feo + h2 so4 đặc

Phản ứng hóa học: FeO + H2SO4 quánh giá dẫn đến Fe2(SO4)3 nằm trong loại phản xạ lão hóa khử đã và đang được cân đối đúng mực và cụ thể nhất. Bên cạnh này đó là một vài bài bác tập luyện đem tương quan về FeO đem tiếng giải, mời mọc chúng ta đón xem:

2FeO + 4H2SO4 quánh, giá → Fe2(SO4)3 + 4H2O + SO2

Quảng cáo

Bạn đang xem: feo + h2 so4 đặc

1. Phương trình phản xạ FeO ứng dụng với H2SO4 quánh

2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 2H2O

2. Cách lập phương trình chất hóa học của phản ứng FeO ứng dụng với H2SO4 quánh

Bước 1: Xác quyết định những vẹn toàn tử đem sự thay cho thay đổi số lão hóa, kể từ bại xác lập hóa học lão hóa – khử:

Fe+2O+H2S+6O4Fe+32SO43+S+4O2+H2O

Chất khử: FeO; hóa học oxi hóa: H2SO4

Bước 2: Biểu trình diễn quy trình lão hóa, quy trình khử

- Quá trình oxi hóa: 2Fe+22Fe+3+2e

- Quá trình khử: S+6+2eS+4

Bước 3: Tìm thông số phù hợp mang đến hóa học khử và hóa học oxi hóa

1×1×2Fe+22Fe+3+2eS+6+2eS+4

Bước 4: Điền thông số của những hóa học xuất hiện vô phương trình chất hóa học. Kiểm tra sự cân đối số vẹn toàn tử của những thành phần ở nhì vế.

2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 2H2O

3. Cách tổ chức thí nghiệm

- Cho FeO ứng dụng với hỗn hợp axit sunfuric H2SO4 đặc, đun giá.

4. Hiện tượng phản xạ

Khi mang đến FeO ứng dụng với hỗn hợp axit H2SO4 đặc thành phầm sinh đi ra muối hạt Fe (III) sunfat và đem khí hương thơm hắc sulfur đioxit bay đi ra.

Quảng cáo

5. Mở rộng lớn kỹ năng và kiến thức về FeO

- FeO là hóa học rắn, đen kịt, ko tan nội địa, không tồn tại vô bất ngờ.

FeO + H2SO4 quánh → Fe2(SO4)3 + H2O + SO2 | FeO đi ra Fe2(SO4)3

- FeO ứng dụng với hỗn hợp HNO3 hoặc H2SO4 (đặc) nhằm chiếm được muối hạt Fe(III), ví dụ:

3FeO + 10HNO3 loãng to 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

Phương trình ion rút gọn gàng như sau:

3FeO + NO3- + 10H+ → 3Fe3+ + NO + 5H2O

- Điều chế FeO: người sử dụng H2 hoặc CO khử sắt(III) oxit ở 500oC:

Fe2O3 + CO to2FeO + CO↑

6. Tính hóa học của axit sunfuric đặc

a) Tính lão hóa mạnh

+ Axit sunfuric quánh oxi hoá đa số những sắt kẽm kim loại (trừ Au và Pt) tạo nên muối hạt hoá trị cao và thông thường giải tỏa SO2 (có thể H2S, S nếu như sắt kẽm kim loại khử mạnh như Mg).

2Fe + 6H2SO4 to Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Cu + 2H2SO4 to CuSO4 + SO2 + 2H2O

Chú ý: Al, Fe, Cr bị thụ động hóa vô H2SO4 quánh, nguội.

+ Tác dụng với khá nhiều phi kim:

C + 2H2SO4 to CO2 + 2SO2 + 2H2O

S + 2H2SO4 to 3SO2 + 2H2O

Quảng cáo

+ Tác dụng với khá nhiều hợp ý hóa học đem tính khử:

2FeO + 4H2SO4 to Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

2KBr + 2H2SO4 to Br2 + SO2 + 2H2O + K2SO4

b) H2SO4 quánh đem tính háo nước

Axit sunfuric quánh cướp nước kết tinh ranh của khá nhiều muối hạt ngậm nước, hoặc cướp những thành phần H và O (thành phần của nước) trong vô số hợp ý hóa học.

Ví dụ:

Khi mang đến axit H2SO4 quánh vô lối, lối tiếp tục hóa trở thành than vãn.

