fe3o4 + h2so4 đặc nóng

Fe3O4 H2SO4 đặc

Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O là phản xạ lão hóa khử, được VnDoc biên soạn, phương trình này tiếp tục xuất hiện nay nhập nội dung những bài bác học: Cân vì thế phản xạ lão hóa khử Hóa học tập 10, Hóa học tập 12: Bài 32 Hợp hóa học của Fe.... cũng tựa như các dạng bài bác luyện.

Bạn đang xem: fe3o4 + h2so4 đặc nóng

1. Phương trình phản xạ Fe3O4 thuộc tính với H2SO4 loãng

2Fe3O4 + 10H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 10H2O

2. Cân vì thế phản xạ Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

+8/3Fe3O4 + H2S+6O4+3Fe2(SO4)3 + S+4O2 + H2O

1 x

1 x

6Fe+8/3→ 6Fe+3 + 2e (quá trình  oxi hóa)

S+6 + 2e → S+4 (Quá trình khử)

Phương trình hóa học: 2Fe3O4 + 10H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 10H2O

4. Điều khiếu nại phản xạ Fe3O4 đi ra Fe2(SO4)3

Không có

5. Cách tổ chức phản xạ mang đến Fe3O4 thuộc tính với hỗn hợp H2SO4

Cho Fe3O4 thuộc tính với hỗn hợp axit sunfuric H2SO4

6. Hiện tượng Hóa học

Khi mang đến Fe3O4 thuộc tính với hỗn hợp axit H2SO4 thành phầm sinh đi ra muối hạt Fe (III) sunfat và với khí hương thơm hắc sulfur đioxit bay đi ra.

7. Một số nội dung bên trên liệu liên quan

 • Al2O3 + NaOH → NaAlO2 + H2O
 • Kim loại Fe ko phản xạ được với hỗn hợp này sau đây
 • Sắt tây là Fe được phủ lên mặt phẳng vì thế sắt kẽm kim loại này sau đây
 • Bột nhôm trộn với bột Fe oxit láo lếu hợp ý tecmit nhằm triển khai phản xạ nhiệt độ nhôm dùng
 • Hai hỗn hợp đều phản xạ được với sắt kẽm kim loại Fe là
 • Fe3O4 + H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O
 • Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O
 • Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O
 • FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
 • Fe2O3 + CO → Fe + CO2
 • Fe2O3 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2O
 • Fe2O3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + H2O
 • Fe3O4 + H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O
 • Fe3O4 + HCl → FeCl3 + FeCl2 + H2O
 • Fe3O4 + CO → FeO + CO2
 • Fe3O4 + H2 → Fe + H2O
 • Cách phân biệt những hóa học Hóa học
 • Axit sunfuric loãng: đặc thù chất hóa học, công thức, ứng dụng

8. Tính hóa học của Fe kể từ oxit Fe3O4

Định nghĩa: Là láo lếu hợp ý của nhị oxit FeO, Fe2O3. Có nhiều nhập quặng manhetit, với kể từ tính.

Công thức phân tử Fe3O4

8.1. Tính hóa học vật lí oxit Fe3O4

Là hóa học rắn, black color, ko tan nội địa và với kể từ tính.

8.2. Tính hóa chất oxit Fe3O4

+ Tính oxit bazơ

Fe3O4 thuộc tính với hỗn hợp axit như HCl, H2SO4 loãng dẫn đến láo lếu hợp ý muối hạt Fe (II) và Fe (III).

