tiếng anh lớp 7 unit 3 a closer look 2


1. Circle the correct answer A, B or C to tát complete each sentence. 2. Complete the sentences with the past simple sườn of the given verbs. 3. Complete the sentences with the correct forms of the verbs from the box. 4. Write complete sentences from the prompts. 5. Work in pairs. Tom is from the Red Cross. Look at the fact sheet and ask Tom about his projects in năm nhâm thìn and 2018.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 7 unit 3 a closer look 2

Video chỉ dẫn giải

Grammar

The past simple (Thì vượt lên khứ đơn)

1. Circle the correct answer A, B or C to tát complete each sentence.

(Khoanh đáp án A, B hoặc C nhằm triển khai xong từng câu sau.)

1. Green School ____________ vegetables for an orphanage last spring.

A. is growing

B. grew           

C. grows

2. Children __________ plastic bottles for recycling a month ago.

A. are collecting

B. collect         

C. collected

3. We ___________ English to tát children in a primary school last summer.

A. are teaching      

B. taught         

C. teach

4. Our school club ___________ gloves for old people in nursing homes last winter.

A. made          

B. is making       

C. make

5. We ________ bottles to tát help the environment last month.

A. are reusing       

B. reuse           

C. reused

Phương pháp giải:

The past simple (Thì vượt lên khứ đơn)

- Dấu hiệu nhận biết: Trong câu với những kể từ như: yesterday, ago, last (week, year, month), in the past, the day before, với những khoảng tầm thời hạn tiếp tục qua chuyện trong thời gian ngày (today, this morning, this afternoon).

- Cấu trúc câu:

+ Câu khẳng định: S + V2/ed

+ Câu phủ định: S + did not + V (nguyên mẫu)

+ Câu hỏi: Did + S + V (nguyên thể)?

Lời giải chi tiết:

1. B

2. C

3. B

4. A

5. C

1. B

Green School grew vegetables for an orphanage last spring.

(Trường Green trồng rau củ cho 1 trại trẻ em không cha mẹ nhập ngày xuân năm ngoái.)

Giải thích: Trong câu với tín hiệu nhận ra "last spring" => thì vượt lên khứ đơn: grow => grew

2. C

Children collected plastic bottles for recycling a month ago.

(Trẻ em tiếp tục thu gom chai vật liệu bằng nhựa nhằm tái mét chế một mon trước.)

Giải thích: Trong câu với tín hiệu nhận ra "a month ago" => thì vượt lên khứ đơn: collect => collected

3. B

We taught English to tát children in a primary school last summer.

(Chúng tôi dạy dỗ giờ đồng hồ Anh cho tới trẻ nhỏ ở một ngôi trường đái học tập nhập ngày hè năm ngoái.)

Giải thích: Trong câu với tín hiệu nhận ra "last summer" => thì vượt lên khứ đơn: teach => taught

4. A

Our school club made gloves for old people in nursing homes last winter.

(Câu lạc cỗ của ngôi trường Shop chúng tôi đã trải căng thẳng tay cho những người già nua nhập viện chăm sóc lão nhập ngày đông năm ngoái.)

Giải thích: Trong câu với tín hiệu nhận ra "last winter" => thì vượt lên khứ đơn: make => made

5. C

We reused bottles to tát help the environment last month.

(Tháng trước, Shop chúng tôi tiếp tục tái mét dùng những cái chai nhằm đảm bảo môi trường.)

Giải thích: Trong câu với tín hiệu nhận ra "last month" => thì vượt lên khứ đơn: reuse => reused

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Complete the sentences with the past simple sườn of the given verbs.

(Hoàn trở thành câu với dạng vượt lên khứ đơn của động kể từ tiếp tục cho tới.)

1. Care for Animals (take) ______ care of thousands of homeless dogs and cats last year.

2. _______ teenagers (join)______ Lending Hand in 2015?

3. We (help) ______ the elderly in a village last summer.

4. Last year, we (send) ______ textbooks to tát help children in a rural village.

5. Tom (volunteer) ______ to tát teach English in our village last winter.

Phương pháp giải:

Thì vượt lên khứ đơn dạng khẳng định: 

- Động kể từ với quy tắc: Ved

- Động kể từ bất quy tắc: cột thứ hai của bảng động kể từ bất quy tắc

Lời giải chi tiết:

1. took 2. Did ...join 3. helped 4. sent 5. volunteered

1. Care for Animals took care of thousands of homeless dogs and cats last year.

(Care for Animals tiếp tục đỡ đần mặt hàng ngàn con cái chó và mèo vô gia cư nhập năm ngoái.)

2. Did teenagers join Lending Hand in 2015?

(Có cần thanh thiếu thốn niên tiếp tục nhập cuộc Lending Hand nhập năm năm ngoái không?)

3. We helped the elderly in a village last summer.

(Chúng tôi đã hỗ trợ những người dân già nua nhập một ngôi xã nhập ngày hè năm ngoái.)

4. Last year, we sent textbooks to tát help children in a rural village.

(Năm ngoái, Shop chúng tôi tiếp tục gửi sách giáo khoa để giúp đỡ nâng trẻ nhỏ ở một ngôi xã vùng quê.)