C12H22O11 H2SO4 đ12C + 11H2O

Sau bại một trong những phần C sinh đi ra lại bị H2SO4 quánh oxi hóa:

C + 2H2SO4 (đặc) → CO2 + 2SO2 + 2H2O

7. Bài tập luyện áp dụng liên quan

Câu 1:Tính hóa học đặc biệt quan trọng của dd H2SO4 quánh, giá là ứng dụng được với những hóa học vô sản phẩm này tại đây tuy nhiên dd H2SO4 loãng không tác dụng?

A. BaCl2, NaOH, Zn

B. NH3, MgO, Ba(OH)2

C. Fe, Al, Ni

Quảng cáo

D. Cu, S, FeSO4

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Axit quánh là 1 hóa học háo nước và đem tính lão hóa mạnh.

A, B, C loại vì như thế H2SO4 loãng và quánh đều tác dụng

D trúng.

Câu 2: Dùng 300 tấn quặng pirit (FeS2) đem lộn 20% tạp hóa học nhằm phát triển axit H2SO4 đem mật độ 98%. sành rằng hiệu suất phản xạ là 90%. Khối lượng axit H2SO4 98% chiếm được là

A. 320 tấn

B. 335 tấn

C. 350 tấn

D. 360 tấn

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Ta đem sơ vật dụng :

FeS2 2SO2 2SO3 2H2SO4

120→ 2.98gam

300.0,8 → x tấn

→ Theo lý thuyết thì: mH2SO4=0,8.300.2.98120=392tấn

Thực tế thì mdd H2SO4 98%=392.0,9.10098=360tấn

Câu 3:Từ 800 tấn quặng pirit Fe (FeS2) chứa chấp 25% tạp hóa học ko cháy, rất có thể phát triển được từng nào m3 hỗn hợp H2SO4 93% (D = 1,83 g/ml)? Giả thiết tỉ lệ thành phần hao hụt là 5%.

A. 547m3

B. 574 m3

C. 647m3

D. 674 m3

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

mFeS2= 800.75% = 600 tấn

Sơ vật dụng phát triển H2SO4 kể từ FeS2:

FeS2 2SO2 2SO3 2H2SO4

120 tấn2.98 = 196 tấn

600→980 tấn

Do hao hụt 5% (hiệu suất 95%) nên lượng H2SO4 thu được là:

mH2SO4= 980.95% = 931 tấn

Vdd=mddD=mct.100C.D=931.10093.1,83=547m3

Câu 4:Cho 15,82 gam láo lếu hợp ý Al, Fe, Cu ứng dụng không còn với hỗn hợp H2SO4 quánh giá chiếm được hỗn hợp A và 9,632 lít khí SO2 ở đktc. Cô cạn hỗn hợp A tiếp tục chiếm được số gam muối hạt khan là:

A. 57,1gam

B. 60,3 gam

C. 58,8 gam

D. 54,3 gam

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

nSO42môi trường = nSO2= 0,43mol

→ mmuối = mKL + mSO42= 15,82 + 0,43. 96 = 57,1 gam

Câu 5: Cho 18 gam sắt kẽm kim loại M ứng dụng với hỗn hợp H2SO4 quánh giá dư chiếm được 3,36 lít khí SO2 ở đktc và 6,4 gam S và hỗn hợp X. Cô cạn hỗn hợp X chiếm được số gam muối hạt khan là:

A. 75 gam

B. 90 gam

C. 96 gam

D. 86,4 gam

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

nSO42tạo muối hạt = 0,5.n e nhận= nSO2+ 3nS

= 0,15 + 3.0,2= 0,75mol

mmuối = mKL + mSO42= 18 + 0,75. 96= 90 gam

Câu 6: Cho 6,72 gam Fe vô hỗn hợp chứa chấp 0,3 mol H2SO4 đặc, giá (giả thiết SO2 là thành phầm khử duy nhất). Sau Lúc phản xạ xẩy ra trọn vẹn, chiếm được

A.0,03mol Fe2(SO4)3và 0,06 mol FeSO4

B.0,05mol Fe2(SO4)3và 0,02 mol Fe dư

C.0,02mol Fe2(SO4)3và 0,08 mol FeSO4

D.0,12mol FeSO4.