Fe3O4 + 8HCl → 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O

Fe3O4 + 4H2SO4 loãng → Fe2(SO4)3 + FeSO4 + 4H2O

+ Tính khử

Fe3O4 là hóa học khử Lúc thuộc tính với những hóa học với tính lão hóa mạnh:

3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O

+ Tính oxi hóa

Fe3O4 là hóa học lão hóa Lúc thuộc tính với những hóa học khử mạnh ở nhiệt độ phỏng cao như: H2, CO, Al:

Fe3O4 + 4H2 \overset{t^{o} }{\rightarrow}3Fe + 4H2O

Fe3O4 + 4CO \overset{t^{o} }{\rightarrow}3Fe + 4CO2

3 Fe3O4 + 8Al \overset{t^{o} }{\rightarrow}4Al2O3 + 9Fe

9. Bài luyện áp dụng liên quan

Câu 1. Cho những hóa học Cu, Fe, Ag và những hỗn hợp HCl, CuSO4, FeCl2, FeCl3. Số cặp hóa học với phản xạ cùng nhau là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Xem đáp án

Đáp án D

Cu thuộc tính với FeCl3

Cu + 2 FeCl3 → CuCl2 + 2 FeCl2

Fe thuộc tính với hỗn hợp HCl, CuSO4, FeCl3

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

CuSO+ Fe→ Cu + FeSO4

Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2

Ag ko thuộc tính với hỗn hợp này.

Câu 2. Dung dịch này sau đây phản xạ với Fe tạo nên trở nên hợp ý hóa học F e(II)?

A. H2SO4

B. hỗn hợp HNO3 loãng

C. hỗn hợp AgNO3

D. hỗn hợp HCl đặc

Xem đáp án

Đáp án D

Phương trình phản xạ minh họa

Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Fe(NO3)2 + AgNO3 dư → Fe(NO3)3 + Ag

Fe + 2HCl quánh → FeCl2 + H2

Câu 3. Cho 2,24 gam Fe thuộc tính với oxi, nhận được 3,04 gam láo lếu hợp ý X bao gồm 2 oxit. Để hoà tan không còn X cần thiết thể tích hỗn hợp HCl 1M là

A. 25 ml.

B. 50 ml.

C. 100 ml.

D. 150 ml.

Xem đáp án

Đáp án C

Áp dụng bảo toàn thành phần tớ có:

nH = 2nO = 2.(3,04 - 2,24)/16 = 0,1 mol

Thể tích hỗn hợp HCl 1M là

V = 0,1.1000/2 = 50 ml

Câu 4. Dãy sắt kẽm kim loại này sau đây thuộc tính với hỗn hợp H2SO4 loãng?

A. Al, Mg, Cu

B. Fe, Mg, Ag

C. Al, Fe, Mg

D. Al, Fe, Au

Xem đáp án

Đáp án C

A loại vì thế Cu ko thuộc tính với hỗn hợp H2SO4 loãng

B Loại vì thế Ag ko thuộc tính với hỗn hợp H2SO4 loãng

D Loại vì thế Au ko thuộc tính với hỗn hợp H2SO4 loãng

Phương trình phản xạ minh họa

2Al + 3H2SO4 loãng → Al2(SO4)3 + 3H2

Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2

Mg + H2SO4 loãng → MgSO4 + H2

Câu 5. Cho phương trình phản xạ chất hóa học sau:

Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + SO2 + H2O

Tổng thông số cân đối tối giản của phương trình bên trên là:

A. 17

B. 18

C. 19

D. 20

Xem đáp án

Đáp án B

Cân vì thế phương trình phản ứng

2Al + 6H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Tổng thông số cân đối tối giản của phương trình bên trên là: 18

Câu 6. Cho mẩu Cu nhập hỗn hợp FeCl3. Hiện tượng xẩy ra là:

A. Kim loại Fe white color dính vào Cu, hỗn hợp gửi sang trọng màu xanh lá cây.

Đồng tan đi ra, sủi lớp bọt do khí tạo ra ko color và kết tủa white color.

Không hiện tượng kỳ lạ, vì thế phản xạ ko xẩy ra.

Đồng tan đi ra, hỗn hợp kể từ red color nâu gửi sang trọng màu xanh lá cây.

