toán lớp 5 trang 164

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 164

Video chỉ dẫn giải

Tính:

a) \(\dfrac{12}{17}:6\)  ;                     \(16:\dfrac{8}{11}\)  ;                       \(9: \dfrac{3}{5}\times\dfrac{4}{15}\) ;

b) \(72  :45\)                         \(281,6 : 8\)                        \(300,72 : 53,7\)

    \(15 : 50\)                         \(912,8 : 28\)                       \(0,162 : 0,36\)

Phương pháp giải:

- Muốn nhân nhị phân số tớ lấy tử số nhân với tử số, kiểu số nhân với kiểu số.

- Muốn phân chia nhị phân số tớ lấy loại nhất nhân với phân số loại nhị hòn đảo ngược.

- sát dụng những quy tắc tiếp tục học tập về quy tắc phân chia số thập phân.

Lời giải chi tiết:

a) \(\dfrac{12}{17} : 6 = \dfrac{12}{17} \times \dfrac{1}{6} = \dfrac{12}{17 \times 6} \)\(= \dfrac{6 \times 2}{17 \times 6} =\dfrac{2}{17}\)

\(16 :  \dfrac{8}{11} = 16 \times  \dfrac{11}{8} = \dfrac{16\times 11}{8} \)

\(= \dfrac{8 \times 2\times 11}{8} = 22\) 

\(\eqalign{ & 9:{3 \over 5} \times {4 \over {15}} = 9 \times {5 \over 3} \times {4 \over {15}}  \cr  &  = {{9 \times 5 \times 4} \over {3 \times 15}} = {{3 \times 3 \times 5 \times 4} \over {3 \times 3 \times 5}} = 4 \cr} \)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tính nhẩm: 

a) \(3,5 : 0,1\)       \( 8,4 : 0,01\)        \(9,4 : 0,1\)

\(7,2 : 0,01\)         \(6,2  :0,1\)         \(5,5 : 0,01\)

b) \(12 : 0,5\)        \(20 : 0,25\)         \(\dfrac{3}{7} : 0,5\)

\(11 : 0,25\)           \(24 : 0,5 \)           \(15 : 0,25\)

Phương pháp giải:

- Muốn phân chia một vài thập phân cho tới \(0,1,; 0,01; 0,001; ...\) tớ chỉ việc gửi lốt phẩy của số cơ thứu tự thanh lịch phía bên phải một, nhị, tía, ... chữ số

- Muốn phân chia một vài cho tới \(0,5\) tớ chỉ việc nhân số cơ với \(2\).

- Muốn phân chia một vài cho tới \(0,25\) tớ chỉ việc nhân số cơ với \(4\).

Lời giải chi tiết:

a) \(3,5 : 0,1 = 3,5 × 10 = 35\)

    \(8,4 : 0,01 = 8,4 × 100 = 840\)

    \(9,4 : 0,1 = 9,4 × 10 = 94\)

    \(7,2 : 0,01 = 7,2 × 100 = 720\)

    \(6,2 : 0,1 = 6,2 × 10 = 62\)

Xem thêm: lũ quét thường xảy ra ở

    \(5,5 : 0,01 = 5,5 × 100 = 550\)

b) \(12 : 0,5 = 12 × 2 = 24\)

    \(\dfrac{3}{7} : 0,5 = \dfrac{3}{7} × 2 = \dfrac{6}{7}\)

    \(24 : 0,5 = 24 × 2 = 48\)

    \(11 : 0,25 = 11 × 4 = 44\)

    \(20 : 0,25 = 20 × 4 =80\)

    \(15 : 0,25 = 15 × 4 = 60.\)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Viết thành quả quy tắc phân chia bên dưới dạng phân số và số thập phân (theo mẫu):

a) \(3 : 4 ;\)                                     b) \(7 : 5 ;\)

c) \(1 : 2 ;\)                                     d) \(7 : 4 .\)

Mẫu: a)  \(3 : 4  = \dfrac{3}{4} = 0,75.\)

Phương pháp giải:

Làm tương tự động ví dụ kiểu, viết phép phân chia bên dưới dạng phân số rồi viết lách bên dưới dạng số thập phân.

Lời giải chi tiết:

b)  \(7 : 5 = \dfrac{7}{5} = 1,4;\)

c)  \(1 : 2  = \dfrac{1}{2} = 0,5;\)

d)  \(7 : 4 = \dfrac{7}{4} = 1,75.\)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Khoanh nhập chữ đặt điều trước câu vấn đáp đúng:

Một lớp học tập sở hữu 18 phái nữ và 12 phái nam. Hỏi số học viên phái nam rung rinh từng nào xác suất số học viên cả lớp ?

A. 150%                     B. 60%                   C. 66%                         D. 40%

Phương pháp giải:

- Tính số học viên cả lớp.

- Để tìm hiểu tỉ số xác suất của số học viên phái nam và số học viên của tất cả lớp nên tớ tiếp tục tìm hiểu thương thân thích số học viên phái nam và số học viên của tất cả lớp, tiếp sau đó nhân thương cơ với 100 và viết lách thêm thắt kí hiệu % nhập phía bên phải tích tìm ra.

Lời giải chi tiết:

Lớp học tập sở hữu toàn bộ số học viên là:

                18 + 12 = 30 (học sinh)

Xem thêm: bản chất quy luật phân li của menđen là

Số học viên phái nam rung rinh số xác suất số học viên cả lớp là:

                12 : 30 = 0,4 = 40%

Chọn đáp án D.