education has been developed in

Câu hỏi:

08/03/2022 5,191

Bạn đang xem: education has been developed in

B. parallel

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

parallel (adj): tuy nhiên song

selected (adj): được lựa chọn

following (adj): theo dõi sau, tiếp theo

Cụm kể từ “in parallel with something”: tuy nhiên song/ tuy nhiên hành với dòng sản phẩm gì

=>Education has been developed in parallel with modern industry and the mass truyền thông media.

Tạm dịch:Nền dạy dỗ được trở nên tân tiến tuy nhiên song cùng với nền công nghiệp văn minh và ngành truyền thông nhiều phương tiện đi lại.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the correct answer. 

There is a wide range of _______ in the education system of the USA.

A. select

B. selective

C. selected

D. selection

Câu 2:

Choose the correct answer. 

He owed his success not lớn privilege but lớn self-education and a driving desire for______.

A. achieve

B. achiever

C. achievement

D. achievable

Câu 3:

Choose the correct answer. 

In the UK, _______ schools refer lớn government-funded schools which provideeducation miễn phí of charge lớn pupils.

A.state

Xem thêm: hóa trị của các nguyên tố

B. secondary

C. independent

D. primary

Câu 4:

Choose the correct answer. 

The college offers both _______ and professional qualifications.

A. government

B. experience

C. requirement

D. academic

Câu 5:

Choose the correct answer. 

He did not tự well at school and left with few _______ qualifications.

A. academic

B. academy

C. academician   

D. academically

Câu 6:

Choose the correct answer.

Mathematics, a required subject in allschools, is _____ into many branches.

A. grouped

B. prepared

C. divided

Xem thêm: đặt câu theo mẫu ai là gì

D. added