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

nFe = 0, 12 mol

Xem thêm: tính oxi hóa là gì

2Fe + 6H2SO4→ Fe2(SO4) 3+ 3SO2 +6H2O

0,1←0,3→0,05mol

Fe+Fe2(SO4)3→3FeSO4

(0,12-0,1) →0,020,06

nFeSO4=0,06 mol;nFe2(SO4)3 du=0,050,02=0,03 mol

Câu 7:Cho x mol Fe tan trọn vẹn vô hỗn hợp chứa chấp hắn mol H2SO4 (tỉ lệ x : hắn = 2 : 5) chiếm được một thành phầm khử có một không hai là SO2 và hỗn hợp chỉ chứa chấp muối hạt sunfat. Số mol electron vì thế lượng Fe bên trên nhượng bộ Lúc bị hòa tan là

A. 2x.

B. 3x.

C. 2y.

D.y.

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Gọi số mol Fe nhượng bộ là a

Ta có: nSO42= 0,5 n e nhượng bộ = 0,5a

nSO2= 0,5n e nhận = 0,5a

Bảo toàn thành phần S: nH2SO4=nSO42+nSO2=a=y

Câu 8:Cho m gam cacbon ứng dụng không còn với hỗn hợp H2SO4 quánh, giá chiếm được V lít ở đktc láo lếu hợp ý khí X bao gồm CO2 và SO2. Hấp thụ không còn X vì như thế hỗn hợp NaOH vừa vặn đầy đủ chiếm được hỗn hợp Y chỉ chứa chấp nhì muối hạt dung hòa. Cô cạn hỗn hợp Y chiếm được 35,8 gam muối hạt khan. Giá trị của m và V theo thứ tự là :

A. 2,4 và 6,72.

B. 2,4 và 4,48.

C. 1,2 và 22,4.

D. 1,2 và 6,72.

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

2C + 2H2SO4 đặc to CO2 + 2SO2 + 2H2O

Đặt nCO2=x molnSO2=2x mol

Y bao gồm Na2CO3 và Na2SO3

nNa2CO3=nCO2=x mol;nNa2SO3=nSO2=2x mol

mNa2CO3+mNa2SO3=35,8g

→ x = 0,1 mol

nC = x = 0,1 mol → mC = 1,2 g

→ nX = 0,3 mol → VX = 6,72 lít

Câu 9:Dung dịch H2SO4 quánh, giá ứng dụng được với sản phẩm những hóa học này tại đây, chiếm được thành phầm không tồn tại khí bay ra?

A. Fe, BaCO3, Cu

B. FeO, KOH, BaCl2

C. Fe2O3, Cu(OH)2, Ba(OH)2

D. S, Fe(OH)3, BaCl2

Hướng dẫn

Đáp án C

Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4 + 2H2O

Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2H2O

Câu 10:Cho FeCO3 ứng dụng với H2SO4 quánh giá, thành phầm khí chiếm được bao gồm có:

A. CO2 và SO2

B. H2S và CO2

C. CO2

D. SO2

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

2 FeCO3 +4H2SO4 Fe2(SO4)3 + SO2 + 4 H2O + 2 CO2

Câu 11: Khi mang đến Fe2O3 ứng dụng với H2SO4 quánh giá thì thành phầm chiếm được là:

A. Fe2(SO4)3; SO2 và H2O

B. Fe2(SO4)3 và H2O

C. FeSO4; SO2 và H2O

D. FeSO4 và H2O

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Fe2O3 + 3 H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

(Vì vô Fe2O3 Fe đang được ở số lão hóa tối đa nên ko cần phản xạ lão hóa khử)

Câu 12: Cho 2,8 gam Fe ứng dụng không còn với H2SO4 quánh, giá dư thì thể tích khí SO2 chiếm được ở đktc là:

A. 3,36 lít

B. 1,68 lít

C. 33,6 lít

D. 16,8 lít

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

n Fe = 0,05 mol

3nFe=2nSO2nSO2=0,075 mol

VSO2=1,681

Câu 13: Hòa tan trọn vẹn 2,8 gam láo lếu hợp ý FeO, Fe2O3 và Fe3O4 cần thiết vừa vặn đầy đủ V ml hỗn hợp HCl 1M , chiếm được hỗn hợp X. Cho kể từ từ hỗn hợp NaOH dư vô hỗn hợp X chiếm được kết tủa Y. Nung Y vô không gian cho tới lượng ko thay đổi chiếm được 3 gam hóa học rắn. Tính V ?