Xem đáp án

Đáp án D

Phản ứng chất hóa học xẩy ra Lúc mang đến mẩu Cu nhập hỗn hợp FeCl3:

Cu + 2FeCl3 → CuCl2 + FeCl2

nâu đỏ chót xanh

⟹ Đồng tan đi ra, hỗn hợp kể từ gray clolor đỏ chót gửi sang trọng màu xanh lá cây.

Câu 7. Tiến hành những thí nhiệm:

(1) Nhúng thanh Cu nhập hỗn hợp FeCl3;

(2) Nhúng thanh Al dư nhập hỗn hợp FeCl3;

(3) Nhúng thanh kim loại tổng hợp Al-Cu nhập hỗn hợp HCl;

(4) Nhúng thanh Ag nhập hỗn hợp H2SO4 loãng;

(5) Nhúng thanh kim loại tổng hợp Zn-Fe nhập hỗn hợp Na2SO4

Số tình huống xuất hiện nay làm mòn năng lượng điện hoá là

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

Câu 8. Để phân biệt những hỗn hợp loãng: HCl, HNO3, H2SO4 hoàn toàn có thể sử dụng thuốc test này sau đây?

A. Dung dịch Ba(OH)2 và bột Cu kim loại

B. Kim loại Fe và đồng

C. Dung dịch Ca(OH)2

D. Kim loại nhôm và sắt

Xem đáp án

Đáp án A

Để phân biệt 3 axit HCl, HNO3, H2SO4 tớ người sử dụng BaCl2 và Cu vì

BaCl2 canh ty nhìn thấy H2SO4 tự chỉ tạo nên kết tủa white với hóa học này

Cu nhìn thấy HCl vì thế ko xẩy ra phản xạ, còn HNO3 dẫn đến khí ko color hóa nâu nhập ko khí

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

Câu 9. Nung 8,4 gam Fe nhập ko khí, sau phản ứng thu được m gam chất rắn X gồm Fe, Fe2O3, Fe3O4, FeO. Hòa tan m gam hỗn hợp X vào dung dich HNO3 dư thu được 2,24 lít khí NO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị của m là:

A. 11,2 gam

B. 10,2 gam

C. 7,2 gam

D. 6,9 gam

Xem đáp án

Đáp án A

Quy hỗn hợp X về 2 chất Fe và Fe2O3:

Hòa tan hỗn hợp X vào dung dịch HNO3 dư tớ có:

Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)2 + 3NO2 + 3H2O

0,1/3 0,1

Số mol vẹn toàn tử Fe nhập oxit Fe2O3 là

⇒ nFe = (8,4/56) - (0,1/3) = 0,35/3 → nFe2O3 = 0,35/(3×2)

Vậy mX = mFe + mFe2O3

⇒ mX = (0,1/3). 56 + (0,35/3). 160 = 11,2 gam.

Câu 10. Hỗn hợp ý A bao gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 (trong cơ số mol FeO thông qua số mol Fe2O3). Hòa tan 4,64 gam A nhập hỗn hợp H2SO4 loãng dư được 200 ml hỗn hợp X . Tính thể tích hỗn hợp KMnO4 0,1M quan trọng nhằm chuẩn chỉnh phỏng không còn 100 ml hỗn hợp X?

A. 0,1 lít

B. 0,12 lít

C. 0,2 lít

D. 0,24 lít

Xem đáp án

Đáp án C

Vì số mol của FeO thông qua số mol của Fe2O3 nên tớ coi láo lếu hợp ý là Fe3O4

Ta với phương trình hóa học

Fe3O4 + 4H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 +4H2O

0,02 → 0,02

Trong 100 ml X sẽ sở hữu 0,01 mol FeSO4 nên:

10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 → 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O

→ nKMnO4 = 0,02 mol → VKMnO4 = 0,02/0,1 = 0,2 lit

Câu 11. Nung láo lếu hợp ý bao gồm 0,3 mol Fe và 0,2 mol S cho tới Lúc kết thúc giục phản xạ nhận được hóa học rắn A. Cho A thuộc tính với hỗn hợp HCl dư, nhận được khí B. Tỉ khối của B đối với bầu không khí là:

A. 0,8045

B. 0,7560

C. 0,7320

D. 0,9800

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có:  Số mol của nFe phả ứng = nS = 0,2 mol

X gồm: Fe (dư 0,1) và FeS (0,2)

→ Khí: H2 (0,1) và H2S: 0,2

→ MY = (0,1. 2 + 0,2. 34) : 0,3 = 70/3

→ d(Y/ kk) = (70/3) : 29 = 0,8046

Câu 12. Hòa tan đôi mươi gam láo lếu hợp ý bột Fe và Fe2O3 vì thế một lượng hỗn hợp HCl vừa vặn đầy đủ, nhận được 2,24 lít hidro (đktc) và hỗn hợp X. Cho dd X thuộc tính với hỗn hợp NaOH lấy dư. Lấy kết tủa nhận được lấy nung giá nhập bầu không khí cho tới lượng ko thay đổi nhận được hóa học rắn Y. Khối lượng hóa học rắn Y là:

A. 16 gam.

B. 24 gam.

C. 12 gam.

D. 30 gam.

Xem đáp án

Đáp án B

nH2(đktc) = 2,24:22,4 = 0,1 (mol)

Phương trình hóa học:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 ↑ (1)

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O (2)

Theo Phương trình hóa học(1): nFe = nH2 = 0,1 (mol) → mFe = 0,1.56 = 5,6 (g)

→ mFe2O3 = mhh - mFe = đôi mươi - 5,6 =14,4 (g) → nFe2O3 = 14,4 : 160 = 0,09 (mol)

Theo Phương trình chất hóa học (1): nFeCl2 = nFe = 0,1 (mol)

Theo Phương trình chất hóa học (2): nFeCl3 = 2nFe2O3 = 2.0,1 = 0,2 (mol)

Dung dịch X nhận được chứa: FeCl2: 0,1 (mol) và FeCl3: 0,2 (mol)

FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl

FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl

Kết tủa nhận được Fe(OH)2 và Fe(OH)3

Nung 2 kết tủa này nhận được Fe2O3

BTNT Fe: 2nFe2O3 = nFeCl2 + nFeCl3 → nFe2O3 = (0,1 + 0,2)/2 = 0,15 (mol)

→ mFe2O3 = 0,015.160 = 24 (g)

Câu 13. Hòa tan không còn m gam Fe vì thế 400ml hỗn hợp HNO3 1M. Sau Lúc phản xạ xẩy ra trọn vẹn, nhận được hỗn hợp chứa chấp 26,44 gam hóa học tan và khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là:

A. 7,84

Xem thêm: lời dẫn chương trình văn nghệ

B. 6,12

C. 5,60

D. 12,24

Xem đáp án

Đáp án A

nHNO3 = 0,4 mol ⇒ mHNO3 = 0,4.63 = 25,2 gam

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O (1)

Phản ứng (1) xẩy ra, lượng hóa học tan giảm xuống, nhưng mà theo đòi đề bài bác, lượng hóa học tan là 26,44 gam > 25,2 gam nên xẩy ra phản xạ hoà tan Fe dư

2Fe3+ + Fe → 3Fe2+ (2)

⇒ phản xạ (1) xẩy ra trọn vẹn,

⇒ mFe(1) = 5,6 gam ⇒ mFe(2) = 26,44 – 0,1.242 = 2,24 gam

mFe = 5,6 + 2,24 = 7,84 gam

Câu 14. Có những vẹn toàn liệu:

(1). Quặng Fe.

(2). Quặng Cromit.

(3). Quặng Boxit.

(4). Than ly.

(5). Than đá.

(6). CaCO3.

(7). SiO2.

