nơi nào sau đây trong năm luôn có thời gian ngày và đêm dài bằng nhau