A. 87,5 ml B. 125 ml C. 62,5 ml D. 175 ml

Hướng dẫn giải

Đáp án A

FeO, Fe2O3, Fe3O4+HClFeCl2, FeCl3 +NaOH,t°CFe2O3
mFe2O3= 3 : 160 = 0,01875 gam

Coi láo lếu hợp ý ban sơ bao gồm Fe, O.

nFe= 2nFe2O3 = 2.0,01875 = 0,0375 mol

→ nO = 2,80,0375.5616= 0,04375 mol
Bảo toàn thành phần O → nH2O = nO = 0,04375 mol
Bảo toàn thành phần H: nHCl = 2nH2O = 2.0,04375 = 0,0875 mol

V = 87,5 ml.

Câu 14: Cách này tại đây rất có thể dùng làm pha trộn FeO?

A Dùng CO khử Fe2O3 ở 500°C. B Nhiệt phân Fe(OH)2 trong không gian.

C. Nhiệt phân Fe(NO3)2 D. Đốt cháy FeS vô oxi.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Khử Fe2O3 vì như thế CO vô lò cao ở nhiệt độ phỏng khoảng chừng 500 - 600oC chiếm được FeO là thành phầm chủ yếu.

3Fe2O3 + CO 400°C 2Fe3O4 + CO2

Fe3O4 + CO 500600°C 3FeO + CO2

Câu 15: Oxit này tại đây bị lão hóa Lúc phản xạ với hỗn hợp HNO3 loãng?

A. MgO. B. FeO. C. Fe2O3. D. Al2O3.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

Trong những oxit MgO, Fe2O3, Al2O3 những sắt kẽm kim loại đều phải có số lão hóa tối đa nên không xẩy ra lão hóa Lúc phản xạ với hỗn hợp HNO3 loãng

Fe vô FeO đem số lão hóa +2 không hẳn là nút lão hóa tối đa nên bị lão hóa vì như thế hỗn hợp HNO3 loãng lên nút lão hóa +3

3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

Câu 16:Cho 3,6 gam FeO phản xạ vừa vặn đầy đủ với hỗn hợp chứa chấp a mol HCl. Giá trị của a là

A. 1,00. B. 0,50. C. 0,75. D. 1,25.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

nFeO = 3,6 : 72 = 0,05 mol = nO

Bảo toàn vẹn toàn tố:

nH = 2nH2O = 2nO = 2.0,05 = 0,1mol

nHCl = nH = 0,1 mol

Câu 17: Hòa tan trọn vẹn 2,16 gam FeO vô lượng dư hỗn hợp HNO3 loãng chiếm được V lít (đktc) khí NO là thành phầm khử có một không hai. Tính V?

A. 0,224 lít. B. 0,336 lít. C. 0,448 lít. D. 2,240 lít.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

nFeO = 2,16 : 72 = 0,03 mol

Phương trình phản ứng:

3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

Bảo toàn electron:

nFeO = 3.nNO

→ 0,03 = 3.nNO

→ nNO = 0,01 mol

→ VNO = 0,01.22,4 = 0,224 lít.

Xem thêm: viết bài văn tả cảnh sinh hoạt

Xem thêm thắt những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • FeO + 2HCl → FeCl2 + H2O
 • FeO + H2SO4 → H2O + FeSO4
 • FeO + 2HNO3 → Fe(NO3)2 + H2O
 • 8FeO + 26HNO3 → 13H2O + N2O ↑ + 8Fe(NO3)3
 • 3FeO + 10HNO3 → 5H2O + NO ↑ + 3Fe(NO3)3
 • FeO + 4HNO3 → 2H2O + NO2 ↑ + Fe(NO3)3
 • 4FeO + O2 → 2Fe2O3
 • 6FeO + O2 → 2Fe3O4
 • FeO + C → CO ↑ + Fe
 • FeO + H2 → Fe + H2O
 • 5FeO + 2P → 5Fe + P2O5
 • FeO + CO → Fe + CO2
 • 3FeO + 2NH3 → 3Fe + 3H2O + N2
 • FeO + H2S → FeS ↓ + H2O
 • 3FeO + 2Al → Al2O3 + 3Fe
 • FeO + 2AgNO3 → Ag2O ↓ + Fe(NO3)2
 • 2FeO + Si → 2Fe + SiO2
 • Phương trình nhiệt độ phân: 4FeO → Fe + Fe3O4
 • FeO + SiO2 → FeSiO3

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ người sử dụng học hành giá rất mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề ganh đua, bài bác giảng powerpoint, khóa đào tạo dành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây phát minh bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-sat-fe.jsp