Những vật liệu dùng để làm luyện gang là:

A. (1), (3), (4), (5).

B. (1), (4), (7).

C. (1), (3), (5), (7).

D. (1), (4), (6), (7).

Xem đáp án

Đáp án D

Nguyên liệu dùng để làm luyện ngang là quặng Fe với ko 30-95% oxi Fe, ko chứa chấp hoặc chứa chấp cực kỳ không nhiều S,P

Than cốc(không với nhập ngẫu nhiên,cần pha chế kể từ than thở mỡ) với tầm quan trọng hỗ trợ nhiệt độ Lúc cháy, dẫn đến hóa học khử là CO và tạo nên trở nên gang

Chất chảy CaCO3 ở nhiệt độ phỏng cao bị phân diệt trở nên CaO, sao cơ hóa phù hợp với SiO2 là hóa học khó khăn giá cháy với nhập quặng Fe trở nên xỉ silicat dễ dàng giá chảy, với lượng riêng biệt nhỉ nổi lên bên trên gang

Câu 15. Cho 8,4 gam bột Fe nhập 100 ml hỗn hợp bao gồm AgNO3 2M và Cu(NO3)2 1M; Lúc những phản xạ xẩy ra trọn vẹn nhận được m gam hóa học rắn X. Giá trị của m là

A. 24,8

B. 32

C. 21,6

D. 12,24

Xem đáp án

Đáp án A

nFe = 0,15 mol; nAgNO3 = 0,2mol; nCu(NO3)2 = 0,1 mol

Nhận xét: 2nFe > nAg => ko xẩy ra phản xạ Ag+ + Fe2+ → Ag + Fe3+ => Fe tạo nên muối hạt Fe2+

ne Fe mang đến tối nhiều = 0,15.2 = 0,3 mol

ne Ag+ nhận tối nhiều = 0,2 mol

ne Cu2+ nhận tối nhiều = 0,1.2 = 0,2 mol

Ta thấy : 0,2 < ne Fe mang đến tối nhiều < 0,2 + 0,2

=> Ag+ phản xạ không còn, Cu2+ phản xạ 1 phần

=> ne Cu2+ nhận tạo nên Cu = 0,3 – 0,2 = 0,1 mol => nCu = 0,05 mol

=> m = mAg + mCu = 0,2.108 + 0,05.64 = 24,8 gam

Câu 16. Hòa tan trọn vẹn a gam một oxit Fe vì thế hỗn hợp H2SO4 đậm quánh vừa vặn đầy đủ , với chứa chấp 0,075 mol H2SO4, nhận được b gam một muối hạt và với 168 ml khí SO2 (đktc có một không hai bay ra). Giá trị của b là

A. 8.

B. 9.

C. 16.

D. 12.

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có: nSO2 = 0,0075 mol

=> nSO4(2-) = nH2SO4 - nSO2 = 0,0675 mol

Sau phản xạ muối hạt nhận được là:

Fe2(SO4)3 = x mol → 3x (mol) SO4(2-).

=> x = 0,0675/3 = 0,0225 mol => b = 9 gam

Câu 17. Cho m gam bột Fe nhập hỗn hợp HNO3 lấy dư, tớ được láo lếu hợp ý bao gồm nhị khí NO2 và NO với VX = 17,92 lít (đktc) và tỉ khối so với O2 vì thế 2,625. Thành phần Tỷ Lệ theo đòi thể tích của NO, NO2 và lượng m của Fe tiếp tục người sử dụng là

A. 25% và 75%; 2,24 gam.

B. 25% và 75%; 22,4 gam.

C. 35% và 65%; 22,4 gam.

D. 45% và 55%; 2,24 gam.

Xem đáp án

Đáp án B

Gọi số mol NO2 và NO theo lần lượt là a, b

Ta với hệ phương trình:

a + b = 0,8

46a + 30b = 0,8.(2,625.32)

=> a = 0,6 và b = 0,2

%VNO2 = 75% ;

