toán lớp 5 trang 101

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 101

Video chỉ dẫn giải

Một sợi chão thép được uốn nắn như hình mặt mày. Tính chừng nhiều năm của sợi chão.

Phương pháp giải:

- Độ nhiều năm sợi chão vì như thế tổng chu vi hình trụ nửa đường kính \(7cm\) và hình trụ nửa đường kính \(10cm\).

- Muốn tính chu vi hình trụ tao lấy \(2\) thứ tự nửa đường kính nhân với số \(3,14.\) 

Lời giải chi tiết:

Chu vi hình trụ nửa đường kính \(7cm\) là:

        \(7 \times 2 \times 3,14 = 43,96\; (cm)\)

Chu vi hình trụ nửa đường kính \(10 cm\) là:

        \(10 \times 2 \times 3,14 = 62,8\; (cm)\)

Độ nhiều năm sợi chão thép là: 

        \(43,96 + 62, 8 = 106,76 \; (cm)\)

                                   Đáp số: \(106,76cm\).

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Hai hình trụ đem nằm trong tâm O như hình mặt mày. Chu vi hình trụ rộng lớn dài ra hơn chu vi hình trụ nhỏ bé từng nào xăng-ti-mét ? 

Phương pháp giải:

- Tính nửa đường kính hình trụ lớn: \(60 + 15 = 75cm\). 

- Tính chu vi hình trụ theo đòi công thức: \(C = r × 2 × 3,14.\)

- Số xăng-ti-mét chu vi hình trụ rộng lớn dài ra hơn chu vi hình trụ nhỏ bé \(=\) chu vi hình trụ rộng lớn \(-\) chu vi hình trụ nhỏ bé.

Lời giải chi tiết:

Bán kính của hình trụ rộng lớn là:

         \(60 + 15 = 75\; (cm)\)

Chu vi của hình trụ rộng lớn là:

         \(75 \times 2 \times 3,14 = 471 \;(cm)\)

Chu vi của hình trụ nhỏ bé là:

         \(60 \times 2 \times 3,14 = 376,8 \;(cm)\)

Chu vi hình trụ rộng lớn dài ra hơn chu vi hình trụ nhỏ bé số xăng-ti-mét là:

         \(471 - 376,8 = 94,2 \;(cm)\)

                                     Đáp số: \(94,2cm\).

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Xem thêm: trường đại học văn hoá tp hcm

Hình mặt mày tạo nên vì như thế hình chữ nhật và nhị nửa đàng tròn trĩnh (xem hình vẽ). Tính diện tích S hình ê.

Phương pháp giải:

- Diện tích hình vẽ = Diện tích hình chữ nhật + Diện tích hai nửa hình trụ đem nằm trong nửa đường kính 7cm.

- Diện tích hình chữ nhật = chiều dài × chiều rộng lớn.

- Diện tích hình trụ = r × r × 3,14.

Lời giải chi tiết:

Diện tích hình vẫn mang lại vì như thế tổng diện tích S hình chữ nhật và nhị nửa đàng tròn trĩnh.

Tổng diện tích S nhị nửa hình trụ vì như thế diện tích S hình trụ nửa đường kính \(7cm\).

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là:

          \(7 \times 2 = 14\; (cm)\) 

Diện tích hình chữ nhật là:

          \(14 \times 10 = 140\; (cm^2)\) 

Diện tích của nhị nửa hình trụ là:

          \(7 \times 7 \times 3,14 = 153,86\; (cm^2)\) 

Diện tích hình vẫn mang lại là:

         \(140 + 153,86 = 293, 86 \; (cm^2)\)

                                  Đáp số: \(293, 86cm^2\).

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Khoanh nhập chữ bịa trước câu vấn đáp đúng:

Diện tích phần vẫn tô color của hình vuông vắn ABCD là:

A 13,76cm2                                                B. 114,24cm2       

C. 50,24cm2                                                        D. 136, 96cm2

Phương pháp giải:

Diện tích phần tô color là hiệu của diện tích S hình vuông vắn ABCD và diện tích S của hình trụ 2 lần bán kính là 8cm.

Lời giải chi tiết:

Hình tròn trĩnh tâm O đem 2 lần bán kính vì như thế chừng nhiều năm cạnh hình vuông vắn và vì như thế 8cm.

Bán kính hình trụ tâm O là:

           8 : 2 = 4 (cm)

Diện tích hình trụ tâm O là:

           4 × 4 × 3,14 = 50,24 (\(cm^2\))

Diện tích hình vuông vắn ABCD là:

            8 × 8 = 64 (\(cm^2\))

Diện tích phần tô color là : 

Xem thêm: dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp

           64 – 50,24 = 13,76 (\(cm^2\))

Chọn đáp án A.

Loigiaihay.com