp giờ Anh lớp 9 – Trọn cỗ kỹ năng và kiến thức trọng tâm