5. Tom volunteered to tát teach English in our village last winter.

(Tom tự nguyện dạy dỗ giờ đồng hồ Anh ở xã của Shop chúng tôi nhập ngày đông năm ngoái.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Complete the sentences with the correct forms of the verbs from the box.

(Hoàn trở thành câu với dạng đích thị của động kể từ nhập sườn.)

      plant                       read                        cook                         recycle                      pick up                

1. The club members _______ food for patients every Sunday.

2. ____you ______those trees in the playground last month?

3. Nick and his friends _______ rubbish on the beach now.

4. Tom _______ the plastic bottles, and now he has some nice vases.

5. We often _______ books to tát old people in a nursing trang chủ.

Lời giải chi tiết:

1. cook 2. Did...plant 3. are picking up 4. recycled 5. read

1. The club members cook food for patients every Sunday.

(Các member câu lạc cỗ nấu nướng món ăn cho tới người mắc bệnh nhập công ty nhật mặt hàng tuần.)

Giải thích: Dấu hiệu nhận ra thì thời điểm hiện tại đơn “every Sunday”, công ty ngữ số nhiều “the club members” => động kể từ không thay đổi.

2. Did you plant those trees in the playground last month?

(Các các bạn tiếp tục trồng những cây bại liệt nhập Sảnh đùa nhập mon trước à?)

Giải thích: Dấu hiệu nhận ra thì vượt lên khứ đơn “last month”, dạng thắc mắc => did you plant

3. Nick and his friends are picking up rubbish on the beach now.

Xem thêm: điểm giống nhau trong tổ chức bộ máy nhà nước của các quốc gia cổ trên lãnh thổ việt nam là

(Nick và những người dân các bạn của anh ấy ấy đang được nhặt rác rến bên trên bãi tắm biển.)

Giải thích: Dấu hiệu nhận ra thì thời điểm hiện tại tiếp tục "now"; công ty ngữ “Nick and his friends” số nhiều => S + are V-ing.

4. Tom recycled the plastic bottles, and now he has some nice vases.

(Tom tiếp tục tái mét chế các chiếc chai vật liệu bằng nhựa, và lúc này anh ấy tiếp tục với một vài cái lọ xinh xẻo.)

Giải thích: Dựa nhập nghĩa của câu, mệnh đề sau ở thì thời điểm hiện tại đơn (has) nên mệnh đề trước thao diễn mô tả vụ việc xẩy ra trước bại liệt => sử dụng thì vượt lên khứ đơn: recycle => recycled.

5. We often read books to tát old people in a nursing trang chủ.

(Chúng tôi thông thường xem sách cho tới người lớn tuổi già nua nhập viện chăm sóc lão.)

Giải thích: Dấu hiệu nhận ra thì thời điểm hiện tại đơn "often"; công ty ngữ “we" số nhiều nên động kể từ không thay đổi. 

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Write complete sentences from the prompts.

(Viết hoàn hảo câu nhờ vào kể từ cho tới sẵn.)

1. Last year / our club / donate/ books / children in rural areas.

2. children / send / you thank-you cards / a week ago?

3. I / teach / two children in grade 2 / last summer.

4. Last spring / we/ help / the elderly / nursing trang chủ.

5. How/ you/ help / people / in flooded areas / last year?

Lời giải chi tiết:

1. Last year our club donated books to tát children in rural areas.

(Năm ngoái câu lạc cỗ của Shop chúng tôi tiếp tục tặng sách cho tới trẻ nhỏ ở vùng quê.)

Giải thích:

- Trong câu với "last year" nên sử dụng thì vượt lên khứ đơn: donate => donated

- Cấu trúc: donate something to tát someone: quyên hùn đồ vật gi cho tới ai

2. Did children send you thank-you cards a week ago?

(Có cần trẻ nhỏ tiếp tục gửi bạn thiệp cảm ơn một tuần trước?)

Giải thích:

- Trong câu với "a week ago" nên sử dụng thì vượt lên khứ đơn, dạng thắc mắc => did children send

- Cấu trúc: send someone something: gửi cho tới ai cái gì 

3. I taught two children in grade 2 last summer.

(Tôi dạy dỗ nhì đứa trẻ em lớp 2 nhập ngày hè năm ngoái.)

Giải thích: Trong câu với "last summer" nên sử dụng thì vượt lên khứ đơn: teach => taught 

4. Last spring we helped the elderly in the nursing trang chủ.

(Mùa xuân năm ngoái Shop chúng tôi tiếp tục giúp sức những người dân già nua nhập viện chăm sóc lão.)

Giải thích:

- Trong câu với "last spring" nên sử dụng thì vượt lên khứ đơn: help => helped

- Cụm từ: in the nursing home: nhập viện chăm sóc lão

5. How did you help people in flooded areas last year?

(Các các bạn tiếp tục giúp sức người dân vùng lũ lụt ra sao nhập năm ngoái?)

