run out of là gì

Bản dịch của "run out of sth" vô Việt là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: run out of là gì

Bản dịch

Ví dụ về phong thái dùng

English Vietnamese Ví dụ theo dõi văn cảnh của "run out of sth" vô Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp phía bên ngoài và rất có thể ko đúng mực. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "run out of" vô một câu

In the wake of the financial crisis of 2007-2008 many government shelters have lập cập out of adequate space and financial resources.

Xem thêm: cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai

I wasn't going to tát be lập cập out of any rink.

Xem thêm: viết phương trình phản ứng

Although geothermal sites are capable of providing heat for many decades, individual wells may cool down or lập cập out of water.

However, they lập cập out of gas down the road and the creature attacks them.

You don't want to tát lập cập out of ideas after a few weeks or months.