toán lớp 4 trang 164

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 164

Video chỉ dẫn giải

Tính những độ quý hiếm của những biểu thức: m + n; m - n; m × n; m : n, với:

a) m = 952, n = 28                                      b) m = 2006, n = 17.

Phương pháp giải:

Thay độ quý hiếm của m, n vô những biểu thức vẫn cho tới rồi tính độ quý hiếm biểu thức cơ.

Lời giải chi tiết:

a) Nếu m = 952, n = 28 thì:

   m + n = 952 + 28 = 980 ;                                m – n = 952 – 28 = 924

   m × n = 952 × 28 = 26656 ;                            m : n = 952 : 28 = 34

b) Nếu m = 2006, n = 17 thì : 

   m + n = 2006 + 17 = 2023 ;                            m – n = 2006 – 17 = 1989

   m × n = 2006 × 17 = 34102 ;                          m : n = 2006 : 17 = 118

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tính:

a) 12054 : (15 + 67)

    29150 – 136 × 201

 b) 9700 : 100 + 36 × 12

    (160 × 5 – 25 × 4) : 4

Phương pháp giải:

- Biểu thức với vết ngoặc thì tính vô ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

- Biểu thức với phép tắc tính nằm trong, phép tắc trừ, phép tắc nhân, phép tắc phân chia thì tao tiến hành phép tắc tính nhân, phép tắc phân chia trước, phép tắc tính nằm trong, trừ sau.

Lời giải chi tiết:

a) 12054 : (15 + 67) = 12054 : 82

                                = 147

    29150 – 136 × 201 = 29150 – 27336

                                 = 1814

b) 9700 : 100 + 36 × 12 = 97 + 432

                                     = 529

   (160 × 5 – 25 × 4 ) : 4 = (800 – 100) : 4

                                      = 700 : 4

                                      = 175

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 36 × 25 × 4

    18 × 24 : 9

    41 × 2 × 8 × 5

b) 108 × (23 + 7)

    215 × 86 + 215 × 14

    53 × 128  43 × 128 

Phương pháp giải:

- kề dụng đặc thù phối hợp của phép tắc nhân nhằm group những số với tích là số tròn trặn chục, tròn trặn trăm ...

- kề dụng đặc thù nhân một vài với cùng một tổng: a × (b + c) = a × b +  a × c.

- Áp dụng đặc thù nhân một vài với cùng một hiệu: a × (b  c) = a × b   a × c.

Lời giải chi tiết:

a) 36 × 25 × 4 = 36 ×  (25 × 4)

                       = 36 × 100

                       = 3600

    18 × 24 : 9 = (18 : 9) × 24

                      = 2 × 24

                      = 48

    41 × 2 × 8 × 5 = (41 × 8) × (2 × 5)

Xem thêm: công thức cường độ dòng điện

                           = 328 × 10

                           = 3280

b) 108 × (23 + 7) = 108 × 30

                           = 3240

    215 × 86 + 215 × 14 = 215 × (86 + 14)

                                    = 215 × 100

                                    = 21500

    53 × 128  43 × 128 = (53  43) × 128

                                    = 10 × 128

                                    = 1280

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Một cửa hàng tuần đầu bán tốt 319m vải vóc, tuần sau bán tốt nhiều hơn thế nữa tuần đầu 76m. Hỏi vô nhị tuần cơ, tầm thường ngày cửa hàng bán tốt từng nào mét vải vóc, hiểu được cửa hàng xuất hiện toàn bộ những ngày vô tuần ?

Phương pháp giải:

- Tính số vải vóc bán tốt vô tuần loại nhị tao lấy số vải vóc buôn bán vô tuần loại nhất cùng theo với 76m.

- Tính số ngày vô 2 tuần.

- Tính số vải vóc tầm thường ngày bán tốt tao lấy số vải vóc bán tốt vô cả nhị tuần phân chia cho tới số ngày vô 2 tuần.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Tuần đầu: 319m vải

Tuần sau: nhiều hơn thế nữa tuần đầu 76m

Trung bình từng ngày: ....m?

Bài giải

Tuần sau cửa hàng bán tốt số mét vải vóc là:

                 319 + 76 = 395 (m)

Số ngày cửa hàng xuất hiện vô nhị tuần là:

                 7 \(\times\) 2 = 14 (ngày)

Trung bình thường ngày cửa hàng bán tốt số mét vải vóc là:

                  (319 + 395) : 14 = 51 (m)

                                    Đáp số: 51m vải vóc.

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Một vỏ hộp bánh giá chỉ 24000 đồng và một chai sữa giá chỉ 9800 đồng. Sau lúc mua 2 vỏ hộp bánh và 6 chai sữa, u còn sót lại 93 200 đồng. Hỏi khi đầu u với từng nào chi phí ?

Phương pháp giải:

- Số chi phí mua sắm 2 vỏ hộp bánh = số chi phí mua sắm một hộp bánh × 2.

- Số chi phí mua sắm 6 chai sữa = số chi phí mua sắm 1 chai sữa × 6.

- Tính tổng số chi phí mua sắm 2 vỏ hộp bánh và 6 chai sữa.

- Số chi phí khi đầu u với = số tiền mua 2 vỏ hộp bánh và 6 chai sữa + số chi phí còn sót lại của u.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

1 vỏ hộp bánh: 24000 đồng

1 chai sữa: 9800 đồng

Mua 2 vỏ hộp bánh và 6 chai sữa: còn sót lại 93200 đồng

Ban đầu: ... đồng?

Bài giải

Số chi phí mua sắm nhị vỏ hộp bánh là:

           24 000 × 2 = 48 000 (đồng)

Số chi phí mua sắm 6 chai sữa là:

          9800 × 6 = 58 800 (đồng)

Mua 2 vỏ hộp bánh và 6 chai sữa không còn số chi phí là:

          48 000 + 58 800 = 106 800 (đồng)

Số chi phí u có những lúc đầu là:

Xem thêm: khi âm thanh truyền từ không khí vào nước thì

          93 200 + 106 800 = 200 000 (đồng)

                              Đáp số: 200 000 đồng.

Loigiaihay.com