Giải thích: Trong câu với "last year" nên sử dụng thì vượt lên khứ đơn, dạng thắc mắc Wh => How did you help

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Work in pairs. Tom is from the Red Cross. Look at the fact sheet and ask Tom about his projects in năm nhâm thìn and 2020.

(Làm việc bám theo cặp. Tom tới từ Đội Chữ thập đỏ lòe. Nhìn nhập bảng và căn vặn Tom về plan của anh ấy ấy nhập năm năm nhâm thìn và 2018.)

Projects / Year (Dự án / Năm)

Activities (Các hoạt động)

Help Lonely People / 2016

(Giúp nâng người neo đơn / 2016)

- help 200 lonely people

(giúp 200 người neo đơn)

- answer calls from lonely people

(trả tiếng những cuộc gọi kể từ người neo đơn)

- visit museums with them

(tham quan liêu kho lưu trữ bảo tàng với họ)

Support Ill People / 2020

(Giúp nâng người bị bệnh)

- help ill people at their home

(giúp người bị bệnh dịch tận nhà của họ)

- read books to tát ill people

(đọc sách cho những người bị bệnh)

Example: (Ví dụ)

Tom: I’m from the Red Cross. I worked on the Help Lonely People project in năm nhâm thìn.

Lan: What did you do?

Tom: We helped 200 lonely people …

Lời giải chi tiết:

1. Tom: I’m from the Red Cross. I worked on the Help Lonely People project in năm nhâm thìn.

             (Tôi tới từ Hội Chữ thập đỏ lòe. Tôi tiếp tục thao tác làm việc nhập dự án công trình Help Lonely People nhập năm năm nhâm thìn.)

    Lan: What did you do?

            (Bạn đã trải gì?)

   Tom: We helped 200 lonely people.

           (Chúng tôi đã hỗ trợ 200 người neo đơn.)

   Lan: What else?

           (Còn gì nữa?)

   Tom: I also answered calls from lonely people and visited museums with them.

           (Tôi đã và đang vấn đáp những cuộc gọi kể từ những người dân đơn độc và chuồn thăm hỏi những viện kho lưu trữ bảo tàng cùng theo với chúng ta.)

2. Tom: I’m from the Red Cross. I worked on the Support Ill People project in 2020.

            (Tôi tới từ Hội Chữ thập đỏ lòe. Tôi tiếp tục thao tác làm việc nhập dự án công trình Hỗ trợ những người dân bị bệnh dịch nhập năm 2020.)

    Nga: What did you do?

           (Bạn đã trải gì?)

    Tom: I and my friends helped ill people at their homes.

            (Tôi và những người dân các bạn của tôi tiếp tục giúp sức những người dân nhức yếu đuối tận nhà của mình.)

    Nga: What did you bởi on the Support Ill People project in 2020, Tom?

           (Bạn đã trải gì nhập dự án công trình Hỗ trợ người bệnh dịch nhập năm 2018, Tom?)

   Tom: I read books to tát ill people.

           (Tôi xem sách cho tới những người dân bị bệnh dịch.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 7 Unit 3 Communication

  1. Listen and read the dialogue between Lan and Mark. Pay attention to tát the highlighted parts. 2. Work in pairs. Make similar conversations. 3. Work in pairs. Read the poster about the volunteer activities for teenagers at Lending Hand. Write the project number (1-3) next to tát its benefit (A - E). 4. Work in pairs. Ask and answer which activities in 3 you want to tát join. Give reasons. 5. Work in groups. Discuss which activity each thành viên of your group chooses and the benefit(s) of the activity. Prese

 • Tiếng Anh 7 Unit 3 Skills 1

  1. Work in pairs. Circle the activities you would lượt thích to tát bởi at your school. 2. Read the passage and match the highlighted words with their meanings. 3. Read the passage again and tick (✓) T (True) or F (False). 4. Work in pairs. Read about these students. Write the names of the projects you think they should join in the Projects column. 5. Work in groups. Discuss which project in 4 you would lượt thích to tát join, and why. Report your group’s answer to tát the class.

 • Tiếng Anh 7 Unit 3 Skills 2

  1. What community activities are the children doing in the pictures? 2. Listen to tát Tom and Linda talking about their community activities last summer. Circle the correct answers. 3. Listen again and fill in each blank with no more than vãn two words. 4. Read Tom's tin nhắn to tát Nam about his school activities last summer. 5. You are Nam. Now write an tin nhắn of about 70 words to tát Tom about your school activities last summer. Start your tin nhắn as shown below.

 • Tiếng Anh 7 Unit 3 Looking back

  1. Complete the table with the words and phrases from the box. 2. Complete each sentence with one phrase from 1. Remember to tát use the correct forms of the verbs. 3. Use the correct sườn of the verbs from the box to tát complete the passage. 4. Write full sentences about the activities the students did to tát help their community last year.

 • Tiếng Anh 7 Unit 3 Project

  Work in groups. 1. Think about some environmental problems in your neighbourhood. 2. Discuss and find the answers to tát the questions. 3. Present them to tát your class.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: lực ma sát là gì

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định hùn học viên lớp 7 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.