%VNO = 25%

N+5 + 1e → N+4 (NO2)

0,6 ← 0,6

N+5 + 3e → N+2 (NO)

0,6 ← 0,2

Fe0 → Fe+3 + 3e

0,1 ← 0,3

=> mFe = 0,4.56 = 22,4 gam

Câu 18. Hoà tan trọn vẹn một lượng láo lếu hợp ý X bao gồm Fe3O4 và FeS2 nhập 63 gam HNO3, thu được một,568 lít NO2 (đktc). Dung dịch nhận được mang đến thuộc tính vừa vặn đầy đủ với 200 ml hỗn hợp KOH 2M, thanh lọc kết tủa lấy nung cho tới lượng ko thay đổi nhận được 9,76 gam hóa học rắn X. Nồng phỏng % của hỗn hợp HNO3 có mức giá trị là

A. 47,2%.

B. 46,2%.

C. 46,6%.

D. 44,2%.

Xem đáp án

Đáp án B

Chất rắn X là Fe2O3

=> nFe2O3 = 9,76/160 = 0,061 mol

Áp dụng ấn định luật bảo toàn thành phần Fe

=> nFe(OH)3 = 2.nFe2O3 = 0,061.2 = 0,122 mol

Gọi số mol của Fe3O4, FeS2 theo lần lượt là x, hắn (mol)

Áp dụng ấn định luật bảo toàn thành phần Fe

=> 3. nFe3O4 + nFeS2 = nFe(OH)3

=> 3x + hắn = 0,12 (I)

Áp dụng ấn định luật bảo toàn electron

=> nFe3O4 + 15 . nFeS2 = nNO2

=> x + 15y = 0,07 (II)

Từ (I) và (II) => x = 0,04; hắn = 0,002

Áp dụng ấn định luật bảo toàn thành phần Na

=> nKOH = nKNO3 + 2 . nK2SO4 (1)

nK2SO4 = 2 . nFeS2 = 0,002 . 2 = 0,004 mol (2)

=> nKNO3 = 0,04 – 0,004 . 2 = 0,392 (mol)

Áp dụng ấn định luật bảo toàn thành phần N là:

nHNO3 = nKNO3 + nNO2 = 0,392 + 0,07 = 0,462 (mol)

=> C% HNO3 = (0,462 . 63) : 63 . 100% = 46,2%

Câu 19. Nhận ấn định này ko đích về năng lực phản xạ của Fe với nước?

A. Tại nhiệt độ phỏng cao (nhỏ rộng lớn 570oC), Fe thuộc tính với nước dẫn đến Fe3O4 và H2.

B. Tại nhiệt độ phỏng to hơn 1000oC, Fe thuộc tính với nước dẫn đến Fe(OH)3.

C. Tại nhiệt độ phỏng to hơn 570oC, Fe thuộc tính với nước dẫn đến FeO và H2.

D. Tại nhiệt độ phỏng thông thường, Fe ko thuộc tính với nước.

Xem đáp án

Đáp án B

Ở nhiệt độ phỏng thông thường, Fe ko thuộc tính với nước.

Ở nhiệt độ phỏng cao, Fe khử được khá nước:

3Fe + 4H2O → Fe3O4 + 4H2 (to < 570oC)

Fe + H2O → FeO + H2 (to > 570oC)

→ Tại nhiệt độ phỏng to hơn 1000oC, Fe thuộc tính với H2O dẫn đến FeO

Câu đôi mươi. Cho không nhiều bột Fe nhập hỗn hợp AgNO3 dư. Kết thúc giục phản xạ được hỗn hợp X. Dung dịch X bao gồm muối hạt :

A. Fe(NO3)2

B. Fe(NO3)2; AgNO3

C. Fe(NO3)3; AgNO3

D. Fe(NO3)2; Fe(NO3)3

Xem đáp án

Đáp án C

Cho một không nhiều bột Fe nhập AgNO3 dư:

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag↓

Fe(NO3)2 + AgNO3 dư → Fe(NO3)3 + Ag↓

→ Dung dịch X bao gồm Fe(NO3)3, AgNO3

Câu 21. Tiến hành những thực nghiệm sau:

(a) FeO thuộc tính với hỗn hợp HNO3

(b) Fe(NO3)2 thuộc tính với hỗn hợp HCl

(c) FeCO3 thuộc tính với hỗn hợp H2SO4

(d) K thuộc tính với hỗn hợp Fe2(SO4)3

(e) Ba thuộc tính với hỗn hợp FeCl2

Sau Lúc phản xạ xẩy ra trọn vẹn, số thực nghiệm dẫn đến hóa học khí là?

A. 2

B. 3

C. 5

D. 4

Xem đáp án

Đáp án C

Xét thành phầm của từng phản xạ => Số phương trình vừa lòng đề bài

(a) 3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

(b) 3Fe2+ + 4H+ + NO3- → 3Fe3+ + NO + 2H2O

(c) FeCO3 + H2SO4 → FeSO4 + CO2 + H2O

(d) K + H2O → KOH + H2

6KOH + Fe2(SO4)3 → 2Fe(OH)3 + 3K2SO4

(e) Ba + H2O → Ba(OH)2 + H2

Ba(OH)2 + FeCl2→ BaCl2 + Fe(OH)2

→ Số thực nghiệm sinh đi ra hóa học khí là: 5

Câu 22. Cho sơ đồ dùng gửi hóa:

Fe → FeCl3 → Fe(OH)3 (mỗi mũi thương hiệu ứng với cùng một phản ứng). Hai hóa học X, Y theo lần lượt là

A. HCl, NaOH

B. HCl, Al(OH)3

C. KCl, Cu(OH)2

D. Cl2, KOH

Xem đáp án

Đáp án D

Ta với phương trình phản ứng:

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

FeCl3 + 3KOH → Fe(OH)3 + 3KCl

Câu 23. Cặp hỗn hợp này tại đây phản xạ cùng nhau dẫn đến hóa học khí?

A. NH4Cl và AgNO3.

B. NaOH và H2SO4.

C. Ba(OH)2 và NH4Cl.

D. Na2CO3 và KOH.

Xem đáp án

Đáp án C

A. NH4Cl + AgNO3 → AgCl ↓ + NH4NO3

B. 2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O

C. Ba(OH)2 + 2NH4Cl → BaCl2 + 2NH3 ↑ + 2H2O

D. Na2CO3 không phản xạ với KOH

Câu 24. Dãy bao gồm những hóa học đều phản xạ được với Fe(NO3)2 là:

A. NaOH, Mg, KCl, H2SO4.

B. AgNO3, Br2, NH3, HCl.

C. AgNO3, NaOH, Cu, FeCl3

D. KCl, Br2, NH3, Zn.

Xem đáp án

Đáp án B

A. Loại KCl ko pư

B. Thỏa mãn

AgNO3 + Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3 + Ag↓

3Br2 + 3Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3 + 2FeBr3

2NH3 + 2H2O + Fe(NO3)2 → Fe(OH)2 + 2NH4NO3

12HCl + 9Fe(NO3)2 → 5Fe(NO3)3 + 4FeCl3 + 3NO + 6H2O

C. Loại Cu, FeCl3

Xem thêm: bài văn về thiếu nhi

D. Loại KCl

.........................

Trên phía trên VnDoc tiếp tục trình làng cho tới chúng ta học viên Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O. Hi vọng qua loa nội dung bài viết này độc giả nhận thêm tư liệu có ích nhé. Các bạn cũng có thể những em nằm trong tìm hiểu thêm tăng một số trong những tư liệu tương quan hữu ích nhập quy trình học hành như: Giải bài bác luyện Hóa 12